Conform art. 427.1 CPC, hotărârea de divorț ( sentința) se comunică din oficiu părților, în copie, chiar dacă este definitivă, indiferent dacă divorțul a fost pronunțat prin acordul părților sau în contradictoriu. Termenul de redactare a hotărârii de divorț este reglementat de art. 426.5 CPC. ”Hotărârea se va redacta şi se va semna în cel mult 30 de zile de la pronunţare.” Este important de reținut că termenul de 30 de zile este un termen de recomandare și, în funcție de gradul de aglomerare a instanței, redactarea și comunicarea sentinței de divorț poate întârzia semnificativ uneori.

În egală măsură, trebuie reținut că, ”Hotărârea se va întocmi în două exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se va depune spre conservare la dosarul de hotărâri al instanţei.” conform 426.6 CPC. Cu alte cuvinte, niciun exemplar original nu va ajunge la părțile divorțului ci doar o copie, sau, la cerere, o copie legalizată.

Eliberarea de copii fie simple, precum şi eliberarea de copii legalizate se face de instanţa la care se află dosarul. ( în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în cuprinsul minutei Comisiei nr.2 din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii) Pentru a intra în posesia unor copii legalizate ale hotărârii judecătoreşti este necesar ca partea, personal sau prin reprezentant (având asupra sa dovada acestei calităţi), să se adreseze direct instanţei pe rolul căreia se află dosarul, cu o cerere. Cererea trebuie să aibă anexată hotărârea în copie simplă (faţă/verso) care se doreşte a fi legalizată şi dovada achitării taxei judiciare de timbru, în original.

Pentru ca avocații din echipa noastră să poată adresa o cerere instanței, în numele dumneavoastră, este nevoie de dovada calității de reprezentant, adică să ne angajați printr-un contract distinct, sau, după caz, o împuternicire notarială.

În egală măsură puteți adresa personal  o cerere conform modelului afișat pe portalul instanțelor de judecată:(http://portal.just.ro/179/Documents/Cerere%20eliberare%20copie%20legalizat%C4%83.doc)