Acest  ghid este făcut pentru a veni în sprijinul tău, în calitate de părinte care doreşti să pleci la muncă în străinătate, pentru a cunoaște reglementările legale ce garantează siguranţa şi supravegherea copilului tău pe timpul cât vei fi plecat la muncă, în afara ţării. Chiar dacă pleci cu contract sau fără contract de muncă („la negru”), statul, prin instituţiile abilitate, are obligaţia să te ajute.

Datorită importanţei deosebite pe care o au în viaţa noastră copiii, aceste dispoziţii au fost instituite cu titlu de obligaţii în sarcina părinţilor, fapt ce întăreşte garanţiile privind grija autorităţilor statului asupra supravegherii dezvoltării normale a celor ce vor fi viitorul ţării.

Unele informaţii regăsite în acest îndrumar ţi se vor părea mai simple, altele mai complicate. Pentru a te lămuri complet asupra aspectelor care te nedumeresc, te sfătuim să contactezi Serviciul Public de Asistenţă Socială de la domiciliul tău.

Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legea 257/2013 prevede la Cap VI, o Secţiune specială ce cuprinde informaţii referitoare la Protecţia copilului cu părinţii plecaţi în străinătate. Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului se regăseşte în Hotărârea de Guvern nr 691, publicată în Monitorul Oficial la 01.09.2015.

Prevederile legale cuprinse în Legea 272/2004 vizează următoarele categorii de persoane:

– Ambii părinţi – Trebuie avută în vedere atât situația în care cei doi părinţi pleacă în acelaşi timp, cât și situația cel mai des întâlnită, în care inițial pleacă un părinte şi ulterior pleacă și celălalt părinte din țară.

– Părintele care exercită singur autoritatea părintească – Această categorie vizează părinții care exercită singuri autoritatea părintească, urmare a divorțului sau a altor situații în care a fost dispusă o astfel de măsură.

– Părintele cu care locuieşte copilul – Această categorie vizează părinții care exercită autoritatea părintească în comun, iar urmare a divorțului instanța a stabilit care este părintele cu care copilul va locui în mod obișnuit, urmare desfacerii căsătoriei.

V-ar mai putea interesa si:

Logodna, o instituţie nouă în România

Oficiere logodna Bucuresti

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Ce drepturi am daca traiesc in concubinaj?

  1. Obligaţiile părinţilor.

ETAPE ÎN DERULAREA PROCEDURII

  1. Transmiterea notificării către Serviciul Public de Asistență Socială din localitatea de la domiciliu

Părintele care se regăseşte într-una din situaţiile enumerate anterior trebuie să notifice intenţia de a pleca la muncă în străinătate Serviciului Public de Asistenţă Socială din localitatea de domiciliu. Ca model pentru această notificare poate fi folosită Anexa 2 a Ordinului 219/2006, tipizat care poate fi pus la dispoziția părinților doritori de către SPAS.

Obligația notificării SPAS revine tuturor părinților care pleacă la muncă în străinătate din categoriile mai sus menționate, indiferent dacă munca în străinătate implică sau nu și existența unui contract de muncă.

Notificarea SPAS poate fi realizată prin:

–     depunerea notificării de către părintele interesat direct la sediul Primăriei de domiciliu,

–     prin transmiterea acesteia prin e-mail, fax, scrisoare, poștă, curier etc. la SPAS

În cazul părinților aflați deja în străinătate, este considerată ca fiind posibilă transmiterea notificării din străinătate, prin mijloacele mai sus-menționate.

Indiferent de modelul folosit (pentru părinții care nu ajung în contact direct cu SPAS-ul va fi greu să folosească un tipizat), în cuprinsul notificării vor trebui să se regăsească în mod obligatoriu următoarele elemente:

– datele de identitate ale persoanei în grija căreia va fi lăsat copilul pe durata absenței din țară a părintelui/părinților,

– adresa la care copilul va urma să locuiască în viitor, după plecarea părintelui/părinților,

-îndeplinirea de către persoana în grija căreia urmează a fi lăsat copilul a condițiilor prevăzute la art. 105, alin. (1) din legea 272/2004, referitoare la apartenența acesteia la familia extinsă (să fie rudă până la gradul IV inclusiv, cu minorul – persoana poate fi bunic, unchi/mătuşă, văr, nepot, frate/soră, străbunic, frate al unui bunic), la vârstă – să aibă minimum 18 ani împliniţi.

În ceea ce priveşte termenul de 40 de zile menţionat în lege ca termen în interiorul căruia urmează a fi depusă de către părinte/părinți notificarea, apreciem că acesta trebuie să fie interpretat ca un termen de recomandare şi nu ca unul imperativ, a cărui nerespectare să atragă după sine neîndeplinirea acestei obligații.

!!! Astfel, notificarea poate fi depusă și cu mai puțin de 40 de zile înainte de plecarea părintelui/părinților din țară.

 

Mai mult, scopul introducerii acestor prevederi legale a fost și acela de a asigura o monitorizare cât mai exactă a tuturor cazurilor copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și sprijinirea autorităților de la nivel local în realizarea unor evidențe cât mai complete ale numărului real al copiilor care intră în această categorie.

  1. Obligaţiile Serviciului de Asistenţă Socială şi procedura în faţa instanţei

Instanţa de tutelă sau judecătoria din raza domiciliului va analiza persoana propusă, în urma verificării posibilităţilor materiale şi a garanţiilor morale. În acest sens, se vor putea depune înscrisuri care să dovedească că persoana căreia i se preda exercitarea autorităţii părinteşti are venituri care să-i ofere posibilitatea de a întreţine minorul, precum şi că are un comportament adecvat creşterii unui copil.

De asemenea, trebuie stiut că perioada maximă pentru care instanţa poate încredinţa creşterea copilului şi supravegherea sa unei alte persoane este de maxim 1 an de zile. Instanţa va întreba persoana desemnată dacă este de acord să preia exercitarea autorităţii părinteşti, fapt ce impune o obligaţie în sarcina persoanei respective, aceea de a se prezenta personal la instanţă, întrucât acordul poate fi exprimat doar verbal, în faţa instanţei.

Procedura în faţă instanţei este necontencioasă şi, conform legii, se soluţionează în maxim 3 zile de la depunerea cererii.

Instanţa va enumera în hotărâre care sunt drepturile şi îndatoririle ce trebuie respectate de către persoana ce a preluat exercitarea autorităţii părinteşti. De asemenea, persoana respectivă va trebui să urmeze obligatoriu, un program de consiliere organizat de către Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei unde domiciliază.

Acest lucru va fi asigurat prin luarea în evidenţă a cazurilor semnalate, în urmă comunicării de către instanţa de judecată a unei copii de pe hotărârea pronunţată către primarul de la domiciliul copilului precum şi a alteia către primarul de la domiciliul persoanei căreia i-au fost încredinţate drepturile.

În primele 6 luni după primirea hotărârii de către primarii menţionaţi anterior, Serviciul Public de Asistenţă Socială va efectua vizite la domiciliul persoanei care are în supraveghere minorul, din două în două luni, pentru a verifica dacă sunt respectate drepturile şi obligaţiile inserate în hotărârea instanţei de delegare a autorităţii părinteşti, aspecte privind situaţia şcolară a minorului, grupurile de persoane cu care intră în contact, precum şi modalitatea şi consecvenţa menţinerii legăturii cu părinţii.

În urma acestor vizite, reprezentantul Serviciului Public de Asistenţă Socială va întocmi câte un raport care să conţină analizarea aspectelor de mai sus.

În cazul în care constată probleme ale minorului privind situaţia şcolară, anturajul dăunător, starea medicală sau alte aspecte negative care au intervenit pe parcursul supravegherii, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a anunţa de îndată şi de a solicita sprijin, consilierului şcolar, psihologului, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, medicului de familie, sau oricărei alte autorități/instituţii publice locale.

Totodată, vă informăm că Legea prevede şi o sancţiune contravenţională (amenda de la 500 la 1,000 ron) pentru părinţi, pentru nerespectarea obligaţiei de a notifica Serviciului Public de Asistență Socială plecarea la muncă în străinătate.

Menționăm că in  conformitate cu  Secțiunea 4 din Legea 272/2004 modificată, notificarea SPAS cu privire la persoana în care grija căreia va rămâne copilul este doar o etapă în procedura de delegare a autorității părintești, neavând nicio valoare juridică în sine, procedura fiind definitivată doar de instanța de judecată.

În această etapă, personalul din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială consiliază şi informează persoanele în cauză cu privire la reglementările legale în vigoare şi paşii ce trebuie urmaţi, solicitând totodată şi documentele relevante necesare parcurgerii procedurii de delegare temporară a drepturilor părinteşti, pentru instanța de judecată, în conformitate cu prevederile art. 105, alin. (3) din Legea 272/2004.

Tot în această etapă considerăm util să înmânam părintelui interesat, un model orientativ de cerere adresată instanței (vezi Anexa 2), să îl îndrumam în completarea acesteia, şi să îi oferim o listă cu documentele conexe care trebuie depuse la SPAS și implicit la instanță, împreună cu cererea respectivă (vezi  Anexa 3).

După primirea notificării, reprezentanţii Serviciului Public de Asistenţă Socială vor efectua o anchetă socială la domiciliul persoanei la care copilul va locui pe perioada delegării, document care să fie inclus în dosarul care va fi transmis instanței.

Raportul de anchetă socială va trebui să conțină informații relevante și complete despre situația persoanei căreia i se deleagă autoritatea părintească și relația acesteia cu copilul/copiii, despre situația copilului și a părinților acestora.

V-ar mai putea interesa si:

Logodna, o instituţie nouă în România

Oficiere logodna Bucuresti

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Ce drepturi am daca traiesc in concubinaj?

  1. Înaintarea actelor la instanță (judecătoria competentă teritorial)

Deşi Serviciul Public de Asistenţă Socială nu are calitate procesuală expres prevazută în prezenta procedură, acesta are un rol determinant în iniţierea şi celeritatea ei, precum şi în obţinerea unei finalităţi în interesul copilului.

Având în vedere că transmiterea propriu-zisă a cererii formulate de părinte şi a actelor la instanţă nu impune o anumită calitate procesuală sau vreo formalitate suplimentară ulterioară completării şi semnării cererii, aceasta se poate face fie de către părinte, fie de către altă persoană interesată (ex: persoana căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească), fie de către reprezentanţii SPAS, prin depunerea acestora directă sau prin transmiterea lor prin poştă/curierat, mail, fax.

  1. Judecarea cererii și definitivarea procedurii

Un aspect important care trebuie luat în considerare în această etapă îl reprezintă ascultarea copilului. În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea 272/2004, ”În orice procedură judiciară sau administrativă care îl priveşte, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă apreciază că audierea lui este necesară pentru soluţionarea cauzei.”

Cererea făcută în materie necontencioasă se soluţionează printr-o încheiere, care în conformitate cu art. 535 Cod procedura Civilă nu are autoritate de lucru judecat, instanţa putând reveni asupra acestei încheieri, la cererea celui interesat, dacă situaţia de fapt avută în vedere la pronunţare s-a schimbat.

Astfel, părintele întors în țară într-o perioadă mai scurtă decât cea pentru care a fost pronunțată delegarea, poate înainta o cerere pentru revocarea delegării autorității părintești. De asemenea, este posibilă menținerea perioadei în care a fost făcută delegarea, cu înlocuirea persoanei căreia i-au fost delegate drepturile.

În ceea ce privește termenul de 3 zile în care instanţa ar trebui să se pronunțe, potrivit prevederilor Secțiunii IV din Legea 272/2004, jurisprudența existentă până în prezent demonstrează o practică neunitară la nivelul instanțelor de judecată, motiv pentru care în funcție de situație, termenele din aceste dosare pot fi și mai mari de 3 zile.

În multe situații, depăşirea de către instanță a acestui termen poate fi determinată de insuficienţa informaţiilor puse la dispoziţia judecătorului care trebuie să dispună într-o procedură care exclude contradictorialitatea.

Încheierea de delegare a autorităţii părinteşti trebuie să cuprindă atribuţiile autorităţii părinteşti care au fost delegate, perioada delegării, precum şi domiciliul unde urmează să locuiască minorul în această perioadă.

Părinţii trebuie informaţi cu privire la faptul că delegarea autorităţii părintești pentru o anumită perioadă de timp (maxim 1 an, conf Secţiunii IV, minimul nefiind prevăzut expres) nu este echivalentă cu decăderea lor din drepturile părinteşti sau cu o limitare a exercițiului acestora.

În cazul familiilor divorțate, în care părintele nerezident nu este de acord ca părintele rezident (la care locuiește minorul) să-și delege autoritatea către o anumită rudă a copilului, facem următoarele precizări:

Părintele nerezident poate solicita instanței de judecată modificarea hotărârii privind încuviințarea delegării (apel), cât și a modalității de exercitare a autorității părintești și a locuinței minorului stabilite prin hotărârea de divorț (chiar dacă în legătură cu copilul său a fost dispusă delegarea anumitor drepturi părintești). Astfel, există posibilitatea celuilalt părinte (părintele nerezident) de a prelua el însuşi exerciţiul deplin al autorităţii părintești.

 

 

Anexa 1

 

Nr…………/………………………

 

NOTIFICARE

CATRE

SERVICIUL PUBLIC   DE ASISTENTA SOCIALA  TURDA

 

AUTORITATEA TUTELARA

Subsemnatul/a…………………………………………………………………, domiciliat/a in Turda, str…………………………………………., nr …………, bl ………….., sc ………., ap …. legitimat/a cu ……seria……., nr………….., CNP………………………………………… , telefon………………………,  în calitate de părinte/reprezentant legal  a/al………………………………………………………………CNP………………………………………………………………………………………………. CNP……………………………

………………………………………………………………… CNP ……………………………..

notific Serviciul Public de Asistenta Sociala Turda cu privire la intentia mea de a pleca la munca in strainatate________________ începând din data de______________, pe o perioadă de _________luni/an.

 

 

Precizez faptul ca minorul/minorii …………………………………………………………………………..

imi sunt incredintati spre crestere si educare, conform …………………………………………………………………………………

 

Desemnez pe ………………………………………………………………….., domiciliat/a in ……………………….. str ……………………………………………………………., nr …….. bl ….. sc ………., ap …….., legitimat/a cu …… seria ……., nr ………….., CNP ………………….…, telefon …………………….. in calitate de ……………………….., persoana ce face parte din familia extinsa, care se va ocupa de intretinerea minorului/minorilor .

Am luat la cunostinta de faptul ca pentru confirmarea persoanei in intretinerea careia ramane minorul/minorii, trebuie sa ma adresez cu cerere catre instanta de tutela , care va stabili totodata, atat drepturile, cat si indatoririle parintesti care se deleaga, precum si perioada pentru care are loc delegarea. Cererea se solutioneaza in procedura necontencioasa, in termen de 3 zile de la depunerea acesteia.

 

Anexez prezentei notificari:

–       Copie act identitate parinte;

–       Copie act identitate minor/minori ( certificat nastere)sau CI daca are 14 ani sau peste;

–    Copie act identitate persoana desemnata;

–    Copie act de incredintare minor/minori . (hotarare judecatoreasca,etc)

–    Copie sentinta judecatoreasca divort

–    Declaratie pe propria raspundere a persoanei desemnate

 

DATA                                                                                           SEMNATURA

 

 

 

 

Anexa 2

 

Către Judecătoria­­­­­ _____________________

 Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul/Subsemnata ____________________ (nume, prenume), cu domiciliul în _____ _______________________________________, cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la ________________________________________,  solicit citarea în calitate de intimat a :

Numitului/Numitei _______________________ (se menționează persoana desemnată pentru delegarea autorității părintești), cu domiciliul în ___________________________________________, având codul numeric personal___________________

Întrucât în temeiul dispozițiilor art. 527 și urm. din C. proc. civ., si art 104-108 din Legea 272/2004, formulez

Cerere de Delegare a Autorității Părintești,

prin care solicit instanţei să încuviințeze cererea subsemnatului/subsemnatei de delegare a autorității părintești cu privire la fiul/fiica meu/mea minor/minoră________________________________, în vârstă de __ ani, CNP ___________________________.

În fapt, arăt că:

Subsemnatul/Subsemnata, sunt căsătorită cu numita/numitul ________________, relație în urma căreia a rezultat minorul/minora, ________________________, care domiciliază alături de subsemnatul/subsemnata la adresa _______________________________________, elev în clasa ____ la Școala ____________________________________

Sau

Subsemnatul/Subsemnata  am fost căsătorit/căsătorită cu numita/numitul ______________________, relație în urma căreia a rezultat minorul/minora ________________________, care domiciliază alături de subsemnatul/subsemnata la adresa _______________________________________, elev în clasa ____ la Școala __________________________, în prezent fiind divorțat/divorțată de mama/tatăl copilului, instanța stabilind exercitarea autorității părintești în comun/exclusiv pentru subsemnatul/subsemnata și locuința minorului la mine, prin hotărârea judecătoarească nr___ din_________, pronunțată de Judecătoria ___________________, rămasă definitivă la data de___________,

 

Sau

Subsemnatul/Subsemnata am avut o relație de concubinaj cu numita/numitul, relație în urma căreia a rezultat minorul/minora ____________________________ elev în clasa ____ la Școala __________________________, care domiciliază alături de subsemnatul/subsemnata la adresa _______________________________________

Având în vedere aceste aspecte, doresc să deleg autoritatea părintească către ___________________ (numele) ________________, în calitate de _____________ a/al minorului/minorei (se menționează gradul de rudenie exemplu : mamă/tată/sora/fratele/etc), pe perioada de ________(maxim 1 an), perioadă în care voi pleca la muncă în orașul___________________, din _______________(țara). Doresc să deleg autoritatea părintească cu privire la exercitarea drepturilor copilului, cum ar fi:

 

–       de a-l însoți și reprezenta în fața unității școlare pe care o frecventează,

–       de a-l însoți și reprezenta în fața unităților spitalicești în caz de nevoie,

–       de a încasa alocația,

–       de a-l reprezenta în efectuarea demersurilor necesare protejării interesului superior al minorului în fața autorităților și instituțiilor publice locale și județene, pe raza județului _________ ;

Pe perioada deplasării voi putea fi contactat/contactată telefonic la nr. de tel  ___________ sau pe mail _________________ sau la adresa ______________________________.

Copilul locuiește în prezent la adresa_______________________________________ și va locui în continuare alături de __________________________ la următoarea adresă ______________________________________________________.

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile: art. 148-151, 530 C.proc.civ. si art 104-108 din Legea 272/2004.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei:

–       cu înscrisuri ;

–       audierea _________________________, (se indică persoana ce se dorește a fi audiată) ______________________________, CNP ____________________, domiciliată _______________________________________ ;

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri:

Pentru părinte/părinți

–       Copie C.I. subsemnatul/subsemnata;

–       Copie certificat de căsătorie;

–       Copie certificat de deces al soțului (dacă este cazul);

–       Copie hotărâre de divorț nr __ pronunțată de Judecătoria _________, rămasă definitivă la data de _____________ (dacă este cazul);

–       Copie dovada deplasării în interes de serviciu (dacă există);

 

Pentru copil

–       Copie certificat de naștere/carte de identitate al/a minorului;

 

Pentru persoana indicată pentru a prelua autoritatea părintească

–       Copie C.I.;

–       Copie adeverinţă de salariat, talon de pensie etc.;

–       Copie dovadă spațiu de locuit (în cazul în care minorul se va muta la această persoană);

–       Declaraţie pe propria răspundere că are /nu are alți copii în întreținere;

 

–       Alte înscrisuri apreciate ca fiind relevante, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, într-un singur exemplar, în funcție de situație.

 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, in 3 exemplare.

 

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă , în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

 

Data,                                                                                        Semnătura,

 

 

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ___________________________

 

 

 

Anexa 3

 

 

Listă orientativă cu documentele necesar a fi incluse în dosarul transmis instanței, în vederea nominalizării persoanei care va asigura creșterea și îngrijirea copilului pe durata absenței părinților din țară:

 

ü documente ale părintelui/părinţilor: copie acte de identitate şi de stare civilă (certificat de căsătorie),

ü dovada faptului că părintele respectiv exercită singur autoritatea părintească (copie hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ, copie certificat de deces al celuilalt părinte), dacă este cazul,

ü alte acte (dacă acestea există) contract de muncă, permis de muncă care să ateste unde va/vor pleca părintele/părinții şi pentru ce perioadă etc.

ü documente de stare civilă ale copilului: copie certificat de naștere/carte de identitate;

ü documente pentru persoana în grijă căreia va rămâne copilul: copie act de identitate, dovada veniturilor (adeverinţă de salariat, talon de pensie etc.), dovada spaţiului de locuit, o declaraţie pe propria răspundere că are /nu are alți copii în întreținere;

ü alte acte doveditoare care pot descrie situația familială sau a copilului, în funcție de situație sau la cererea SPAS-ului sau a judecătoriei.

V-ar mai putea interesa si:

Logodna, o instituţie nouă în România

Oficiere logodna Bucuresti

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Ce drepturi am daca traiesc in concubinaj?

Sursa:https://asistentasocialaturda.ro/index.php/2017/02/28/ghid-delegare-autoritate-parinteasca/

RECOMANDARE!

Înainte să ne angajați este important să ne cunoașteți. În acest scop vă invităm să ne descoperiți citind:

FAQ – Q&A – ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI DIVORȚ ONLINE
CINE ESTE MEDIATORUL PETRU MUSTĂȚEANU?
MEDIATOR MUSTĂȚEANU – CONTACT