Modele de conventii matrimoniale privind alegerea de catre soti a regimului comunitatii conventionale

A. ASPECTE TEORETICE

CONVENTIE MATRIMONIALA ÎNTRE SOTI

– regimul comunitatii conventionale –

V-ar mai putea interesa si:

Oficiere logodna BucurestiI. PARTILE1. Subsemnatul ………., cetatean ………, domiciliat în ……………….., cnp, ……..2. Subsemnata ………., cetatean ………, domiciliata în ………………., cnp ……..

în calitate de soti, casatoriti la data de ………., în localitatea………., actul de casatorie fiind înregistrat sub nr……….din data de ………., la ………., asa cum rezulta din certificatul de casatorie nr. ……….emis la data de……….[1] II. OBIECTUL CONVENTIEI2.1. Noi, partile am hotarât sa adoptam regimul matrimonial al comunitatii conventionale, reglementat de art.366-368 Cod Civil.

2.2. Noi, partile declaram ca am lichidat regimul matrimonial avut anterior, al comunitatii legale/separatiei de bunuri, conform actului de lichidare autentificat sub nr……… de notarul public ……….. /hotarârii judecatoresti definitive nr…………

2.3. Regimul comunitatii conventionale se completeaza cu dispozitiile legale privind comunitatea legala, acolo unde prin prezenta conventie nu s-a prevazut altfel.

2.4. Noi, partile am hotarât urmatoarele[2]:

a) includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii nascute înainte sau dupa încheierea casatoriei, cu exceptia bunurilor prevazute la art. 340 lit. b) si c) Cod Civil;

b)restrângerea comunitatii la bunurile sau datoriile anume determinate în conventia matrimoniala, indiferent daca sunt dobândite ori, dupa caz, nascute înainte sau în timpul casatoriei, cu exceptia obligatiilor prevazute la art. 351 lit. c);

c)obligativitatea acordului ambilor soti pentru încheierea anumitor acte de administrare; în acest caz, daca unul dintre soti se afla în imposibilitate de a-si exprima vointa sau se opune în mod abuziv, celalalt sot poate sa încheie singur actul, însa numai cu încuviintarea prealabila a instantei de tutela;

d)includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunitatii;

e) modalitati privind lichidarea comunitatii conventionale.

2.5. Noi, partile confirmam inventarul bunurilor mobile autentificat sub nr………de notarul public….., care face parte integranta din prezenta conventie matrimoniala[3]sau

Noi, partile declaram ca notarul public ne-a adus la cunostinta posibilitatea întocmirii unui inventar al bunurilor mobile proprii, precum si faptul ca în lipsa unui astfel de inventar, se prezuma, pâna la proba contrara, ca bunurile sunt comune si declaram ca nu solicitam întocmirea unui astfel de inventar (nu exista bunuri mobile proprii).

V-ar mai putea interesa si:

Oficiere logodna Bucuresti


III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOTILOR3.1. Noi, partile declaram ca notarul public ne-a adus la cunostinta urmatoarele efecte juridice ale regimului comunitatii conventionale:

– bunurile dobândite în timpul regimului comunitatii conventionale de oricare dintre soti sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devalmasie ale sotilor[4].

– fiecare sot are dreptul de a folosi bunurile comune fara consimtamântul expres al celuilalt sot si poate încheia singur acte de conservare si de administrare cu privire la orice dintre bunurile comune, precum si acte de dobândire a bunurilor comune.

– actele de înstrainare sau de grevare, precum si orice alte acte de dispozitie având ca obiect bunurile imobile comune nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soti.

– oricare dintre soti poate dispune singur, cu titlu oneros, de bunurile mobile comune a caror înstrainare nu este supusa anumitor formalitati de publicitate.

– sunt bunuri proprii ale sotilor, bunurile prevazute de art.340 Cod Civil.

– fiecare sot poate folosi, administra si dispune liber de bunurile sale proprii.

– în timpul comunitatii sotii pot împarti bunurile comune în tot sau în parte, prin act autentic notarial sau, în caz de neîntelegere, pe cale judiciara.

3.2. Prezenta conventie produce efecte de azi data autentificarii/ de la data de ___[5].

3.3. Noi, partile declaram ca notarul public ne-a adus la cunostinta urmatoarele dispozitii cu caracter general care se aplica si regimului comunitatii conventionale (art.312 alin.2 Cod Civil):

– sotii sunt obligati sa contribuie, în raport cu mijloacele fiecaruia, la cheltuielile casatoriei[6];

– oricare dintre soti poate sa dea mandat celuilalt sot sa-l reprezinte pentru exercitarea drepturilor ce le are potrivit regimului matrimonial;

– fiecare sot poate face singur, fara consimtamântul celuilalt sot, depozite bancare, precum si orice alte operatiuni în legatura cu acestea;

– fiecare sot poate sa îi ceara celuilalt sa îl informeze cu privire la bunurile, veniturile si datoriile sale, iar în caz de refuz nejustificat se poate adresa instantei de tutela.

– în mod exceptional, daca unul dintre soti încheie acte juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei, celalalt sot poate cere instantei de tutela ca, pentru o durata determinata, dreptul de a dispune de anumite bunuri sa poata fi exercitat numai cu consimtamântul sau expres.

– niciunul dintre soti, chiar daca este proprietar exclusiv, nu poate, fara consimtamântul scris al celuilalt sot, sa dispuna de drepturile asupra locuintei familiei si nici nu poate încheia acte prin care este afectata folosinta acesteia. Locuinta familiei este locuinta comuna a sotilor sau, în lipsa, locuinta sotului la care se afla copiii. Oricare dintre soti poate cere notarea în Cartea Funciara a unui imobil a faptului ca reprezinta locuinta a familiei, chiar daca nu este proprietarul imobilului;

– în cazul în care locuinta este detinuta în temeiul unui contract de închiriere, fiecare sot are un drept locativ propriu, chiar daca numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este încheiat înainte de casatorie, dispozitiile paragrafului anterior fiind aplicabile.IV. MODIFICAREA REGIMULUI MATRIMONIAL4.1. Regimul matrimonial ales se poate modifica sau înlocui, dupa cel putin un an de la încheierea casatoriei. Orice modificare sau înlocuire a regimului matrimonial se va face cu respectarea conditiilor prevazute de Codul civil pentru încheierea conventiei matrimoniale.V. ÎNCETAREA REGIMULUI MATRIMONIAL. LICHIDAREA5.1. Regimul matrimonial înceteaza prin desfacerea casatoriei prin divort, prin încetarea casatoriei ca urmare a decesului unuia/ambilor soti sau prin nulitatea/anularea casatoriei.5.2. În caz de încetare sau schimbare a regimului matrimonial, acesta se lichideaza prin buna învoiala prin act autentic notarial, sau, în caz de neîntelegere, pe cale judiciara.

V-ar mai putea interesa si:

Oficiere logodna Bucuresti


VI. publicitatea CONVENTIEI MATRIMONIALE6.1. În vederea opozabilitatii fata de terti, un exemplar al prezentei conventii si al inventarului (dupa caz) se va transmite de notarul public la Oficiul Starii civile din cadrul Primariei………., precum si la RNNRM.

6.2. În vederea opozabilitatii fata de terti, oricare dintre soti va putea îndeplini formalitatile pentru efectuarea înscrierilor corespunzatoare la Biroul de cadastru si Publicitate Imobiliara competent pentru bunurile imobile si la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, pentru bunurile mobile (conform art.334 alin.3 si alin.4 Cod Civil)[7].VII. LEGEA APLICABILA REGIMULUI MATRIMONIAL[8].7.1. Noi, partile am hotarât ca legea aplicabila regimului matrimonial sa fie legea …..[9]

7.2. Sotii pot alege oricând o alta lege aplicabila regimului matrimonial dintre cele prevazute de art.2590 alin.2 Cod Civil, cu respectarea conditiilor de forma prevazute de lege pentru încheierea conventiei matrimoniale (art.2591 alin.2 Cod Civil).

7.3. Noi, partile declaram ca notarul public ne-a adus la cunostinta domeniul de aplicare a legii aplicabile regimului matrimonial prevazut de art.2593 Cod Civil[10].VIII. LEGEA APLICABILA DIVORTULUI[11]8.1. Noi, partile am hotarât ca legea aplicabila divortului sa fie legea ……….[12]

8.2. Daca legea straina aleasa nu permite divortul ori îl admite în conditii deosebit de restrictive, se aplica legea româna, în cazul în care unul dintre soti este, la data cererii de divort, cetatean român sau are resedinta obisnuita în România (art.2600 alin.2 Cod Civil)[13].

Cheltuielile pentru întocmirea prezentei conventiei au fost suportate de ambii soti.

Tehnoredactat la ………….., în …… exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Oficiul de Stare civila din cadrul Primariei ………….., un exemplar pentru RNNRM si …… exemplare s-au eliberat partilor. 

SOT, ……………. SOTIE, ………………

 

V-ar mai putea interesa si:

Oficiere logodna Bucuresti

Mediere divort cu copil minor

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Cat costa un divort la notar?

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Oficiere logodna Bucuresti

Sursa:http://www.clubafaceri.ro/56979/modele-de-conventii-matrimoniale-privind-alegerea-de-catre-soti-a-regimului-comunitatii-conventionale-3654582.html