Hotărâre judecătorescă de încuviințare a unui acord de mediere

dosar nr._______/271/_____

ROMANIA

JUDECĂTORIA  ORADEA

SECȚIA CIVILĂ

SENTINȚĂ  CIVILĂ  DE  DIVORȚ

și ACORD  DE  MEDIERE Nr.2385/2010

Camera de consiliu din______________

Completul compus din:

PREȘEDINTE -MIREA LORELEY EMESE

GREFIER: ȘANDOR FELICIA

Pe rol soluționarea cauzei de minori și familiei privind pe reclamant Z.D. în contradictoriu cu pârâta Z.A. având ca obiect divorț cu minori.

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă părțile.

Procedura este legal îndeplinită potrivit art. 271 alin.3 Cod de Procedură Civilă , părțile prezentându-se în cameră de consiliu pentru ca instanța să ia act de acordul lor de mediere pe capetele accesorii divorțului , coroborat cu art. 615 alin.1 teza a doua Cod de procedură civilă , instanța apreciind că judecarea divorțului în cameră de consiliu asigură o mai bună administrare a probelor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință , care invederează instanței faptul că s-a depus la dosarul cauzei referatul de anchetă socială întocmit de Serviciul de Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei ________ înregistrat sub nr. __________, precum și faptul că reclamantul a depus prin serviciul registratură al instanței la data de 02.03.2010 o precizare de acțiune prin care solicită desfacerea căsătoriei din culpă comună , încredințarea minorelor Z.M. și Z.I. la mamă , obligarea reclamantului la plata unei pensii de întreținere în cuantum de 33% din veniturile sale , păstrarea de către pârâtă a numelui dobândit în căsătorie , stabilirea unui program de vizitare minor pentru reclamant , fără cheltuieli de judecată.

V-ar mai putea interesa si:

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Divort on-line pt romanii din diaspora

Divort amiabil Bucuresti

Mediere divort cu copil minor

Instanța procedează la legitimarea părților , reclamantul fiind legitimat cu C.I. seria__nr.___, C.N.P.______________________ ,pârâta prezentând C.I. seria ___nr._____, C.N.P.____________.

Părțile invederează că solicită destaferea căsătoriei din culpă comună și pronunțarea unei hotărâri nemotivate.

În baza art. 129 alin.5 C.proc.civ. instanța dispune administrarea , din oficiu , a probei cu interogatoriile reciproce ale părților în dovedirea existenței motivelor de divorț și a culpei în desfacerea căsătoriei.

Cu respectarea dispozițiilor art. 219 , art. 221 C.proc.civ. ținând cont și de decizia nr. 969 din 2007 a Curții Constituționale  prin care s-a declarat neconstituțional art. 612 alin.6 Cod de procedură civilă , instanța procedează la administrarea probei cu interogatoriul părților , după legitimare , răspunsurile acestora fiind consemnate și atașate separat la dosarul cauzei.

Față de întrebările lămuritoare, suplimentare ale instanței , legate de motivele de divorț , ambele părți arată că deresc desfacerea căsătoriei din culpă comună , considerând că datorită unei distanțări treptate dar ireversibile atât pe plan fizic cât și psihic între cei doi , s-a ajuns la unele discuții și certuri care afectează negativ inclusiv pe copii , motiv pentru care consideră că despărțirea este singura soluție , salvarea căsătoriei nemaifiind posibilă.

Părțile depun la dosarul cauzei înscrisuri în dovedirea veniturilor pe care le realizează în prezent.

Pârâta depune adeverință de venit nr._____emisă de _____ și arată că are funcția de_________.

Reclamantul depune copie certificată de pe _____________ și arată că în prezent____________.

Instanța ia act că părțile nu solicită partajul bunurilor comune.

Cu privire la capetele accesorii divorțului părțile arată că au încheiat un acord de mediere în data de 23.02.2010 prin care s-au înțeles asupra tuturor capetelor de cerere accesorii divorțului , respectiv păstrarea numelui de familie  dobândit de pârâtă prin căsătorie, încredințarea minorelor , pensie de întreținere, program de vizitare minor, act redactat de mediator Benchiș Mihai în baza contractului de mediere nr. ___din_______.

Instanța verifică legalitatea acordului de mediere și consimțământul părților , care arată cu privire la fiecare înțelegere din acord că este în concordanță cu voința lor și sunt conștienți și înțeleg efectele juridice pe care consimțirea acestui acord îl va produce.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat , probe de administrat în baza art. 150 Cod de procedură civilă instanța închide faza probatorie și acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reclamantul , solicită admiterea cererii sale precizate, desfacerea căsătoriei dintre părți, din culpă comună , fără motivare, iar cu privire la capetele accesorii instanța să ia act de acordul de mediere intervenit între părți și să consființească voința părților și în consecință să încuviințeze ca pârâta să-și păstreze numele din căsătorie , să dispună încredințarea spre creștere și educare a minorelor , către mamă cu obligarea sa la plata unei pensii de întreținere în cuantum de 30% din veniturile sale nete lunare ,să stabilească în favoarea sa un program de vizitare conform acordului, fără cheltuieli de judecată.

Pârâta personal ,pune aceleași concluzii , de admitere a acțiunii , arătând că este de acord cu desfacerea căsătoriei dintre părți , din culpă comună , fără motivare și solicită să se ia act de acordul de mediere intervenit între părți pe capetele de cerere accesorii. Fără cheltuieli de judecată.

I N S T A N Ț A

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

1.Cererea de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea sub nr.__________la data de _________, precizată și completată ulterior în data de ____________, reclamantul Z.D. a solicitat în contradictoriu cu soția sa , pârâta Z.A. desfacerea căsătoriei încheiate între părți la data de ____________ din culpă comună, încredințarea minorelor Z.M. născută la data de _________și Z.I.  născută la data de __________la mamă, obligarea reclamantului la plata unei pensii de întreținere în cuantum de 30% din veniturile sale nete lunare , păstrarea de către pârâtă a numelui dobândit în căsătorie , stabilirea unui program de vizitare minor pentru reclamant , fără cheltuieli de judecată.

In motivarea cererii , reclamantul a precizat că părțile s-au căsătorit în data de __________în localitatea ________ iar din această căsătorie s-au născut minorele M. și I.

In continuare reclamantul arată că neînțelegerile dintre părți au debutat în cursul anului__________ când reclamantul_______________ iar reproșurile și nemulțumirile dintre părți s-au înmulțit și , datorită distanțării intervenite, cele care au suferit din cauza certurilor repetate au fost fiicele cuplului care erau afectate de neînțelegerile dintre părinți.

Se mai arată că în prezent părțile locuiesc faptic în același imobil însă nu mai conviețuiesc , iar căsătoria este grav și iremediabil afectată din cauza atmosferei de tensiune , nervozitate și conflict ce există între soți.

In drept au fost invocate dispozițiile art. 37,art.38,art.40,art.42 C.fam.

2. Poziția procesuală a pârâtei

Pârâta nu a formulat întâmpinare dar s-a prezentat personal în instanță susținându-și poziția procesuală în sensul achiesării totale la cererea reclamantului în sensul desfacerii căsătoriei din culpă comună având în vedere că distanțarea fizică și psihică dintre părți nu mai poate fi remediată , divorțul fiind singura soluție pentru a înlătura climatul neplăcut ce afectează negativ inclusiv pe copii iar cu privire la capetele accesorii a arătat că dorește a se lua act de medierea intervenită între părți.

3.Taxa de timbru

 

Cererea a fost legal timbrată cu ____, taxă judiciară de timbru și ____timbru judiciar, în conformitate cu art. 7 lit.a din Legea nr.146/1997 și art. 2 din O.G. nr.32/1995.

4.Probatoriul

Instanța a încuviințat și administrat probele cu înscrisuri solicitate de părți , precum și proba cu interogatoriile reciproce și ancheta socială dispuse din oficiu.

Astfel pentru reclamant a încuviințat proba cu înscrisurile certificate depuse la dosar: certificatul de căsătorie seria___nr___eliberat de____________în  data de_____, certificat de naștere a minorei Z.M. seria___nr._________eliberat de ______________ în data de _____________,certificat de naștere a minorei Z.I. seria ___nr.______ eliberat de ________ în data de________, iar ulterior a anexat copie de pe cartea de muncă și cupon _________.

In probațiune pârâta a depus la dosar adeverință de venit.

Din oficiu în baza art. 129 alin.5 din Cod de procedură civilă instanța a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părților de către Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei _________ care a depus avizul cu nr. ___________ la dosarul cauzei și administrarea probei cu interogatoriul părților pentru lămurirea aspectelor referitoare la desfacerea ,existența motivelor de divorț și culpa părților în desfacerea căsătoriei.

Examinând actele și lucrările dosarului ,instanța reține următoarele:

5. Soluția instanței cu privire la divorț

Părțile s-au căsătorit la data de __________ în localitatea Oradea iar căsătoria acestora a fost înregistrată în registrul de stare civilă al Primăriei________sub nr.________.

Potrivit susținerilor părților și actelor prezentate instanței , din căsătorie au rezultat minorele Z.M.  născută la data de _______ și Z.I. născută la data de _________.

In drept, potrivit art. 38 alin.1 C.fam. ”instanța judecătorească poate desface căsătoria prin divorț atunci când , datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”.

In temeiul art. 617 alin.2 C.proc.civ. , la cererea părților, prezenta hotărâre nu va cuprinde motivarea capătului de cerere privind divorțul.

Astfel constatând că datorită unor motive temeinice ,raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă instanța va dispune desfacerea căsătoriei încheiată între soți la data de ___________ în loc.__________ din culpă comună.

6.Soluția instanței asupra acordului de mediere intervenit între părți cu privire la capetele de cerere accesorii divorțului

La data de __________ părțile s-au adresat Biroului de Mediator Mihai Benchiș pentru soluționarea neînțelegerilor cu privire la desfacerea căsătoriei și a cererilor accesorii acesteia, procedura de mediere finalizându-se la data de ____________ cu încheierea unui acord de mediere referitor la poziția părților , orientativă pentru instanță , în privința culpei în desfacerea căsătoriei și înțelegerea expresă a acestora privind păstrarea numelui purtat în căsătorie de către pârâtă , încredințarea minorelor ,pensia de întreținere, relația personală dintre reclamant și minore .(filele___ la dosar)

Prezentându-se în fața instanței , ambele părți au pretins desfacerea căsătoriei din culpă comună și să se ia act de acordul de mediere , cu privire la capetele de cerere accesorii divorțului.

6.1. Validitatea acordului de mediere

În ceea ce privește acordul de mediere instanța constată că acesta întrunește condițiile prevăzute de lege întrucâtvizează un domeniu în care părțile pot recurge la mediere , respectiv capetele accesorii cererii de divorț, acordul fiind în concordanță cu dispozițiile art.2 și art.64 alin.2  teza a doua din Legea 192 din 2006  a medierii actualizată.De asemenea înțelegerea părților vizează drepturi de care părțile pot dispune cu un control al instanței asupra interesului superior al minorului , părțile sunt titularele drepturilor și obligațiilor consfințite în acordul de mediere ,s-au respectat normele imperative ale legii cu ocazia încheierii acordului și s-a respectat interesul superior al minorului la mediere.

6.2. Validitatea medierii privind numele

In ceea ce privește numele de familie al pârâtei , instanța constată că acordul de mediere este în concordanță cu dispozițiile art.40 alin.2 din Codul Familiei și va lua act de învoiala părților privind păstrarea de către pârâtă a numelui purtat în timpul căsătoriei , acela de ”Z”.

6.3.Validitatea medierii privind încredințarea minorelor . Respectarea interesului superior al minorului.

Analizând acordul de mediere sub aspectul încredințării minorelor instanța constată că înțelegerea intervenită între părți la finalul procedurii de mediere corespunde interesului superior al celor două fiice minore ale cuplului, în vârstă de ___ani, respectiv___ani , acestea fiind la o vârstă fragedă iar mama care a stat mai mult cu ele in timp ce tatăl lucra ,fiind mult plecat în deplasare , le poate oferi condiții bune materiale și morale necesare unei dezvoltări armonioase , după cum rezultă din referatul de anchetă socială.

Totodată , față de cele constatate cu ocazia efectuării anchetei sociale , în sensul că nu sunt cunoscute aspecte negative despre nici unul dintre părinți , iar pârâta locuiește cu acestea în locuința conjugală proprietatea soților care este compusă din trei camere și dependințe , oferind condiții optime de trai minorelor , iar veniturile realizate de mamă în calitate de _________ îi permit să asigure minorelor condiții optime de trai se deduce că acordul de mediere va fi benefic copiilor.

6.4. Validitatea medierii privind pensia de întreținere. Respectarea interesului superior al minorului

Acordul de mediere privind pensia de întreținere respectă dispozițiile art. 42 alin. 3 C.fam. coroborat cu art.86 alin.1 și alin.3 C.fam., în baza cărora instanța va dispune acordarea pensiei în favoarea minorelor , începând cu data pronunțării prezentei hotărâri și până la majoratul acestora dar și prevederile art. 94 alin.1 și 3 din Codul familiei cu privire la cuantum care va fi de 30% din veniturile medii lunare nete ale reclamantului , iar în prezent se va raporta la _________pe care îl realizează acum.

6.5. Validitatea medierii privind dreptul reclamantului de a avea legături personale cu minorele. Respectarea interesului superior al minorului.

In ceea ce privește validitatea acordului de mediere cu privire la dreptul reclamantului de a avea legături personale cu minorele , fiicele sale, instanța reține că acest drept este consacrat de legiuitor atât în favoarea părintelui căruia nu i s-a încredințat copilul cât și a minorului, deoarece interesul superior al acestuia reclamă păstrarea unor legături cât mai strânse cu ambii părinți din familia naturală , astfel încât despărțirea părinților să nu fie resimțită de copii pe planul legăturilor personale cu oricare dintre ei.

În acest sens s-a exprimat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului , arătând în cauză Monory c. României și Ungariei că ”posibilitatea părintelui și a copilului de a se bucura reciproc de compania celuilalt reprezintă un element fundamental al vieții de familie, iar măsurile naționale care stânjenesc această posibilitate reprezintă o ingerință în dreptul la viața de familie protejat de art.8, statele având obligația reunirea copilului cu părintele său”.

Totodată în cauza Ignaccolo Zenide c. României Curtea  a reținut că statul trebuie să dispună de măsuri pozitive pentru a asigura copilului asugurarea legăturii cu părintele său, iar în cauza Pini și Bertini, Manera și Atripaldi c. României Curtea a arătat că :”interesul superior al copilului impune găsirea unei familii pentru minor și nu a unui copil pentru o familie sau părinte”.

Pentru aceste considerente va valida acordul de mediere privind menținerea unor legături personale cu minorele de  reclamant și va stabili un program de vizitare asupra căruia părțile s-au înțeles și care corespunde interesului superior al minorelor.

7.Concluziile instanței

În concluzie, având în vedere aspectele de fapt și de drept analizate , instanța desface căsătoria intervenită între părți din culpă comună și constatând că înțelegerea intervenită între părți cu privire la nume nu contravine legii , iar aspectele convenite de părți cu privire la încredințarea minorelor, contribuția părinților la cheltuielile de creștere și educare și programul de vizitare nu contravin prevederilor legale și nici interesului superior al copilului , în temeiul art. 63 din Legea 192/2006 și al art. 271-273 C.p.c. raportate la art. 42 și art. 86 C.fam. ,instanța va lua act de acordul de mediere ,conform dispozitivului , hotărârea având valoare executorie potrivit art. 63 alin.3 din Legea medierii.

8. Cheltuieli de judecată

Instanța ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de reclamantul Z.D. domiciliat în ____________ în contradictoriu cu pârâta Z.A. domiciliată în ____________________.

Dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părți la data de _____ și trecută în registrul stării civile al Primăriei________sub nr.________prin divorț din culpă comună.

Incuviințează înțelegerea intervenită între părți în cadrul procedurii de mediere desfășurată la Birou de mediator BM și anume acordul de mediere referitor la nume, încredințarea minorelor, pensia de întreținere și programul de vizitare , după cum urmează:

ACORD DE MEDIERE încheiat la data de _________, în baza contractului de mediere nr._______ din data de ____________. Subsemnații Z.D. având C.N.P.  _______, născut la data de ____în localitatea _____ posesor al C.I. seria___nr._______ eliberat de ________, domiciliat în ____________ și Z.A. având C.N.P.__________ , născută la data de ________în localitatea _________ posesoare a C.I. seria_____nr.____ eliberat de ____________, domiciliată în___________, de comun acord, cu respectarea prevederilor L. 192/2006 așa cum a fost aceasta modificată și completată prin L. 371/2009 , am convenit să încheiem prezentul acord de mediere , prin care convenim asupra litigiului existent între noi, litigiu dedus judecății în dos. nr._______, cauză aflată pe rolul Judecătoriei Oradea , având ca obiect desfacerea căsătoriei și încredințare minori.Prin voință comună, liberă , neviciată , am convenit următoarele: Subsemnații suntem de acord cu desfacerea căsătoriei dintre noi , căsătorie care a fost încheiată  la data de _________in ________și a fost înregistrată în Registrul Stării Civile al ___________ sub nr._______, din culpa comună a ambilor soți. Cu aprobarea și acordul special al domnului Z.D. doamna Z.A. va păstra numele dobândit prin căsătorie acela de Z. Minorele Z.M. și Z.I. , născute la data de _____ și la data de _______vor fi încredințate spre creștere și educare mamei Z.A.Tatăl Z.D. , va păstra legături personale cu minorele sens în care , pentru a facilita legătura personală a minorelor cu tatăl lor , convenim stabilirea următorului program de vizitare , cu ridicarea acestora: în fiecare sfârșit de săptămână cu începere de vineri  orele 13:00 până duminică orele 13:00 ; 8 săptămâni în cursul vacanței de vară din care:2 săptămâni în luna iunie, 2 săptămâni în luna iulie, luna august în întregime , o săptămână în cursul vacanței de iarnă  , care să cuprindă zilele de sărbătoare ale Crăciunului într-un an și cele ale anului nou în anul următor. Z.D. va achita o pensie de întreținere pe seama minorelor Z.M.  și Z.I. , în cuantum de 30% din venitul său lunar , inclusiv din ________care este venitul său actual începând de la data consimțirii de către instanță a prezentului acord de mediere prin hotărâre judecătorească .Pensia de întreținere  va fi achitată personal , prin mandat poștal sau virament bancar în contul d-nei Z.A. , mama minorelor de către d-nul Z.D. Prezentul acord reprezintă voința liberă și neviciată a subsemnaților și, potrivit disp. art. 58 șu urm. din L. 192/2006 am convenit prezentarea acestui acord instanței de judecată în vederea validării și pronuțării unei hotărâri de expedient care să cuprindă prezentul acord potrivit disp. art. 271 și urm C.proc.civ.Prezentul acord a fost redactat   de către mediator Benchiș Mihai la sediul_____________situat în ________________, in 4(patru) exemplare originale , câte una pentru fiecare parte, una pentru instanță și una pentru păstrare în arhiva Biroului de Mediator Mihai Benchiș , azi data de _______, părțile semnând acordul la data de _________ la sediul_________ și declarând că sunt de acord să îl prezinte spre încuviințare instanței de judecată.//S.S. indescifrabil,//S.S.indescifrabil

Executorie de drept.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din data de ____________

PREȘEDINTE                                                                       GREFIER

MIREA LORELEY EMESE                                             ȘANDOR FELICIA

V-ar mai putea interesa si:

Autoritatea parinteasca asupra copilului cu parinti necasatoriti

Divort cetateni romani cu domiciliul in strainatate

Divort on-line pt romanii din diaspora

Divort amiabil Bucuresti

Mediere divort cu copil minor

Sursa:http://florentinacostas.wordpress.com/2010/04/08/hotarare-judecatoresca-de-incuviin%C8%9Bare-a-unui-acord-de-mediere/
Daca doriti sa solicitati un mediator din echipa noastra o puteti face apeland  unul din numerele de telefon afisate la datele de contact !