Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri

 

“Assistance for strengthening the training capacities for judges and prosecutors in the application of new laws”

 

GHID PRACTIC

MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI FAMILIEI

 

 

 

 

 

 www.csm1909.ro                                                                                                                                          www.inm-lex.ro                                                                                                                                             

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă

CUPRINS

 1. acțiune pentru restituirea darurilor primite în cazul ruperii logodnei 6

2.acțiune în despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul ruperii logodnei în mod abuziv. 10

3.acțiune în despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul determinării, în mod culpabil, a ruperii logodnei 14

 1. cerere pentru autorizarea căsătoriei minorului care a împlinit vârsta de 16 ani 18
 2. acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei 21
 3. acțiune în declararea nulității relative a căsătoriei 25
 4. acțiune pentru limitarea puterilor unuia dintre soți, în cazul încheierii de către acesta a unor acte juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei 29
 5. acțiune pentru atribuirea provizorie a beneficiului folosinței locuinței familiei (ordonanță președințială) 33
 6. acțiune privind partajarea bunurilor comune. 37
 7. acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj 42

11.acțiune de divorț prin acordul soților. 47

12.acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice. 54

13.acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului (după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani) 62

 1. acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț 68

15.acțiune în modificarea prestației compensatorii acordate soțului nevinovat pentru desfacerea căsătoriei 74

 1. acțiune pentru încuviințarea legăturilor personale cu minorul 78
 2. acțiune în contestarea recunoașterii de paternitate. 82

18.acțiune în stabilirea filiației copilului față de mamă. 86

 1. acțiune în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei 90

20.acțiune în tagada paternității 95

 1. acțiune în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie. 99
 2. acțiune privind încuviințarea purtării de către copilul din afara căsătoriei a numelui tatălui 103

23.cerere de deschidere a procedurii adopției interne. 107

24.cerere de încredințare în vederea adopției 111

25.cerere de încuviințare a adopției interne. 114

 1. cerere de încuviințare a adopției internaționale. 120
 2. acțiune în constatarea nulității absolute sau, după caz, în anularea adopției 124
 3. acțiune privind înapoierea copilului minor de la alte persoane. 128
 4. acțiune pentru schimbarea locuinței minorului, în lipsa acordului celuilalt părinte. 132
 5. acțiune pentru stabilirea modalității de exercitare a autorității părintești și a locuinței copilului din afara căsătoriei sau (după caz) pentru modificarea acestor aspecte. 136
 6. acțiune pentru stabilirea obligației legale de întreținere (copil minor) 141
 7. acțiune pentru stabilirea obligației legale de întreținere (copil major, aflat în continuarea studiilor, dar numai până cel mai târziu la împlinirea vârstei de 26 de ani) 146
 8. acțiune pentru stabilirea obligației legale de intreținere (drept comun) 151

34.acțiune pentru majorarea prestației periodice stabilite în temeiul obligației legale de întreținere (majorarea pensiei de întreținere) 156

 1. acțiune pentru sistarea/reducerea prestației periodice stabilite în temeiul obligației legale de întreținere (sistarea/reducerea pensiei de întreținere) 160

36.acțiune privind restituirea întreținerii nedatorate. 164

37.cerere pentru recunoașterea capacității de exercițiu  anticipată (emanciparea minorului care a împlinit 16 ani) 168

 1. acțiune pentru încetarea măsurii de protecție specială a plasamentului copilului, instituită în baza legii nr.272/2004, și reintegrarea minorului în familie. 171
 2. acțiune pentru stabilirea obligației de întreținere între foștii soți 176
 3. cerere de obligare la consiliere psihologică a minorului 180
 4. cerere de aplicare a penalităţilor. 183
 5. cerere suplinire acord parental 187
 6. cerere suplinire acord parental (ordonanţă preşedinţială) 191
 7. cerere instituire tutelă minor. 196
 8. acţiune privind decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti 200
 9. acţiune privind redarea exerciţiul drepturilor părinteşti 203
 10. acţiune privind delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la minorul ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 206

 

1. Acțiune pentru restituirea darurilor primite în cazul ruperii logodnei

 

Sediul materiei:

 • 268 alin. (1)-(2) C. civ.
 • 270 C.civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C.proc.civ.

 

 

Instanța[1] …..

 

 

Domnule Președinte,

 

 

            Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[2]  în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[4] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[5] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[6] în ….., având codul numeric personal[7] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâtului la restituirea următoarelor bunuri[8] ….., pe care i le-am oferit ca daruri în considerarea logodnei/ pe durata logodnei, în vederea căsătoriei.

Estimăm valoarea bunurilor supuse restituirii la suma totală de …..[9]

 

În fapt, arătăm că[10] …..

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile[11]…..

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea[12] ……

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[13] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[14], în …..[15] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[16] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/reședința[17] în[18]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [19]….. și solicit citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[20] …..

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[21] …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[22], în conformitate cu art.411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată[23] ocazionate de acest proces.

Menționăm că cererea de chemare in judecată este formulată în interiorul termenului de prescripție prevăzut de lege[24].

Depun prezenta cerere de chemare în judecată în …..[25] exemplare.

Anexez dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[26] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[27] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[28].

 

Data,                                                                                       Semnătura[29],

                                                                                                           

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[30] …..

 

 

2.Acțiune în despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul ruperii logodnei în mod abuziv

 

 

Sediul materiei:

 • 269 alin. (1) C. civ.
 • 270 C.civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C.proc. civ.

 

 

Instanța[31] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[32] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[33] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/reședința[34] în ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[35] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[36] în ….., având codul numeric personal[37] ….., formulez prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicit instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri în cuantum total de …..[38] pentru cheltuielile făcute/ contractate în vederea căsătoriei și celelalte prejudicii[39] cauzate, ca urmare a ruperii logodnei în mod abuziv de către pârât.

 

 

În fapt, arăt că[40]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[41]…..

 

 

În dovedire, solicit încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea[42] ……

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[43] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[44], în …..[45] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indic în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[46] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[47] în[48]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [49]….. și solicit citarea acestora.

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[50] …..

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[51] …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[52], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art .453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[53] ocazionate de acest proces.

 

Menționăm că cererea de chemare in judecată este formulată în interiorul termenului de prescripție prevăzut de lege[54].

 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[55] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ….. [56] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[57] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[58].

 

Data,                                                                                       Semnătura[59],

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[60] …..

 

 

 

 

 

3.Acțiune în despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul determinării, în mod culpabil, a ruperii logodnei

 

 

Sediul materiei-

 • 269 alin. (2) C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C.proc. civ.

 

Instanța[61] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[62] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[63] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/reședința[64] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[65] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[66] în ….., având codul numeric personal[67] ….., formulez prezenta

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

prin care solicit instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri în cuantum total de ….. [68] pentru cheltuielile făcute/ contractate în vederea căsătoriei și celelalte prejudicii[69] cauzate, ca urmare a faptului că pârâtul m-a determinat în mod culpabil să rup logodna.

 

 

În fapt, arătăm că[70]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[71]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea[72] ……

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[73] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[74], în …..[75] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[76] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[77] în[78]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [79]…..  și solicităm citarea acestora.

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[80] …..

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[81] …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[82], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[83] ocazionate de acest proces.

Menționăm că cererea de chemare in judecată este formulată în interiorul termenului de prescripție prevăzut de lege[84].

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[85] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[86] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[87] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[88].

 

 

Data,                                                                                       Semnătura[89],

                                                                                                           

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[90] …..

 

 

 

 

4. Cerere pentru autorizarea căsătoriei minorului care a împlinit vârsta de 16 ani

 

 

Sediul materiei:

 • 272 din C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 527-537 C.proc. civ. sau art.192, 194-197 C. proc. civ.,

 

 

Instanța[91] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[92]  în ….., având codul numeric personal ….., asistat de ocrotitor(i) legali (nume ….., prenume ….)[93], cu domiciliul procesual ales[94] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[95]  în  ….., reprezentat prin mandatar convențional/judiciar[96] ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[97] ….. ,

în contradictoriu cu intimatul[98](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[99]  în ….., având codul numeric personal[100] ….., formulez prezenta

 

 

CERERE

 

 

prin care solicit instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să autorizeze căsătoria mea cu numitul/numita ….., cu domiciliul în ….., CNP …..

            Totodată, solicit instanței de tutelă să suplinească încuviințarea intimatului ….., părintele meu, care refuză să încuviințeze căsătoria[101].

 

 

În fapt, arăt că[102]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[103]…..

 

 

În dovedire, solicit încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul intimatului[104].

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[105] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[106], în …..[107] exemplare.

Totodată, depunem alăturat avizul medical obligatoriu, prevăzut de dispozițiile art. 272 alin. (2) C. Civ.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[108] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/reședința[109] în[110]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [111]…..  și solicit citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[112], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2 din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în[113]  ….. exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[114] ….. și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[115] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[116].

 

 

Data,                                                                                       Semnătura[117],

                                                                                               

Domnului Președinte al Judecătoriei[118] …..

5. Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei

 

 

Sediul materiei:

 • 293-296 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[119] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[120] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[121] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[122] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[123] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[124] în ….., având codul numeric personal[125]pârâții[126] (nume ….., prenume ……), cu domiciliul în ….., având CNP ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să constate nulitatea absolută a căsătoriei dintre mine și pârât/ a căsătoriei încheiate între pârâți la data de ….., înregistrată în registrul de stare civilă al localității ….., sub nr….., din data de …..

            De asemenea, în mod accesoriu, solicităm instanței[127]:

– să stabilească modul de exercitare a autorității părintești cu privire la minorul/minorii ….., rezultați din căsătorie, să stabilească locuința acestuia la ….. și să oblige pârâtul la o pensie de întreținere în cuantum de …..;

– să constate buna mea credință la încheierea căsătoriei;

– să oblige pârâtul să-mi achite o pensie de întreținere în cuantum de …..;

– să lichideze regimul matrimonial, respectiv regimul ….., privind următoarele bunuri ….., prin atribuirea lor, după cum urmează …..

 

În fapt, arătăm că[128]…..

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[129]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului.

Solicităm întocmirea în cauză a unui referat de anchetă psiho-socială[130].

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[131]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[132], în …..[133] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[134] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/reședința[135] în[136]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [137]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[138] …..

 

 

În cadrul probei cu expertiză[139]în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[140] …..

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[141], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[142] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[143] exemplare.

 

 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[144] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[145] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[146].

 

 

Data,                                                                                       Semnătura[147],

 

                                    Domnului Președinte al Judecătoriei[148] …..

 

 

 

 

 

6. Acțiune în declararea nulității relative a căsătoriei

 

 

Sediul materiei:

 • 297-300 C. civ. și art. 301 C.civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C.proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[149] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[150] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[151] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[152] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[153] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[154] în ….., având codul numeric personal[155]pârâții[156] (nume ….., prenume ……), cu domiciliul în ….., având CNP ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să anuleze căsătoria dintre mine și pârât/ căsătoria încheiată între pârâți, la data de ….., înregistrată în registrul de stare civilă al localității ….., sub nr….., din data de …..

            De asemenea, în mod accesoriu, solicităm instanței[157]:

– să stabilească modul de exercitare a autorității părintești cu privire la minorul/minorii ….., rezultați din căsătorie, să stabilească locuința acestuia la ….. și să oblige pârâtul la o pensie de întreținere în cuantum de …..;

– să constate buna mea credință la încheierea căsătoriei;

– să oblige pârâtul să-mi achite o pensie de întreținere în cuantum de …..;

– să lichideze regimul matrimonial, respectiv regimul ….., privind următoarele bunuri ….., prin atribuirea lor, după cum urmează …..[158] .

 

În fapt, arătăm că[159]…..

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[160]…..

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 293 și art. 296 din C. civ., coroborate cu (după caz) prevederile art. 271, art. 273, art. 274, art. 276, art. 287 alin.(1), art. 294 sau art. 295 din C. civ.

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului.

Solicităm întocmirea în cauză a unui raport de anchetă psiho-socială[161].

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[162] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[163], în …..[164] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[165] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[166] în[167]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [168]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[169] …..

 

 

În cadrul probei cu expertiză[170] în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[171] …..

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[172], în conformitate cu art.4 11 alin. (1) pct. 2 din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[173] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[174] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ….. [175] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[176] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[177].

 

 

Data,                                                                                       Semnătura[178],

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[179] …..

 

 

 

7. Acțiune pentru limitarea puterilor unuia dintre soți, în cazul încheierii de către acesta a unor acte juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei

 

 

Sediul materiei:

 • 316 alin. (1) C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C.proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[180] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[181] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[182] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[183] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[184] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[185] în ….., având codul numeric personal[186] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună ca, pentru o durată de[187] …../până la data de …..,pârâtul să poată dispună de următoarele bunuri[188] ….. numai cu consimțământul meu expres.

 

 

În fapt, arătăm că[189]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[190]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului.

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[191] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[192], în …..[193] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[194] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/reședința[195] în[196]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [197]….. și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[198] …..

 

Solicităm comunicarea hotărârii ce se va pronunța în cauză către organele competente, în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară sau mobiliară, în conformitate cu prevederile art. 316 alin. (1) din C. civ[199].

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[200], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

 

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[201] ocazionate de acest proces.

 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[202] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[203] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[204] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[205].

 

 

Data ,                                                                                      Semnătura[206],

                                                                                                           

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[207] …..

 

 

 

 

8. Acțiune pentru atribuirea provizorie a beneficiului folosinței locuinței familiei (ordonanță președințială)

 

 

Sediul materiei

 • 920 C. proc. civ.
 • 324 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[208] …..

 

Domnule Președinte,

 

 

            Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[209] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[210] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[211] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[212] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul[213](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[214] în ….., având codul numeric personal[215] ….. și pârâtul (nume…., prenume…..), cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., în calitate de locator[216], formulăm prezenta

 

 

                                               CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună să mi se atribuie beneficiul folosirii locuinței familiei, respectiv (după caz)atribuirea beneficiului contractului de închiriere a imobilului situat în ….., închiriat de la ….., în temeiul constractului de închieriere nr….., care a constituit locuința familiei / atribuirea beneficiului locuinței conjugale, proprietate comună a mea și a pârâtului[217], până la data rămânerii definitive a hotărârii de divorț[218].

 

 

În fapt, arătăm că[219]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[220]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea ……

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[221] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[222], în[223]  ….. exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[224] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[225] în[226]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [227]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[228] …..

 

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[229] …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[230], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[231] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[232] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[233] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[234] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[235].

 

Data,                                                                                       Semnătura[236],

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[237] …..

 

 

 

9. Acțiune privind partajarea bunurilor comune

 

 

Sediul materiei:

 • 357 C.civ. sau Art. 358 C. Civ.
 • 194-197 C.proc. civ.
 • 919 alin. 1 lit. f C. proc. civ. rap. la Art. 980 și urm. C.proc.civ.

 

 

Instanța[238] …..

 

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[239] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[240] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[241] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[242] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul[243](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[244] în ….., având codul numeric personal[245] ….. , formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună următoarele:

 1. să se constate că în timpul căsătoriei încheiate cu pârâtul la data de ….. și ( dupa caz)[246] desfăcută la data de ….. , prin sentința civilă nr….., căsătorie în care se aplică/s-a aplicat regimul matrimonial al comunității legale/ (după caz) convenționale/ separației de bunuri (conform convenției matrimoniale nr…..), am dobândit următoarele bunuri comune în devălmășie/ (după caz)coproprietate[247] ….., în valoare[248] de …., respectivele bunuri aflându-se în prezent la ….., în detenția sau administrarea numitului[249] ….. ;
 2. (dacă este cazul) să se constate că în timpul căsătoriei am contractat următoarele datorii comune[250] …..;
 3. să se constate că la dobândirea bunurilor comune am avut cote de contribuție egale/ (după caz) că subsemnatul am avut o cotă de contribuție de …. % la dobândirea bunurilor comune sus/menționate[251];
 4. să se dispună partajul bunurilor comune, prin atribuirea către subsemnatul, în natură, a următoarelor bunuri ….., în valoare de ….. și către pârât a următoarelor bunuri ….., în valoare de …..;
 5. (dacă este cazul) să se dispună împărțirea datoriilor comune, prin obligarea subsemnatului la suportarea următoarelor datorii ….. și a pârâtului la suportarea următoarelor datorii ….. /(după caz) să fie obligat pârâtul la plata unei cote de ….. din ratele lunare/ la plata unei sume globale de ….., corespunzătoare părții care îi revine[252].
 6. să se compenseze valoarea inegală a celor două loturi prin obligarea părții al cărei lot are o valoare mai mare la plata unei sulte compensatorii către celălalt soț.

 

În fapt, arătăm că[253]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[254]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale

/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea ……

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[255]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[256], în …..[257] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[258] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[259] în[260]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [261]…..  și solicităm citarea acestora.

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[262] …..

 

În cadrul probei cu expertiză[263] în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[264] …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[265], în conformitate cu art.411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităminstanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[266] ocazionate de acest proces/ (după caz) compensarea cheltuielilor de judecată[267].

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[268] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[269] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[270] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[271].

 

Data,                                                                           Semnătura[272],

                                                                                               

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[273] …..

 

 

 

 

10. Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj

 

 

Sediul materiei:

 • 370 C. civ. raportat la art. 357-358 C. civ. și art. 980 și urm. C. proc. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[274] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

 

            Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[275] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[276] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[277] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional/domiciliul în ….., având următoarele date de contact[278] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[279] în ….., având codul numeric personal[280] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună modificarea regimului matrimonial al comunității legale[281]/ convenționale de bunuri, existent între mine și pârât, urmând a se pronunța separația de bunuri și lichidarea comunității prin partaj, ca urmare a încheierii de către pârât a unor acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei.

            În consecință, solicităm:

 1. să se constate că în timpul căsătoriei încheiate cu pârâtul la data de ….. și desfăcută la data de ….. , prin sentința civilă nr….., căsătorie în care s-a aplicat regimul matrimonial al comunității legale/ (după caz) convenționale(conform convenției matrimoniale nr…..), am dobândit următoarele bunuri comune ….., în valoare[282] de …., respectivele bunuri aflându-se în prezent la ….., în detenția sau administrarea numitului[283] ….. ;
 2. (dacă este cazul) să se constate că în timpul căsătoriei am contractat următoarele datorii comune[284] …..;
 3. să se constate că la dobândirea bunurilor comune am avut cote de contribuție egale/ (după caz) că subsemnatul am avut o cotă de contribuție de …. % la dobândirea bunurilor comune sus/menționate[285];
 4. să se dispună partajul bunurilor comune, prin atribuirea către subsemnatul, în natură, a următoarelor bunuri ….., în valoare de ….. și către pârât a următoarelor bunuri ….., în valoare de …..;
 5. (dacă este cazul) să se dispună împărțirea datoriilor comune, prin obligarea subsemnatului la suportarea următoarelor datorii ….. și a pârâtului la suportarea următoarelor datorii ….. /(după caz) să fie obligat pârâtul la plata unei cote de ….. din ratele lunare/ la plata unei sume globale de ….., corespunzătoare părții care îi revine[286].
 6. să se compenseze valoarea inegală a celor două loturi prin obligarea părții al cărei lot are o valoare mai mare la plata unei sulte compensatorii către celălalt soț.

 

În fapt, arătăm că[287]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[288]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea[289] ……

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[290]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[291], în …..[292] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[293] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[294] în[295]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [296]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[297] …..

 

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[298] …..

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[299], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

De asemenea, solicităm comunicarea hotărârii ce se va pronunța în cauză în condițiile art.370 alin. (3) raportat la art.291 din C. civ., către Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, pentru efectuarea formalităților de publicitate.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[300] ocazionate de acest proces/ (după caz) compensarea cheltuielilor de judecată.

 

 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[301] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[302] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[303] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[304].

 

 

Data,                                                                                       Semnătura[305],

                                                                                                           

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[306]

11.Acțiune de divorț prin acordul soților

 

 

Sediul materiei:

 • 373 lit. a) C. civ.
 • 374 C. civ.
 • 383, art. 396-398 C. civ., art. 400 și art. 402 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C.proc.civ.
 • 194-197 C.proc. civ.
 • 527 și urm. C.proc.civ.
 • 915-928 C.proc.civ.
 • 930-932 C.proc.civ.

 

 

Instanța[307] …..

 

 

Domnule Președinte,

 

            Petenții[308]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[309] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[310] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[311] în  ….., personal/ (după caz) prin mandatar comun[312]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[313] în …../sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[314] ….. , formulăm prezenta

 

 

CERERE DE DIVORȚ PRIN ACORDUL SOȚILOR

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

            – desfacerea căsătoriei încheiate între noi, părțile, la data de ….., înregistrată în registrul de stare civilă al localității ….., sub nr….., prin acordul nostru;

            – revenirea mea/ ( după caz ) a pârâtului la numele purtat anterior căsătoriei, respectiv acela de ….. / ( după caz)păstrarea numelui dobândit prin căsătorie[315];

            și (dacă este cazul)[316]:

            – stabilirea exercitării în comun a autorității părintești cu privire la minorul(ii)[317] ….., născut la data de ….., CNP ….., de către ambii părinți/ (după caz) exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești cu privire la minorul (ii) ….., născut la data de ….., CNP ….., numai de către tată/mamă;

            – stabilirea locuinței minorului la tată/mamă;

            – obligarea tatălui/mamei la o pensie de întreținere în favoarea minorului în cuantum de ….. / calculată în funcție de veniturile debitorului, reprezentând contribuția la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a minorului, de la data promovării acțiunii/ (după caz)de la data pronunțării sentinței de divorț[318] și până la majoratul minorului/(după caz) a fiecăruia dintre minori;

 

            precum și (dacă este cazul)

            – încuviinţarea dreptului/tatălui mamei de a avea legături personale cu minorul/minorii, după următorul program de vizită: …..[319]

 

 

            Notă: Prin aceeași cerere de chemare în judecată se poate cere și partajul bunurilor comune. Acesta poate fi însă solicitat și pe cale separată, ulterior divorțului, pentru a nu îngreuna judecata cererii de divorț și pentru a amâna plata taxelor de timbru aferente cererii de partaj[320].

 

 

În fapt, arătăm că[321]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[322]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz )[323].

Totodată, solicităm întocmirea în cauză a raportului de anchetă psiho-socială[324] și ascultarea minorului de către instanța de judecată[325].

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[326]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[327], în …..[328] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale[329], indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[330] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[331] în[332]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [333]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu[334], solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[335] …..

 

Notă: Dacă prin aceeași cerere se solicită și partajul bunurilor comune este posibilă și solicitarea încuviințării probei cu expertiză tehnică.

 

 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[336] și procura în original/ împuternicirea avocațială[337].

 

 

Data                                                                            Semnăturile soților[338]

………………

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[339] …..

 

NOTĂ: În fața instanțelor de fond, părțile au obligația de a se înfățișa la judecată în persoană, astfel încât nu se poate solicita judecarea în lipsă (art.921 C.proc.civ.). Prin excepție, dacă unul dintre soți execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicție judecătorească, are reședința în străinătate sau se află într-o altă asemenea situație, care îl împiedică să se prezinte personal, acesta se va putea înfățișa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore sau curator.

            În cazul divorțului prin acord, soții se vor prezenta personal, pentru a se verifica dacă aceștia stăruie în desfacerea căsătoriei (art.931 alin.(1) C. proc. civ.).

 

 

 

 

12.Acțiune de divorț din culpă[340], pentru motive temeinice

 

 

Sediul materiei:

 • 373 lit. b) din C. civ.
 • 379 alin (1) C. civ., art. 383, art. 388, art. 390, art. 396-398 C. civ., art. 400 și art. 402 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.
 • 915-928 C. proc. civ.
 • 934 C. proc. civ.

 

 

Instanța[341] …..

 

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul[342]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[343] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[344] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[345] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[346] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul[347](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[348] în ….., având codul numeric personal[349] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

            – desfacerea căsătoriei încheiate între noi, părțile, la data de ….., înregistrată în registrul de stare civilă al localității ….., sub nr….., din culpa exclusivă a pârâtului/ (după caz) din culpa comună a soților, întrucât raporturile dintre soți sunt grav vătămate, iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;

            – revenirea mea/ ( după caz ) a pârâtului la numele purtat anterior căsătoriei, respectiv acela de ….. / ( după caz)păstrarea numelui dobândit prin căsătorie[350];

– obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri[351] în cuantum de ….., reprezentând prejudiciul cauzat prin desfacerea căsătoriei, constând în …..;

            – obligarea pârâtului la o prestație compensatorie[352], constând în[353] ….., în beneficiul subsemnatului;

 

            și (dacă este cazul)[354]:

            – stabilirea exercitării în comun a autorității părintești cu privire la minorul(ii)[355] ….., născut la data de ….., CNP ….., de către ambii părinți/ (după caz) exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești cu privire la minorul (ii) ….., născut la data de ….., CNP ….., numai de către tată/mamă;

            – stabilirea locuinței minorului la tată/mamă;

            – obligarea tatălui/mamei la plata unei pensii de întreținere în favoarea minorului în cuantum de ….. / calculată în funcție de veniturile debitorului, reprezentând contribuția la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională ale minorului, de la data promovării acțiunii/ (după caz)de la data pronunțării sentinței de divorț[356] și până la majoratul minorului;

 

            precum și (dacă este cazul)

            – încuviinţarea dreptului/tatălui mamei de a avea legături personale cu minorul/minorii, după următorul program de vizită:…..[357]

 

 

            Notă: Prin aceeași cerere de chemare în judecată se poate cere și partajul bunurilor comune. Acesta poate fi însă solicitat și pe cale separată, ulterior divorțului, pentru a nu îngreuna judecata cererii de divorț și pentru a amâna plata taxelor de timbru aferente cererii de partaj[358].

 

 

În fapt, arătăm că[359]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[360]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

Totodată, solicităm întocmirea în cauză a raportului de anchetă psiho-socială[361] și ascultarea minorului de către instanța de judecată[362].

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[363] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[364], în[365]  ….. exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[366] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[367] în[368]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [369]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[370] …..

 

 

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[371] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în[372]  ….. exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ….. [373] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială[374] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[375].

 

 

Data                                                                            Semnătura[376]

………………

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[377] …..

 

 

NOTĂ: În fața instanțelor de fond, părțile au obligația de a se înfățișa la judecată în persoană, astfel încât nu se poate solicita judecarea în lipsă (art.921 C.proc.civ.). Prin excepție, dacă unul dintre soți execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicție judecătorească, are reședința în străinătate sau se află într-o altă asemenea situație, care îl împiedică să se prezinte personal, acesta se va putea înfățișa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore sau curator.

 

 

 

 

13.Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului (după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani)

 

 

Sediul materiei:

 • 373 lit.c) C. civ., art.379 alin. (2) C. civ., art. 383 C. civ., art. 396-398 C. civ., art.400 și art.402 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • Art .192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.
 • 915-928 C. proc. civ.
 • 934 alin. (3) teza finală și art. 935 C. proc. civ.

 

 

Instanța[378] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul[379]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[380] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[381] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[382] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[383] ….. , în contradictoriu cu pârâtul[384](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[385] în ….., având codul numeric personal[386] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

            – desfacerea căsătoriei încheiate între noi, părțile, la data de ….., înregistrată în registrul de stare civilă al localității ….., sub nr….., din culpa mea exclusivă[387], întrucât suntem separați în fapt de mai mult de doi ani;

            – revenirea mea/ ( după caz ) a pârâtului la numele purtat anterior căsătoriei, respectiv acela de ….. / ( după caz)păstrarea numelui dobândit prin căsătorie[388];

            și (dacă este cazul)[389]:

            – stabilirea exercitării în comun a autorității părintești cu privire la minorul(ii)[390] ….., născut la data de ….., CNP ….., de către ambii părinți/ (după caz) exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești cu privire la minorul (ii) ….., născut la data de ….., CNP ….., numai de către tată/mamă;

            – stabilirea locuinței minorului la tată/mamă;

            – obligarea tatălui/mamei la plata unei pensii de întreținere în favoarea minorului în cuantum de ….. / calculată în funcție de veniturile debitorului, reprezentând contribuția la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a minorului, de la data promovării acțiunii/ (după caz)de la data pronunțării sentinței de divorț[391] și până la majoratul minorului;

            precum și (dacă este cazul)

            – încuviinţarea dreptului/tatălui mamei de a avea legături personale cu minorul/minorii, după următorul program de vizită…..[392]

 

 

            Notă: Prin aceeași cerere de chemare în judecată se poate cere și partajul bunurilor comune. Acesta poate fi însă solicitat și pe cale separată, ulterior divorțului, pentru a nu îngreuna judecata cererii de divorț și pentru a amâna plata taxelor de timbru aferente cererii de partaj[393].

 

 

În fapt, arătăm că[394]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[395]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

Totodată, solicităm întocmirea în cauză a raportului de anchetă psiho-socială[396] și ascultarea minorului de către instanța de judecată[397].

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[398]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[399], în …..[400] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[401] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[402] în[403]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [404]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[405] …..

 

 

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[406] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în[407]  ….. exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[408]  ….. și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială[409] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[410].

 

 

            Data,                                                                                       Semnătura[411],

 

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[412] …..

 

 

NOTĂ: În fața instanțelor de fond, părțile au obligația de a se înfățișa la judecată în persoană, astfel încât nu se poate solicita judecarea în lipsă (art.921 C.proc.civ.). Prin excepție, dacă unul dintre soți execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicție judecătorească, are reședința în străinătate sau se află într-o altă asemenea situație, care îl împiedică să se prezinte personal, acesta se va putea înfățișa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore sau curator.

 

14. Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț

 

 

Sediul materiei:

 • 373 lit. d) din C. civ., art. 381 C. civ., art. 383 C. civ., art. 396-402 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.
 • 915-928 C. proc. civ.
 • 933 C. proc. civ.

 

 

Instanța[413] …..

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul[414]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[415] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[416] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[417] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[418] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul[419](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[420] în ….., având codul numeric personal[421] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

            – desfacerea căsătoriei încheiate între noi, părțile, la data de ….., înregistrată în registrul de stare civilă al localității ….., sub nr….., fără a se face mențiune despre culpa soților[422], întrucât starea sănătății mele face imposibilă continuarea căsătoriei;

            – revenirea mea/ ( după caz ) a pârâtului la numele purtat anterior căsătoriei, respectiv acela de ….. / ( după caz)păstrarea numelui dobândit în timpul căsătoriei[423];

            și (dacă este cazul)[424]:

            – stabilirea exercitării în comun a autorității părintești cu privire la minorul(ii)[425] ….., născut la data de ….., CNP ….., de către ambii părinți/ (după caz) exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești cu privire la minorul (ii) ….., născut la data de ….., CNP ….., numai de către tată/mamă;

            – stabilirea locuinței minorului la tată/mamă;

            – obligarea tatălui/mamei la plata unei pensii de întreținere în favoarea minorului în cuantum de ….. / calculată în funcție de veniturile debitorului, reprezentând contribuția la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a minorului, de la data promovării acțiunii/ (după caz)de la data pronunțării sentinței de divorț[426] și până la majoratul minorului;

            precum și (dacă este cazul)

            – încuviinţarea dreptului/tatălui mamei de a avea legături personale cu minorul/minorii, după următorul program de vizită…..[427]

 

            Notă: Prin aceeași cerere de chemare în judecată se poate cere și partajul bunurilor comune. Acesta poate fi însă solicitat și pe cale separată, ulterior divorțului, pentru a nu îngreuna judecata cererii de divorț și pentru a amâna plata taxelor de timbru aferente cererii de partaj[428].

 

 

În fapt, arătăm că[429]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[430]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

Totodată, solicităm întocmirea în cauză a raportului de anchetă psiho-socială[431] și ascultarea minorului de către instanța de judecată[432].

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[433] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[434], în …..[435] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[436] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[437] în[438]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [439]….. și solicităm citarea acestora.

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[440] …..

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[441] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[442] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[443] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială[444] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[445].

 

 

Data,                                                                                       Semnătura[446],

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[447]

 

NOTĂ: În fața instanțelor de fond, părțile au obligația de a se înfățișa la judecată în persoană, astfel încât nu se poate solicita judecarea în lipsă (art.920 C.p.c.). Prin excepție, dacă unul dintre soți execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicție judecătorească, are reședința în străinătate sau se află într-o altă asemenea situație, care îl împiedică să se prezinte personal, acesta se va putea înfățișa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore sau curator.

 

15.Acțiune în modificarea[448] prestației compensatorii acordate soțului nevinovat pentru desfacerea căsătoriei

 

 

Sediul materiei:

 • 394 C. civ. raportat la art. 390 C. civ.
 • 391 alin. (2) C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ

 

 

Instanța[449] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Subsemnatul[450]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[451] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[452] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[453] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[454] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul[455](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[456] în ….., având codul numeric personal[457] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să majoreze/ ( după caz ) să micșoreze prestația compensatorie stabilită prin sentința civilă nr…..,  de la suma de ….., la suma de ……, începând cu data formulării cererii de chemare în judecată, ca urmare a modificării, în mod semnificativ, a resurselor creditorului/ ( după caz ) a mijloacelor debitorului.

 

 

În fapt, arătăm că[458]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[459]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[460] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[461], în …..[462] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[463] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[464] în[465]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [466]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[467] …..

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[468], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicit instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[469] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[470] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[471] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[472] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[473].

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[474],

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[475]

 

 

 

 

 

16. Acțiune pentru încuviințarea legăturilor personale cu minorul

 

 

Sediul materiei:

 • 401 C. civ.
 • 17 Legea nr. 272/2004
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[476] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Subsemnatul[477]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[478] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[479] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[480] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[481] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[482] în ….., având codul numeric personal[483] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să-mi încuviințeze legăturile personale cu minorul ( nume….., prenume…..), născut la data de ….., CNP ….., după următorul program[484]:

          – în fiecare săptămână / o dată la două săptămâni / lunar, de ….., ora ….., până ….., la ora …..;

          (și/sau, după caz);

          – ….. săptămâni ân vacanța de vară, ….. săptămâni în vacanța de iarnă/ de Paște, alternativ, în perioada Crăciunului în anii pari/ impari, respectiv a Paștelui în anii pari/ impari;

          – de ziua de naștere a minorului, o dată la doi ani, în anii pari/ impari;

          la domiciliul meu /pârâtului/ la domiciliul numitului[485] ….., situat în….

 

 

În fapt, arătăm că[486]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[487]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

Solicităm ascultarea minorului de către instanța de judecată, în condițiile art.401 alin. 2 teza finală din C. civ..[488] și întocmirea unui raport de anchetă psihosocială.

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[489]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[490], în …..[491] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[492] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[493] în[494]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [495]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[496] …..

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[497], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[498] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[499] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[500] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[501] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[502].

 

 

Data  ,                                                                                   Semnătura[503],

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[504]

 

 

 

 

17. Acțiune în contestarea recunoașterii de paternitate

 

 

Sediul materiei:

 • 420 C. civ., coroborat cu art. 421 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[505] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Subsemnatul[506]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[507] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[508] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[509] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[510] ….. / asistat de ocrotitor legal ( nume….., prenume …..),

în contradictoriu cu pârâtul[511]/pârâții (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[512] în ….., având codul numeric personal[513] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să constate că recunoașterea de paternitate formulată de către numitul ….., CNP ….., cu privire la copilul ….., născut la data de ….., CNP ….., nu corespunde adevărului și, în consecință, acesta nu este tatăl copilului în cauză;

precum și ( dacă este cazul[514])

          – să dispună revenirea copilului la numele de familie purtat anterior recunoașterii, respectiv acela de …..

 

În fapt, arătăm că[515]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[516]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea …… ( după caz ).

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[517]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[518], în …..[519] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[520] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[521] în[522]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [523]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[524] …..

 

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[525] …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[526], în conformitate cu art.411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[527] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[528] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[529] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[530] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[531].

 

Data,                                                                                     Semnătura[532],

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[533]

 

 

 

18.Acțiune în stabilirea filiației copilului față de mamă

 

 

Sediul materiei:

 • 422 – art.423 C. civ.
 • 408 alin.(1) C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[534] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

 

          Subsemnatul[535]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[536] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[537] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[538] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[539] ….. / asistat de ocrotitor legal ( nume….., prenume …..),

în contradictoriu cu pârâta[540](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[541] în ….., având codul numeric personal[542] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să se constate că pârâta este mama minorului ….., născut la data de ….., CNP ….., urmând a se dispune efectuarea cuvenitelor mențiuni în Registrul de stare civila al Primăriei[543] …, precum și: ( după caz )[544]

          – să se încuviințeze purtarea de către minor, pe viitor, a numelui de familie al pârâtei;

          – să dispuneți exercitarea în comun a autorității părintești/ ( după caz ) exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către …..;

          – să stabiliți locuința minorului la ….. ( după caz ) ;

          – să dispuneți obligarea pârâtei la plata în favoarea minorului a unei pensii de întreținere lunare în cuantum de ….. / în raport cu veniturile acesteia.

 

 

În fapt, arătăm că[545]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[546]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea ……

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[547] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[548], în[549]  ….. exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[550] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[551] în[552]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [553]….  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[554] …..

 

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[555] …..

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[556], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[557] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în[558]  ….. exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de [559]….. și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[560] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[561].

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[562],

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[563]

 

 

19. Acțiune în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei

 

 

Sediul materiei:

 • 424 – art. 426 din C. civ.
 • 408 alin. (3) din C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

Instanța[564] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

 

          Subsemnatul[565]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[566] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[567] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[568] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[569] ….. / asistat de ocrotitor legal ( nume….., prenume …..),

în contradictoriu cu pârâtul[570](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[571] în ….., având codul numeric personal[572] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

          prin care solicităminstanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să se constate că pârâtul este tatăl minorului …..,[573] născut la data de ….., CNP ….., urmând a se dispune efectuarea cuvenitelor mențiuni în Registrul de stare civila al Primăriei[574] …., precum și: ( după caz )[575]

          – să se încuviințeze purtarea de către minor, pe viitor, a numelui de familie al pârâtului;

          – să dispuneți exercitarea în comun a autorității părintești/ ( după caz ) exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către mamă;

          – să stabiliți locuința minorului la mamă/ ( după caz ) tatăl pârât;

          – să dispuneți obligarea pârâtului la plata în favoarea minorului a unei pensii de întreținere lunare în cuantum de ….. / în raport cu veniturile acestuia.

          ( Dacă este cazul ) Totodată, reclamanta ….., mama reclamantului minor ….., în nume personal, solicităm obligarea pârâtului să mă despăgubească cu jumătate din cheltuielile nașterii și ale lehuziei, precum și cheltuielile făcute cu întreținerea mea în timpul sarcinii și în perioada de lehuzie, în cuantum total de …..[576]

 

 

În fapt, arătăm că[577]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[578]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea ……

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[579] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[580], în …..[581] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[582] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[583] în[584]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [585]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[586] …..

 

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[587] …..

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[588], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2 ) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[589] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[590] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[591] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[592] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[593].

 

Data,                                                                                     Semnătura[594],

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[595]

 

 

 

20.Acțiune în tagada paternității

 

 

Sediul materiei:

 • 429 – 433 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc.civ,

 

 

Instanța[596] …..

 

Domnule Președinte,

 

          Subsemnatul[597]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[598] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[599] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[600] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[601] ….. / asistat de ocrotitor legal ( nume….., prenume …..),

în contradictoriu cu pârâtul[602](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[603] în ….., având codul numeric personal[604] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să constate că numitul[605] ….., CNP ….., nu este tatăl copilului ….., născut la data de ….., CNP …..

 

În fapt, arătăm că[606]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[607]……

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea ……

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[608] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[609], în …..[610] exemplare.

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[611] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[612] în[613]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [614]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[615] …..

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[616] …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[617], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[618] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[619] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[620] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[621] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[622].

 

Data,                                                                                     Semnătura[623],

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[624]

 

 

 

 

21. Acțiune în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie

 

 

Sediul materiei:

 • 434 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ

 

 

Instanța[625] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Subsemnatul[626]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[627] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[628] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[629] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[630] ….. / asistat de ocrotitor legal ( nume….., prenume …..),

în contradictoriu cu pârâtul[631]/pârâții (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[632] în ….., având codul numeric personal[633] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să constate că nu sunt întrunite condițiile pentru ca prezumția de paternitate să se aplice în cazul copilului ….. , CNP ….., înregistrat în actul de naștere ca fiind fiul numitului ….., CNP ….., în temeiul respectivei prezumții.

 

 

În fapt, arătăm că[634]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[635]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea …… ( după caz ).

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[636] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[637], în …..[638] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[639] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[640] în[641]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [642]….. și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[643] …..

 

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[644] …..

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[645], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităminstanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[646] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[647] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[648] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[649] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[650].

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[651],

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[652]….

 

 

 

22. Acțiune privind încuviințarea purtării de către copilul din afara căsătoriei a numelui tatălui

 

 

Sediul materiei:

 • 450 alin. (2) C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ

 

 

Instanța[653] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Subsemnatul[654]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[655] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[656] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[657] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..)/ asistat de ocrotitor legal ( nume….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[658] …../asistat de ocrotitor legal (nume….., prenume…..) ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[659] în ….., având codul numeric personal[660] ….., formulăm prezenta

 

 

 

 

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să încuviințeze purtarea de către minorul ….., născut la data de ….., CNP ….., a numelui tatălui, respectiv acela de …..

 

 

În fapt, arătăm că[661]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[662]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[663] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[664], în …..[665] exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[666] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[667] în[668]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [669]…..  și solicităm citarea acestora.

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[670] …..

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[671], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

 

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[672] ocazionate de acest proces.

 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[673] exemplare.

 

 

 

 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[674] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[675] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[676].

 

Data,                                                                                     Semnătura[677],

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[678]

 

 

 

 

23.Cerere de deschidere a procedurii adopției interne[679]

 

 

Sediul materiei:

 • 454 C. civ.
 • 26-29, art .74-76 și art. 78 Legea nr. 273/2004
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 527-537 C. proc. civ.

                                   

Instanța[680] …..

 

Domnule Președinte,

 

 

          Petenta DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI[681] a județului/sectorului ….., cu sediul în ….., având CIF/CUI ….., cont bancar ….., prin reprezentant legal – director general/executiv …..,

în contradictoriu cu intimații[682](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[683] în ….., având codul numeric personal[684] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE

 

 

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună:

          – deschiderea procedurii adopției interne pentru copilul ….., fiul lui ….. și al ….., născut la data de ….., CNP …..; precum și

          – suspendarea drepturilor și obligațiilor părintești ale părinților firești sau, după caz, a celor exercitate de către alte persoane[685] fizice sau juridice  și  exercitarea acestora pe viitor de către președintele Consiliului Județean …../ de către primarul Sectorului ….. București;

– menținerea drepturilor și obligățiilor părintești exercitate în prezent de către președintele Consiliului Județean ….. / primarul Sectorului ….. București / de către numitul ….., tutorele minorului[686].

 

 

În fapt, arătăm că[687]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[688]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri și a probei cu interogatoriul pârâtului[689].

Totodată, solicităm ascultarea copilului de către instanța de judecată[690].

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[691]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[692], în …..[693] exemplare.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu[694], solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, pentru exprimarea consimțământului la adopție.

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[695], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[696] exemplare.

 

Precizăm că prezenta cerere este scutită de taxă judiciară de timbru, în conformitate cu prevederile art.75 din Legea nr.273/2004.

Anexăm delegația de reprezentare[697].

 

Data,                                                                                     Semnătura[698],

 

Domnului Președinte al Tribunalului[699]

 

 

 

 

24.Cerere de încredințare în vederea adopției[700]

 

 

Sediul materiei:

 • 454 C. civ.
 • 40-46/5, art. 74-76 și art. 78 Legea nr. 273/2004
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 527-537 C. proc. civ.

                                   

 

Instanța[701] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Petenta DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI[702] a județului/sectorului ….., cu sediul în ….., având CIF/CUI ….., cont bancar ….., prin reprezentant legal – director general/executiv ….., , în contradictoriu cu intimații[703](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[704] în ….., având codul numeric personal[705] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE

 

 

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună:

          – încredințarea copilului ….., născut la data de ….., CNP ….., pentru o perioadă de 90 de zile, în vederea adopției, la intimatul/ intimații ……;

           precum și

          – stabilirea domiciliului copilului, pe perioada încredințării în vederea adopției, la intimat/intimați[706];

          – delegarea în favoarea intimatului/intimaților a exercițiului drepturilor și obligațiilor părintești, cu excepțiile prevăzute la art.43 alin.(1) teza a II-a și alin.(2) din Legea nr.273/2004.

 

 

În fapt, arătăm că[707]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[708]…..

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri[709]…..

Totodată, solicităm ascultarea copilului de către instanța de judecată[710]……

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[711] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[712], în …..[713] exemplare.

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[714], în conformitate cu art.411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[715] exemplare.

Precizăm că prezenta cerere este scutită de taxă judiciară de timbru, în conformitate cu prevederile art. 75 din Legea nr. 273/2004.

Anexăm delegația de reprezentare[716].

 

Data,                                                                                     Semnătura[717],

 

 

Domnului Președinte al Tribunalului[718]

 

 

25.Cerere de încuviințare a adopției interne

 

 

Sediul materiei:

 • 454 – art. 474 C. civ.
 • 6-15, art. 47-51, art. 74-76 și art. 78 Legea nr. 273/2004
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 527-537 C. proc. civ.

 

 

Instanța[719] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Petenta/ petenții[720]( denumire…. /nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[721] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[722] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[723] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[724] ….. ,

în contradictoriu cu intimații[725](nume ….., prenume ….. / denumire …..), cu domiciliul/ reședința[726] în ….., având codul numeric personal[727] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE

 

 

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța:

– să încuviințeze adopția minorului/majorului ….., născut la data de ….., fiul lui ….. și al ….., născut la data de ….., act de naștere nr….., CNP ….., cu domiciliul în ….., de către petentul/ (după caz) intimatul ….., fiul lui …. și al ….., născut la data de ….., CNP ….., și (dacă este cazul) de către petenta/ (după caz)intimata ….., fiica lui ….. și a….., născută la data de ….., CNP ….., ambii cu domiciliul în …..

          – să dispună ca pe viitor adoptatul să poarte numele de familie al adoptatorului / adoptatorilor[728];

          – să încuviințeze schimbarea prenumelui adoptatului, din acela de….., în acela de …..;(dacă este cazul)[729]

          – să dispună întocmirea de către serviciul de stare civilă competent a unui nou act de naștere pentru adoptat, în care adoptatorii vor figura ca părinți firești ai acestuia.

 

 

În fapt, arătăm că[730]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[731]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

Totodată, solicităm ascultarea copilului de către instanța de judecată[732].

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[733] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[734], în …..[735] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale[736], indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[737] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul reședința[738] în[739]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [740]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu[741], solicităm citarea intimatului/intimaților(adoptatorilor), cu mențiunea personal la interogatoriu, pentru exprimarea consimțământului la adopție.

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[742], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2 ) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[743] exemplare.

Precizăm că prezenta cerere este scutită de taxă judiciară de timbru, în conformitate cu prevederile art. 75 din Legea nr. 273/2004.

Anexăm procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială[744].

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[745],

 

 

Domnului Președinte al Tribunalului[746]

 

 

 

26. Cerere de încuviințare a adopției internaționale[747]

 

Sediul materiei:

 • 453 C. civ., art. 455-art. 474 C. civ.
 • 2607-2610 C. civ.
 • 6-15, art. 52-65, art. 74-76 și art. 78 Legea nr. 273/2004
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 527-537 C. proc. civ.

                            

Instanța[748] …..

 

Domnule Președinte,

          Petentul/ petenții[749]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[750] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[751] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[752] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[753] ….. ,

în contradictoriu cu intimații[754]Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului/sectorului[755] ….., cu sediul în ….., având cod unic de identificare/cod de identificare fiscală ….., reprezentată prin ….., și Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție[756], cu sediul în….., având CUI/CIF ….., reprezentată prin ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE

 

 

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța:

– să încuviințeze adopția minorului/majorului ….., născut la data de ….., fiul lui ….. și al ….., născut la data de ….., act de naștere nr….., CNP ….., cu domiciliul în ….., de către petentul ….., fiul lui …. și al ….., născut la data de ….., CNP ….., și (dacă este cazul) de către petenta ….., fiica lui ….. și a….., născută la data de ….., CNP ….., ambii cu domiciliul în …..

          – să dispună ca pe viitor adoptatul să poarte numele de familie al adoptatorului / adoptatorilor[757];

          – să încuviințeze schimbarea prenumelui adoptatului, din acela de….., în acela de …..;(dacă este cazul)[758]

          – să dispună întocmirea de către serviciul de stare civilă competent a unui nou act de naștere pentru adoptat, în care adoptatorii vor figura ca părinți firești ai acestuia[759].

 

 

În fapt, arătăm că[760]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[761]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri.

Totodată, solicităm ascultarea copilului de către instanța de judecată[762].

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[763] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[764], în …..[765] exemplare.

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[766], în conformitate cu art.411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[767] exemplare.

Precizăm că prezenta cerere este scutită de taxă judiciară de timbru, în conformitate cu prevederile art. 75 din Legea nr. 273/2004.

Anexăm procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială[768].

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[769],

 

 

 

Domnului Președinte al Tribunalului[770]

 

 

 

 

 

27. Acțiune în constatarea nulității absolute sau, după caz, în anularea adopției

 

 

Sediul materiei:

 • 475 C. civ.
 • 479-480 C. civ.
 • 482 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C.proc.civ.

 

 

Instanța[771] …..

 

 

Domnule Președinte,

 

 

          Subsemnatul[772]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[773] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[774] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[775] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[776] ….. / asistat de ocrotitor legal ( nume….., prenume …..),

în contradictoriu cu pârâtul[777](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[778] în ….., având codul numeric personal[779] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

 

 

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța:

să constate nulitatea absolută/ (după caz) să anuleze[780] adopția numitului ….., născut la data de ….., CNP ….., de către adoptatorul/adoptatorii ….., CNP ….., încuviințată prin sentința civilă nr…….

          – să dispună revenirea adoptatului la numele și (dacă este cazul) prenumele purtate anterior adopției.

          – să dispună efectuarea de către servicul de stare civilă competent a cuvenitelor mențiuni în actele de stare civilă.

 

 

În fapt, arătăm că[781]…..

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile[782] ….

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului (după caz).

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[783] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[784], în …..[785] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[786] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[787] în[788]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [789]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicit citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[790] …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[791], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[792] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[793] exemplare.

Menționăm că prezenta cerere este scutită de taxă judiciară de timbru, în temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 273/2004.

Anexăm procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[794] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[795].

 

Data,                                                                                     Semnătura[796],

 

 

Domnului Președinte al Tribunalului[797] …..

 

 

 

 

 

28. Acțiune privind înapoierea copilului minor de la alte persoane

 

 

Sediul materiei:

 • 495 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[798] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Subsemnatul/Subsemnații[799]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[800] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[801] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[802] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[803] ….. , în calitate de părinte/ părinți al/ai minorului (nume ….., prenume …..), născut la data de ….., CNP …..,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[804] în ….., având codul numeric personal[805] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâtului la înapoierea către mine/noi a minorului ….., născut  la data de ….., pe care pârâtul îl ține fără drept.

 

 

În fapt, arătăm că[806]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[807]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului.

De asemenea, solicităm ascultarea copilului de către instanță, în conformitate cu prevederile art. 495 alin.  (3) C. proc. civ.[808] și întocmirea raportului de anchetă psiho-socială.

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[809] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[810], în …..[811] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[812] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[813] în[814]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [815]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[816] …..

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[817], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[818] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[819] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[820] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[821] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[822].

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[823],

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[824]

 

 

 

29. Acțiune pentru schimbarea locuinței minorului, în lipsa acordului celuilalt părinte[825]

 

 

Sediul materiei:

 • 497 alin. (2) C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ

 

 

 

Instanța[826] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Subsemnatul[827]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[828] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[829] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[830] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[831] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[832] în ….., având codul numeric personal[833] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să încuviințeze schimbarea locuinței minorului ( nume….., prenume…..), născut la data de ….., CNP ….., la[834] …..

 

 

În fapt, arătăm că[835]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[836]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

Solicităm ascultarea minorului de către instanța de judecată, în condițiile art. 497 alin.( 2) teza finală din C. civ.[837] și întocmirea unui raport de anchetă psihosocială[838].

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[839] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[840], în …..[841] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[842] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[843] în[844]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [845]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[846] …..

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[847], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[848] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[849] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[850] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[851] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[852].

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[853],

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[854]

 

 

 

30. Acțiune pentru stabilirea modalității de exercitare a autorității părintești și a locuinței copilului din afara căsătoriei sau (după caz) pentru modificarea acestor aspecte

 

 

Sediul materiei:

 • 505 C. civ.
 • 399-400 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[855] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Subsemnatul[856]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[857] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[858] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[859] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[860] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[861] în ….., având codul numeric personal[862] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

          – exercitarea în comun, de către ambii părinți, a autorității părintești cu privire la minorul ( nume….., prenume…..), născut la data de ….., CNP ….., rezultat din conviețuirea noastră / sau, (după caz) exercitarea în mod exclusiv de către mine a autorității părintești asupra minorului ….., rezultat din relația de conviețuire cu pârâtul;

          și

          – stabilirea locuinței minorului la subsemnatul / (după caz) la pârât, cu stabilirea pentru subsemnatul a unui program de păstrare a legăturilor personale[863] cu minorul, în următoarea modalitate[864] …..;

          , precum și (după caz)

          – obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreținere lunare în cuantum de ….., în favoarea minorului[865].

         

          SAU (după caz)

          – schimbarea modalității de exercitare a autorității părintești cu privire la minorul ….., născut la ….., CNP ….., stabilită prin sentința civilă nr….., în sensul exercitării în comun a autorității părintești / exercitării, în mod exclusiv, de către mine a autorității părintești;

          și/sau

          – schimbarea locuinței minorului ….., născut la ….., CNP ….., stabilită prin sentința civilă nr….., în sensul ca pe viitor minorul să locuiască împreună cu subsemnatul.

          , precum și (după caz)

          – obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreținere lunare în cuantum de ….., în favoarea minorului.

 

În fapt, arătăm că[866]…..

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 505  din C. civ., coroborat cu art. 399-400 din C. civ.

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

Solicităm ascultarea minorului de către instanța de judecată, în condițiile art. 264 din C. civ.[867] și întocmirea raportului de anchetă psihosocială[868].

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[869] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[870], în …..[871] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[872] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[873] în[874]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [875]….. și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[876] …..

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[877], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[878] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[879] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[880] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[881] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[882].

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[883],

 

 

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[884]

 

 

 

 

 

 

31. Acțiune pentru stabilirea obligației legale de întreținere (copil minor)

 

Sediul materiei:

 • 499 C. civ.
 • 525 C. civ.
 • 527-530 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. Civ.

 

 

Instanța[885] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul[886]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[887] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[888] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[889] în  ….., reprezentat prin reprezentant legal (nume…., prenume …..)[890]/asistat de ocrotitor legal …..[891], reprezentat prin mandatar convențional/avocat[892] ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[893] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[894] în ….., având codul numeric personal[895] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreținere lunare în cuantum de …../ în cota maximă permisă de lege în raport cu veniturile pârâtului/ la plata unei pensii de întreținere într-o cotă procentuală de ….. % din venitul lunar al pârâtului[896] /la plata anticipată[897] a unei sume de ….., care să acopere nevoile reclamantului pe o perioadă de …../pe întreaga perioadă în care se datorează întreținerea,  reprezentând contribuția care îi revine pârâtului, în temeiul obligației legale de întreținere, la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională, pentru copilul ….., născut la data de …..

            Totodată, în conformitate cu prevederile art.532 alin.  (2) din C. civ. solicităm obligarea pârâtului la plata pensiei de întreținere începând cu data de ….., iar nu de la data cererii de chemare în judecată, dat fiind că introducerea prezentei cereri a fost întârziată din culpa debitorului[898].      

            În conformitate cu prevederile art.531 alin.  (2) din C. civ. solicităm a se face mențiune în hotărârea pronunțată privind indexarea de drept, trimestrial, a pensiei de întreținere ce va stabilită în sumă lunară fixă, în funcție de rata inflației[899].

În fapt, arătăm că[900]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[901]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale[902]/ probei cu interogatoriul pârâtului.

Totodată, solicităm efectuarea unei anchete psiho-sociale de către autoritatea tutelară, în condițiile art.499 alin.  (4) din C. civ.[903]

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[904]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[905], în …..[906] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[907] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[908] în[909]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [910]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[911] …..

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[912], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[913] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[914] exemplare.

Precizăm că prezenta cerere este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 80/2013.

Anexăm procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[915] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[916].

 

Data,                                                                                       Semnătura[917],

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[918] …..

 

 

 

 

32. Acțiune pentru stabilirea obligației legale de întreținere (copil major, aflat în continuarea studiilor, dar numai până cel mai târziu la împlinirea vârstei de 26 de ani)

 

 

Sediul materiei:

 • 499 alin. (3) C. civ. coroborat cu art. 527-530 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[919] …..

 

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul[920]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[921] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[922] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[923] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/avocat[924] ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[925] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[926] în ….., având codul numeric personal[927] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreținere lunare în cuantum de …../ în cota maximă permisă de lege în raport cu veniturile pârâtului/ la plata unei pensii de întreținere într-o cotă procentuală de ….. % din venitul lunar al pârâtului[928] /la plata anticipată[929] a unei sume de ….., care să acopere nevoile reclamantului pe o perioadă de …../pe întreaga perioadă în care se datorează întreținerea,  reprezentând contribuția care îi revine pârâtului, în temeiul obligației legale de întreținere, la cheltuielile de întreținere, învățătură și pregătire profesională.

            Totodată, în conformitate cu prevederile art. 532 alin. (2) din C. civ. solicităm obligarea pârâtului la plata pensiei de întreținere începând cu data de ….., iar nu de la data cererii de chemare în judecată, dat fiind că introducerea prezentei cereri a fost întârziată din culpa debitorului[930].      

            În conformitate cu prevederile art. 531 alin.  (2) din C. civ. solicităm a se face mențiune în hotărârea pronunțată privind indexarea de drept, trimestrial, a pensiei de întreținere ce va fi stabilită în sumă lunară fixă, în funcție de rata inflației[931].

 

 

În fapt, arătăm că[932]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[933]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale[934]/ probei cu interogatoriul pârâtului.

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[935]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[936], în …..[937] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[938] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul reședința[939] în[940]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [941]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[942] ….

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[943], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

 

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităminstanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[944] ocazionate de acest proces.

 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[945] exemplare.

 

Precizăm că prezenta cerere este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, potrivit dispoțiilor O.U.G. nr.80/2013.

 

 

 

Anexăm procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[946] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[947].

 

Data,                                                                                       Semnătura[948],

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[949]

 

 

33. Acțiune pentru stabilirea obligației legale de intreținere (drept comun)

 

 

Sediul materiei

 • 530 alin.(2)-(3) C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C.proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[950] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul[951]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[952] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[953] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[954] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[955] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[956] în ….., având codul numeric personal[957] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreținere lunare în cuantum de …../ în cota maximă permisă de lege în raport cu veniturile pârâtului/ la plata unei pensii de întreținere într-o cotă procentuală de ….. % din venitul lunar al pârâtului[958] /la plata anticipată[959] a unei sume de ….., care să acopere nevoile reclamantului pe o perioadă de …../pe întreaga perioadă în care se datorează întreținerea, în temeiul obligației legale de întreținere care îi revine pârâtului.

            Totodată, în conformitate cu prevederile art. 532 alin.  (2) din C. civ. solicităm obligarea pârâtului la plata pensiei de întreținere începând cu data de ….., iar nu de la data cererii de chemare în judecată, dat fiind că introducerea prezentei cereri a fost întârziată din culpa debitorului[960].      

            În conformitate cu prevederile art. 531 alin.  (2) din C. civ. solicităm a se face mențiune în hotărârea pronunțată privind indexarea de drept, trimestrial, a pensiei de întreținere ce va fi stabilită în sumă lunară fixă, în funcție de rata inflației[961].

În fapt, arătăm că[962]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[963]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale[964]/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea[965] ……

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[966]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[967], în …..[968] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[969] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[970] în[971]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [972]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[973] …..

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[974] …..

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[975], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[976] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[977] exemplare.

Precizăm că prezenta cerere este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, potrivit dispoțiilor O.U.G. nr. 80/2013.

Anexăm procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[978] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[979].

 

 

Data,                                                                                       Semnătura[980],

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[981]

 

 

 

 

 

34.Acțiune pentru majorarea prestației periodice stabilite în temeiul obligației legale de întreținere (majorarea pensiei de întreținere)

 

 

Sediul materiei :

 • 531 alin. (1) C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[982] …..

 

 

Domnule Președinte,

 

 

 

            Subsemnatul[983]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[984] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[985] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[986] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[987] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[988] în ….., având codul numeric personal[989] ….., formulăm prezenta

 

 

Cerere de chemare în judecată

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună majorarea pensiei de întreținere stabilită în sarcina pârâtului prin[990]….., în raport cu modificarea nevoilor creditorului întreținerii și/sau a mijloacelor financiare ale debitorului întreținerii, pârâtul urmând a fi obligat la plata unei pensii de întreținere lunare în cuantum de …../ în cota maximă permisă de lege în raport cu veniturile pârâtului/ la plata unei pensii de întreținere într-o cotă procentuală de ….. % din venitul lunar al pârâtului[991].

 

 

În fapt, arătăm că[992]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[993]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale[994]/ probei cu interogatoriul pârâtului.

Totodată, solicităm efectuarea unei anchete psiho-sociale de către autoritatea tutelară, în condițiile art. 499 alin.  (4) din C. civ.[995]

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[996]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[997], în …..[998] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale[999], indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[1000] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[1001] în[1002]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [1003]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicitămcitarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[1004] …..

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[1005], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[1006] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[1007] exemplare.

Precizăm că prezenta cerere este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, potrivit dispoțiilor O.U.G. nr. 80/2013.

 

 

Anexăm procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[1008] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[1009].

 

 

Data,                                                                                       Semnătura[1010],

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[1011]

 

35. Acțiune pentru sistarea/reducerea prestației periodice stabilite în temeiul obligației legale de întreținere (sistarea/reducerea pensiei de întreținere)

 

 

Sediul materiei

 • 531 alin. (1) C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C.proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[1012] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1013] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[1014] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[1015] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[1016] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1017] în ….., având codul numeric personal[1018] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună sistarea/reducerea, de la suma de ….. la suma de ….. a pensiei de întreținere stabilită prin sentința nr….., pronunțată de Judecătoria ….., ca urmare a schimbării nevoilor creditorului-pârât[1019]/ diminuării veniturilor debitorului-reclamant[1020].

 

 

În fapt, arătăm că[1021]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[1022]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale[1023]/ probei cu interogatoriul pârâtului.

Totodată, solicităm efectuarea unei anchete psiho-sociale de către autoritatea tutelară, în condițiile art.499 alin.  (4) din C. civ.[1024]

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[1025]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[1026], în …..[1027] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale[1028], indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[1029] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[1030] în[1031]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [1032]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[1033] …..

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[1034], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[1035] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[1036] exemplare.

Precizăm că prezenta cerere este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, potrivit dispoțiilor O.U.G. nr. 80/2013.

Anexăm procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[1037] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[1038].

 

Data,                                                                                       Semnătura[1039],

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[1040]

 

 

 

36.Acțiune privind restituirea întreținerii nedatorate

 

 

Sediul materiei:

 • 534 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

 

 

Instanța[1041] …..

 

 

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[1042] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[1043] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul[1044](nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având codul numeric personal[1045] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța. să dispună obligarea pârâtului la restituirea întreținerii pe care am prestat-o în favoarea lui în perioada ….., /la restituirea, pe temeiul îmbogățirii fără justă cauză, a întreținerii pe care am prestat-o în favoarea numitului ….., în perioada ….., deși această obligație ar fi revenit pârâtului, în sumă totală de …..

 

 

În fapt, arătăm că[1046]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[1047]…..

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea[1048] ……

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[1049] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[1050], în …..[1051] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[1052] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[1053] în[1054]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [1055]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[1056] …..

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[1057] …..

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[1058], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[1059] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[1060] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[1061] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[1062] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[1063].

 

 

Data,                                                                                       Semnătura[1064],

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[1065]……

 

 

 

37.Cerere pentru recunoașterea capacității de exercițiu  anticipată (emanciparea minorului care a împlinit 16 ani)

 

 

Sediul materiei:

 • 40 C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 527-537 C. proc. civ.

 

Instanța[1066] …..

 

 

Domnule Președinte,

 

 

          Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1067] în ….., având codul numeric personal ….., asistat de ocrotitor(i) legali (nume ….., prenume ….)[1068], cu domiciliul procesual ales[1069] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[1070] în  ….., reprezentat prin mandatar convențional/judiciar[1071] ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[1072] ….. ,  formulăm prezenta

 

CERERE

 

 

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să-mi recunoască, în mod anticipat, capacitate deplină de exercițiu.

 

 

În fapt, arătăm că[1073]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[1074]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale.

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[1075]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[1076], în …..[1077] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale[1078], indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[1079] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[1080] în[1081]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [1082]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[1083], în conformitate cu art.  411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[1084] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[1085] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[1086] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[1087].

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[1088],

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[1089] …..

 

38. Acțiune pentru încetarea măsurii de protecție specială a plasamentului copilului, instituită în baza Legii nr.272/2004, și reintegrarea minorului în familie[1090]

 

 

Sediul materiei:

 • 72 alin. (2)-(3), art.73 alin. (3)-(4), art. 61 Legea nr. 272/2004
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. civ.

                                   

 

Instanța[1091] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Subsemnatul[1092]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1093] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[1094] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[1095] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[1096] ….. / asistat de ocrotitor legal ( nume….., prenume …..),

în contradictoriu cu pârâtul[1097]/pârâții (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1098] în ….., având codul numeric personal[1099] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună încetarea măsurii de protecție specială a plasamentului, dispusă prin sentința nr….., cu privire la copilul ….., născut la data de ….., CNP ….., precum și reintegrarea copilului în familia sa, la părinți/ tată /mamă ( după caz).

 

 

În fapt, arătăm că[1100]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[1101]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului (după caz).

Totodată, solicităm ascultarea copilului de către instanța de judecată[1102] și întocmirea raportului de anchetă psihosocială.

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[1103] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[1104], în …..[1105] exemplare.

De asemenea, depunem la dosar dovada participării părinților/părintelui la ședințe de consiliere[1106], astfel încât reintegrarea să se desfășoare în cele mai bune condiții, în conformitate cu prevederile art. 73 alin.(4) din Legea nr. 272/2004.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[1107] ( nume ….. , prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1108] în[1109]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [1110]….. și solicităm citarea acestora.

 

În cadrul probei cu interogatoriu[1111], solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[1112] …..

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[1113], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

 

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[1114] ocazionate de acest proces.

 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[1115] exemplare.

 

Precizăm că prezenta cerere este scutită de taxă judiciară de timbru, în conformitate cu prevederile art. 140 din Legea nr.272/2004.

 

Anexăm procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/[1116] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[1117].

 

Data,                                                                                     Semnătura[1118],

 

 

Domnului Președinte al Tribunalului[1119]

 

 

 

 

 

39. Acțiune pentru stabilirea obligației de întreținere între foștii soți

 

 

Sediul materiei:

 • 389 alin. (2)-(4) C. civ., coroborat cu art. 519 lit.a) C. civ.
 • 148-151 C. proc. civ.
 • 192 C. proc. civ.
 • 194-197 C. proc. Civ.

                       

 

Instanța[1120] …..

 

Domnule Președinte,

 

 

          Subsemnatul[1121]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1122] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[1123] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[1124] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[1125] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul[1126](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1127] în ….., având codul numeric personal[1128] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să oblige pârâtul la plata către subsemnatul(a) reclamant(ă) a unei pensii de întreținere în cuantum lunar de ….. / ( după caz ) a unei pensii de întreținere stabilite în raport cu nevoile mele și mijloacele materiale ale pârâtului, începând cu data cererii de chemare în judecată și până la încetarea stării de nevoie / (după caz) începând cu data de ….., întrucât introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa debitorului[1129].

 

 

În fapt, arătăm că[1130]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[1131]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[1132] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[1133], în …..[1134] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[1135] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul reședința[1136] în[1137]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [1138]….. și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[1139] …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[1140], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicit instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[1141] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în[1142] ….. exemplare.

Anexăm procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[1143] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[1144].

Menționăm că prezenta cerere este scutită de taxă judiciară de timbru în conformitate cu prevederile art. 29 lit.c) din O.U.G. nr. 80/2013.

 

Data,                                                                                     Semnătura[1145],

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[1146]

 

 

 

 

40. Cerere de obligare la consiliere psihologică a minorului[1147]

 

 

Sediul materiei:

 • 913 alin. 2-4 C.proc.civ.
 • 192 C.proc.civ
 • 194-197 C.proc.civ.
 • 527-533, 536 C. proc. civ.

                                   

Instanța[1148] …..

 

Domnule Președinte,

 

 

          Petenta DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI[1149] a județului/sectorului ….., cu sediul în ….., având CIF/CUI ….., cont bancar ….., prin reprezentant legal – director general/executiv …..,

în contradictoriu cu intimații[1150] (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1151] în ….., având codul numeric personal[1152] ….., în calitate de părinți ai minorului (nume ….., prenume …..), formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună:

          – efectuarea unui program de consiliere psihologică[1153] pentru minorul….., fiul lui ….. și al ….., născut la data de ….., CNP ….., pentru o perioadă ce nu poate depăşi 3 luni           

 

În fapt, arătăm că[1154]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[1155]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri și a probei cu interogatoriul intimaților[1156].

 

Totodată, solicităm ascultarea minorului de către instanța de judecată[1157].

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[1158]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[1159], în …..[1160] exemplare.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea intimaților cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[1161] …..

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[1162], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[1163] exemplare.

Precizăm că prezenta cerere este scutită de taxă judiciară de timbru, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 1 lit. e din OUG nr. 80/2013.

Anexăm delegația de reprezentare[1164].

 

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[1165],

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[1166]….

 

 

41. Cerere de aplicare a penalităţilor[1167]

 

 

Sediul materiei:

 • 913 alin. 5 C.proc.civ.
 • 906 alin. 2 şi Art. 906 alin. 4-6 C.proc.civ.
 • 192 C.proc.civ
 • 194-197 C.proc.civ.

                                   

Instanța[1168] …..

Domnule Președinte,

 

            Subsemnatul[1169] ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1170]  în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[1171] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[1172] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[1173] ….. ,

în contradictoriu cu intimatul[1174](nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1175] în ….., având codul numeric personal[1176] ….., formulăm prezenta

         

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună:

          – aplicarea unor penalităţi[1177] intimatului (nume……prenume….), pentru refuzul îndeplinirii       obligaţiei de a face instituită prin titlul executoriu reprezentat de sentinţa civila nr. ….pronunţată de….in dosar nr. …. prin care instanţa a dispus ….[1178]

 

În fapt, arătăm că[1179]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[1180]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri.

 

Totodată, solicităm ascultarea copilului de către instanța de judecată[1181].

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[1182]….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[1183], în …..[1184] exemplare.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea intimatului cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[1185] …..

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[1186], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

 

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm obligarea intimatului/ei la plata cheltuielilor de judecată[1187] ocazionate de acest proces.

 

 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[1188] exemplare.

 

 

 

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[1189] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[1190].

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[1191],

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[1192]….

 

 

 

 

 

 

 1. Cerere suplinire acord parental[1193]

 

 

Sediul materiei:

 • 486 C. civ.
 • 192 C.proc.civ
 • 194-197 C.proc.civ.

 

Instanța[1194] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Subsemnatul[1195]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1196] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[1197] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[1198] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[1199] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul[1200] (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1201] în ….., având codul numeric personal[1202] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța:

 

să dispună suplinirea acordului pârâtului pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minorul (nume ….  prenume….)[1203], şi/sau

– să dispună suplinirea acordului pârâtului pentru deplasarea în străinătate[1204] în perioada[1205] a  minorului (nume ….  prenume….)[1206], sau

să dispună suplinirea acordului pârâtului pentru înscrierea minorului (nume ….  prenume….) la şcoală/grădiniţă, sau

– să dispună suplinirea acordului pârâtului pentru efectuarea unui tratament medical complex sau a unei intervenţii chirurgicale minorului (nume ….  prenume….)[1207]

 

 

În fapt, arătăm că[1208]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[1209]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

Solicităm ascultarea minorului de către instanța de judecată, în condițiile art. 486 C. civ.[1210] și întocmirea unui raport de anchetă psihosocială[1211].

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[1212] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[1213], în …..[1214] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[1215] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[1216] în[1217]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [1218]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[1219] …..

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[1220], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[1221] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[1222] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[1223] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[1224] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[1225].

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[1226],

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[1227]

 

 

43. Cerere suplinire acord parental (ordonanţă preşedinţială)[1228]

 

 

Sediul materiei:

 • 486 C. civ.
 • 997-1002 C. proc. civ
 • 192 C. proc. civ
 • 194-197 C. proc. civ.

 

Instanța[1229] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Subsemnatul[1230]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1231] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[1232] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[1233] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[1234] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul[1235] (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1236] în ….., având codul numeric personal[1237] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța pe calea procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale:

 

să dispună suplinirea acordului pârâtului pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minorul (nume ….  prenume….)[1238], şi/sau

– să dispună suplinirea acordului pârâtului pentru deplasarea în străinătate[1239] în perioada[1240] a  minorului (nume ….  prenume….)[1241], sau

să dispună suplinirea acordului pârâtului pentru înscrierea/transferul minorului (nume ….  prenume….) la şcoală/grădiniţă, sau

– să dispună suplinirea acordului pârâtului pentru efectuarea unui tratament medical complex sau a unei intervenţii chirurgicale minorului (nume ….  prenume….)[1242],

până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. …. aflat pe rolul Judecătoriei ….., având ca obiect….[1243]

 

 

În fapt, arătăm că[1244]…..

 

 

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile[1245]…..

 

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

Solicităm ascultarea minorului de către instanța de judecată, în condițiile art. 486 C. civ.[1246].

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[1247] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[1248], în …..[1249] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[1250] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[1251] în[1252]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [1253]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[1254] …..

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[1255], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[1256] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[1257] exemplare.

 

 

Anexăm dovada înregistrarea acţiunii de fond[1258].

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[1259] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[1260] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[1261].

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[1262],

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[1263]

 

 

 

 1. Cerere instituire tutelă minor[1264]

 

 

Sediul materiei:

 • 110 C. civ.
 • 148-151 C.proc.civ.
 • 192 C.proc.civ
 • 194-197 C.proc.civ.
 • 527-536 C.proc.civ.

 

 

Instanța[1265] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Subsemnatul[1266]( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1267] în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[1268] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința[1269] în  ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[1270] ….. ,

în contradictoriu cu intimatul[1271]    (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1272] în ….., având codul numeric personal[1273] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța

 

să dispună instituirea tutelei pentru minorul/a (nume ….  prenume…), născut(ă) la data de … CNP… și  numirea ca tutore[1274]……

 

 

În fapt, arătăm că[1275]…..

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile[1276]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri.

 

Solicităm ascultarea minorului de către instanța de judecată, în condițiile art. 264 C. civ.[1277] și întocmirea unui raport de anchetă psihosocială[1278].

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[1279] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[1280], în …..[1281] exemplare.

 

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[1282], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

 

 

Menţionăm că acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru, în conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. 1 lit. e din OUG nr. 80/2013.

 

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[1283] exemplare.

 

 

 

 

 

 

Anexăm procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[1284] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[1285].

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[1286],

 

 

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[1287]

 

 

 

45. Acţiune privind decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti

 

 

Sediul materiei:

 • 508-510 C. civ.
 • 148-151 C.proc.civ
 • 192 C.proc.civ
 • 194-197 C.proc.civ.

 

Instanța[1288] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Reclamanta DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI[1289] a județului/sectorului ….., cu sediul în ….., având CIF/CUI ….., cont bancar ….., prin reprezentant legal – director general/executiv …..,

în contradictoriu cu pârâții[1290] (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1291] în ….., având codul numeric personal[1292] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună decăderea totală/parţială[1293] din exerciţiul drepturilor părinteşti a numitului/numiţilor[1294] (nume …. prenume …), în calitate de părinte/părinţi ai minorului/minorilor (nume …. prenume…..)

         

În fapt, arătăm că[1295]…..

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile[1296]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).

Solicităm ascultarea minorului de către instanța de judecată, în condițiile art. 264 C. civ.[1297] și întocmirea unui referat de anchetă socială[1298].

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[1299] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[1300], în …..[1301] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[1302] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[1303] în[1304]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [1305]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului/pârâților cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[1306] …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[1307], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[1308] exemplare.

Precizăm că prezenta cerere este scutită de taxă judiciară de timbru, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 1 lit. e din OUG nr. 80/2013.

Anexăm delegația de reprezentare[1309].

 

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[1310],

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[1311]….

 

 

 

46. Acţiune privind redarea exerciţiul drepturilor părinteşti

 

 

Sediul materiei:

 • 512 alin. 1 C. civ.
 • 148-151 C.proc.civ
 • 192 C.proc.civ
 • 194-197 C.proc.civ.

 

Instanța[1312] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Petenta DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI[1313] a județului/sectorului ….., cu sediul în ….., având CIF/CUI ….., cont bancar ….., prin reprezentant legal – director general/executiv …..,

în contradictoriu cu intimatul/intimaţii[1314] (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1315] în ….., având codul numeric personal[1316] ….., în calitate de părinte/părinți al/ai minorului … formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună redarea exerciţiului drepturilor părinteşti numitului/numiţilor[1317] (nume …. prenume …), în calitate de părinte/părinţi ai minorului/minorilor (nume …. prenume…..)

         

În fapt, arătăm că[1318]…..

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile[1319]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul intimatului ( după caz ).

Solicităm ascultarea minorului de către instanța de judecată, în condițiile art. 264 C. civ.[1320] și întocmirea unui referat de anchetă socială[1321].

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[1322] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[1323], în …..[1324] exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții[1325] ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința[1326] în[1327]  ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt [1328]…..  și solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea intimatului/intimaţilor cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[1329] …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[1330], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[1331] exemplare.

Precizăm că prezenta cerere este scutită de taxă judiciară de timbru, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 1 lit. e din OUG nr. 80/2013.

Anexăm delegația de reprezentare[1332].

 

 

 

Data,                                                                                     Semnătura[1333],

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[1334]….

 

 

47. Acţiune privind delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la minorul ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate

 

 

Sediul materiei:

 • 104-105 din Legea nr. 272/2004
 • 148-151 C.proc.civ.
 • 527-536 C.proc.civ.

 

Instanța[1335] …..

 

 

 

Domnule Președinte,

 

          Petenta DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI[1336] a județului/sectorului ….., cu sediul în ….., având CIF/CUI ….., cont bancar ….., prin reprezentant legal – director general/executiv …..,

în contradictoriu cu intimatul/intimaţii[1337] (nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința[1338] în ….., având codul numeric personal[1339] ….., formulăm prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

 

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună delegarea temporară[1340] a autorităţii părinteşti cu privire la persoana minorului/minorilor (nume …. prenume…..) in favoarea numitului/numitei (nume … prenume…)[1341], pentru perioada cât părinţii minorului/minorilor sunt plecaţi la muncă în străinătate.       

În fapt, arătăm că[1342]…..

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile[1343]…..

 

 

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri.

 

Solicităm ascultarea minorului de către instanța de judecată, în condițiile art. 264 C. civ.[1344] și întocmirea unui referat de anchetă socială[1345] .

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[1346] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[1347], în …..[1348] exemplare.

 

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[1349], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[1350] exemplare.

Precizăm că prezenta cerere este scutită de taxă judiciară de timbru, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 1 lit. e din OUG nr. 80/2013.

Anexăm delegația de reprezentare[1351].

 

Notă: Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta personal, în faţa instanţei.

 

Data,                                                                                     Semnătura[1352],

 

Domnului Președinte al Judecătoriei[1353]….

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Competența aparține instanței de tutelă de la domiciliul pârâtului, respectiv judecătoriei.

[2] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[3] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[4] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[5] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea

[6] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[7] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[8] Sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei, precum și cele primite după încheierea logodnei, în vederea căsătoriei. Darurile obișnuite (respectiv cele cu valoare simbolică sau modică și care apar drept adecvate în considerarea situației materiale a logodnicilor și a celui care a făcut darul) nu se restituie. Va fi individualizat și descris fiecare bun în parte.

[9] Se va indica suma solicitată dupa prețuirea reclamantului, precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare, în conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. c C.proc.civ.; pentru imobile se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 104 C.proc.civ.

[10] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei (respectiv, cel puțin – persoanele care au încheiat logodna, data încheierii acesteia, modalitatea în care s-a produs ruperea logodnei, modul și data când s-au făcut darurile supuse restituirii, individualizarea acestora, precum și faptul dacă aceste bunuri mai există în materialitatea lor, dacă aceste aspecte sunt cunoscute reclamantului).

[11] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[12] Dacă restituirea în natură nu mai este cu putință, restituirea se va face în limita îmbogățirii, ceea ce poate presupune efectuarea unei expertize judiciare în specialitatea evaluare bunuri mobile/evaluare proprietăți imobiliare, după caz.

[13] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale.

[14] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[15] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părți sunt plus un exemplar pentru instanță, în conformitate cu dispozițiile art.149-150 C. proc. civ.

[16] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[17] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[18] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[19] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[20] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, primirea de către pârât a darurilor supuse restituirii, valoarea acestora etc.

[21] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză.

[22] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[23] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[24] Dreptul la acțiune se prescrie în termen de 1 an de la ruperea logodnei, în conformitate cu dispozițiile art. 270 C.proc.civ.

[25] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ., în atâtea exemplare câți pârâți sunt plus un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[26] Taxa de timbru se va calcula la valoarea darurilor supuse restituirii, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 1 din O.U.G. nr.80/2013.

[27] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[28] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[29] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[30] Judecătoria de la domiciliul pârâtului.

[31] Competența aparține instanței de tutelă de la domiciliul pârâtului, respectiv judecătoriei.

[32] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[33] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[34] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[35] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[36] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[37] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[38] Se va indica suma solicitata cu titlu de despagubiri, dupa prețuirea reclamantului, precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare, în conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. c C.proc.civ.

[39] Dacă este cazul.

[40] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei (respectiv, în cazul de față – persoanele care au încheiat logodna, data încheierii acesteia, modalitatea în care s-a produs ruperea logodnei, motivele pentru care reclamantul apreciază că logodna a fost ruptă abuziv de către partea adversă, cheltuielile făcute de către reclamant în vederea căsătoriei sau contractate de către acesta, precum și orice alte prejudicii cauzate. Conform art.269 al.1 C. Civ., cheltuielile cu privire la care se solicită despăgubirea trebuie să fi fost potrivite cu împrejurările, aceasta reprezentând o chestiune de fapt care va fi apreciată de către instanță în raport cu situația materială a părților, modul obișnuit de viață al acestora și celelalte circumstanțe de fapt ale cauzei.

[41] Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[42] În situația în care pentru evaluarea prejudiciului este necesată efectuarea unei astfel de expertize.

[43] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[44] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[45] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părți sunt plus un exemplar pentru instanță, în conformitate cu dispozițiile art.149-150 C. proc. civ.

[46] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[47] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[48] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[49] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[50] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că pârâtul a cunoscut cheltuielile contractate de reclamant în vederea căsătoriei, că efectuarea acestora a fost agreată de către părți, că pârâtul a rupt logodna din motive culpabile sau în mod intempestiv, cu foarte puțin timp înainte de data căsătoriei etc.

[51] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză.

[52] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[53] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[54] Dreptul la acțiune se prescrie în termen de 1 an de la ruperea logodnei, în conformitate cu dispozițiile art. 270 C.proc.civ.

[55] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[56] Taxa de timbru se va calcula la valoarea despagubirilor solicitate, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 1 din O.U.G. nr.80/2013.

[57] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[58] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[59] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[60] Judecătoria de la domiciliul pârâtului.

[61] Competența aparține instanței de tutelă de la domiciliul pârâtului, respectiv judecătoriei.

[62] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[63] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[64] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[65] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[66] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[67] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[68] Se va indica suma solicitata cu titlu de despagubiri, dupa prețuirea reclamantului, precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare, în conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. c C.proc.civ.

[69] Dacă este cazul.

[70] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei (respectiv, în cazul de față – persoanele care au încheiat logodna, data încheierii acesteia, modalitatea în care s-a produs ruperea logodnei și data ruperii acesteia, motivele pentru care reclamantul apreciază că a fost determinat în mod culpabil de către pârât să rupă logodna anterior încheiată, cheltuielile făcute de către reclamant în vederea căsătoriei sau contractate de către acesta, precum și orice alte prejudicii cauzate. Conform art.269 al. (1) și (2) C. civ., cheltuielile cu privire la care se solicită despăgubirea trebuie să fi fost potrivite cu împrejurările, aceasta reprezentând o chestiune de fapt care va fi apreciată de către instanță în raport cu situația materială a părților, modul obișnuit de viață al acestora și celelalte circumstanțe de fapt ale cauzei.

[71] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[72] În situația în care pentru evaluarea prejudiciului este necesată efectuarea unei astfel de expertize.

[73] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[74] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[75] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[76] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[77] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[78] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[79] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[80] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că pârâtul a cunoscut cheltuielile contractate de reclamant în vederea căsătoriei, că efectuarea acestora a fost agreată de către părți, că pârâtul l-a determinat pe reclamant să rupă  logodna în mod culpabil etc.

[81] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză.

[82] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[83] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[84] Dreptul la acțiune se prescrie în termen de 1 an de la ruperea logodnei, în conformitate cu dispozițiile art. 270 C.proc.civ.

[85] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[86] Taxa de timbru se va calcula la valoarea despagubirilor solicitate, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 1 din O.U.G. nr.80/2013.

[87] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[88] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[89] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[90] Judecătoria de la domiciliul pârâtului.

[91] Competența aparține instanței de tutelă, respectiv judecătoriei, de la domiciliul minorului.

[92] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[93] Se vor indica care sunt ocrotitorii legali, respectiv părinții minorului sau părintele care exercită în mod exclusiv autoritatea părintească ori, după caz, tutorele sau persoana ori autoritatea abilitată să exercite drepturile părintești (spre exemplu, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la domiciliul minorului, căruia i-au fost delegate drepturile părintești prin hotărârea de instituire a plasamentului).

[94] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[95] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[96] Mențiunea se inserează numai dacă cererea este formulată prin avocat sau mandatar

[97] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[98] Mențiunea se inserează numai dacă unul dintre părinții minorului refuză să încuviințeze căsătoria, caz în care instanța de tutelă va hotărî asupra acestei divergențe, având în vedere interesul superior al copilului.

[99] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[100] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[101] Mențiunea se inserează numai dacă unul dintre părinții minorului refuză să încuviințeze încheierea căsătoriei, instanța de tutelă urmând să hotărască în funcție de interesul superior al minorului.

[102] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În situația de față se vor detalia următoarele aspecte – istoricul relației minorului cu persoana cu care dorește să se căsătorească; – motivele pentru care petentul dorește să se căsătorească încă din perioada minorității; – împrejurarea dacă părinții minorului încuviințează încheierea căsătoriei, iar, dacă unul dintre ei se opune, motivele pentru care căsătoria ar trebui totuși autorizată de către instanță; alte aspecte de fapt relevante (ținând seama, spre exemplu, de o eventuală sarcină, de starea de sănătate a petentului, de situația socială a acestuia etc.).

[103] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[104] Spre exemplu, pentru determinarea motivelor pentru care unul dintre părinți se opune căsătoriei.

[105] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[106] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[107] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[108] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[109] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[110] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[111] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[112] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[113] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[114] Taxa judiciară de timbru este cea indicată la art. 27 din OUG nr. 80/2013, respectiv 20 lei.

[115] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[116] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[117] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[118] Judecătoria de la domiciliul pârâtului.

[119] Competența aparține instanței de tutelă, respectiv judecătoriei de la domiciliul pârâtului.

[120] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[121] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[122] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[123] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[124] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[125] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[126] Conform legii, acțiunea în constatarea nulității absolute a căsătoriei poate fi introdusă de către orice persoană interesată, prin urmare, atât de către unul dintre soți, cât și de o persoană terță, care justifică un interes pentru a cere constatarea nulității căsătoriei. În acest din urmă caz, ambii soți vor figura în calitate de pârâți(art.296 C.proc.civ.).

[127] Toate aceste capete de cerere sunt facultative și accesorii, mențiunile în cauză urmând a fi inserate numai dacă este cazul, în funcție de situația concretă. Pentru amănunte privind capetele de cerere accesorii a se vedea formularele corespunzătoare. Menționăm că reclamantul va putea solicita pensie de întreținere numai dacă el însuși a fost de bună-credință la încheierea căsătoriei, aspect care de asemenea va fi constatat de către instanță. De asemenea, în privința situației soțului de bună/credință, constatarea nulității nu va produce efecte retroactive, acesta păstrând până la rămânerea definitivă a hotărârii situația unui soț dintr/o căsătorie valabilă, cu toate efectele ce decurg din aceasta.

[128] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În situația de față se vor indica cel puțin istoricul relației de căsătorie dintre părți și motivele care atrag nulitatea absolută a acesteia (pot constitui astfel de motive – încheierea căsătoriei între persoane de același sex; nerespectarea dispozițiilor privind vârsta matrimonială, această cauză de nulitate putând fi însă acoperită în condițiile art.294 al.2 din C. civ.; bigamia; încălcarea interdicției de căsătorie între rudele în linie dreaptă și între cele în linie colaterală până la gradul IV inclusiv; încheierea căsătoriei de către o persoană alienată sau debilă mintal; încheierea căsătoriei cu nerespectarea condițiilor de formă prevăzute la art.287 al.(1) din C. Civ,: încheierea unei căsătorii fictive, respectiv în alt scop decât acela de a întemeia o familie).

[129] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[130] Numai în situația în care există copii minori care au rezultat din căsătoria nulă absolut.

[131] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[132] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[133] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[134] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[135] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[136] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[137] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[138] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze, în funcție de motivul de nulitate invocat.

[139] Spre exemplu, efectuarea unei experize medico-legale pentru dovedire lipsei de discernământ a unuia dintre soți.

[140] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză.

[141] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[142] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[143] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[144] Taxa judiciară de timbru este cea indicată la art. 8 alin. 1 lit. b din OUG nr. 80/2013, respectiv 100 lei.

[145] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[146] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[147] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[148] Judecătoria de la domiciliul pârâtului.

[149] Competența aparține instanței de tutelă, respectiv judecătoriei, de la domiciliul pârâtului.

[150] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[151] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[152] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[153] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[154] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[155] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[156] Acțiunea în anularea căsătoriei poate fi introdusă de către un număr mai redus de persoane decât aceea în  constatarea nulității absolute. Totuși, există situații în care este posibilă introducerea ei și de către alte persoane decât soții (spre exemplu, de către părintele/tutorele a cărei încuviințare nu a fost cerută la încheierea căsătoriei minorului între 16-18 ani, de către procuror în cazul lipsei autorizării instanței de tutelă pentru încheierea unei astfel de căsătorii etc.). În această din urmă situație, ambii soți vor figura în calitate de pârâți.

[157] Toate aceste capete de cerere sunt facultative și accesorii, mențiunile în cauză urmând a fi inserate numai dacă este cazul, în funcție de situația concretă. Pentru amănunte privind capele de cerere accesorii a se vedea formularele corespunzătoare. Menționăm că reclamantul va putea solicita pensie de întreținere numai dacă el însuși a fost de bună-credință la încheierea căsătoriei, aspect care de asemenea va fi constatat de către instanță. De asemenea, în privința situației soțului de

bună/credință constatarea nulității nu va produce efecte retroactive, acesta păstrând până la rămânerea definitivă a hotărârii situația unui soț dintr/o căsătorie valabilă.

[158] Numai în cazul unul sau ambii soți au fost de bună credință la încheierea căsătoriei anulabile.

[159] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În situația de față se vor indica cel puțin istoricul relației de căsătorie dintre părți și motivele care atrag nulitatea relativă a acesteia (pot constitui astfel de motive – încheierea căsătoriei de către un minor în vârstă de 16 ani fără încuviințarea părinților/tutorelui și/sau autorizarea instanței de tutelă; vicierea consimțământului unuia sau a ambilor soți prin eroare, dol sau violență; încheierea căstoriei de către o persoană lipsită vremelnic de discernământ; încheierea căsătoriei între minor și tutore.le sub a cărui ocrotire se află. Cauzele de nulitate relativă pot fi acoperite în condițiile art.303 din C. civ.

[160] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[161] Numai în situația în care există copii minori care au rezultat din căsătoria anulabilă.

[162] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[163] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[164] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[165] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[166] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[167] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[168] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[169] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze, în funcție de motivul de nulitate invocat.

[170] Spre exemplu, efectuarea unei experize medico-legale pentru dovedire lipsei de discernământ a unuia dintre soți.

[171] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză.

[172] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[173] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[174] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[175] Taxa judiciară de timbru este cea indicată la art. 8 alin. 1 lit. b din OUG nr. 80/2013, respectiv 100 lei.

[176] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[177] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[178] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[179] Judecătoria de la domiciliul pârâtului.

[180] Competența aparține instanței de tutelă de la domiciliul pârâtului, respectiv judecătoriei.

[181] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[182] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[183] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[184] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[185] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[186] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[187] Se va indica în concret durata pentru care se solicită restrângerea dreptului de dispoziție al pârâtului. Această durată, precum și prelungirile ulterioare, nu pot depăși în total 2 ani.

[188] Se indică în mod expres și se individualizează bunurile cu privire la care se solicită limitarea dreptului de dispoziție al pârâtului, întrucât art.316 al. (1)_din C.civ. specifică expres că limitarea drepturilor unuia dintre soți poate viza numai “anumite bunuri”, neputându-se așadar viza o interdicție de ordin general, care să privească toate bunurile comune.

[189] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor descrie actele juridice încheiate anterior de către soțul pârât și prin care au fost puse în pericol grav interesele familiei, precum și motivele pentru care se apreciază că aceste acte au lezat în mod grav aceste interese. Totodată se va arăta de ce pentru protejarea intereselor familiei este necesară limitarea drepturilor pârâtului cu privire la anumite bunuri, respectiv de ce aceste bunuri prezintă importanță pentru viața de familie și situația părților. Se va preciza regimul matrimonial aplicabil. În sfârșit, trebuie indicate aspectele de fapt care pot convinge instanța că limitarea puterilor unuia dintre soți este necesară pentru întreaga durată solicitată de către reclamant.

[190] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[191] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[192] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[193] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[194] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[195] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[196] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[197] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[198] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze, spre exemplu atitudinea culpabilă a pârâtului.

[199] Mențiunea va fi inserată numai dacă bunurile cu privire la care se solicită limitarea puterilor pârâtului sunt supuse unor astfel de formalități – spre exemplu, imobile, autoturisme etc.

[200] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[201] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[202] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[203] Taxa judiciară de timbru este cea indicată la art. 27 din OUG nr. 80/2013, respectiv 20 lei.

[204] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[205] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[206] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[207] Judecătoria de la domiciliul pârâtului.

[208] Competența aparține instanței de tutelă, respectiv judecătoriei pe rolul căreia se află acțiunea de divorț și/sau de partaj a bunurilor comune până la finalizarea căreia se solicită atribuirea beneficiului locuinței.

[209] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[210] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[211] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[212] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[213] În calitate de pârât va figura celălalt soț, care are un drept locativ propriu sau un drept de coproprietate asupra locuinței în discuție.

[214] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[215] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[216] Atribuirea beneficiului contractului de închieriere se face cu citarea locatorului, conform prevederilor art.324 al.(3) din C. civ.

[217] Potrivit art.324 al.(4) C.civ., dispozițiile privind atribuirea beneficiului contractului de închiriere se aplică în mod similar și în cazul în care bunul este proprietatea comună a celor doi soți.

[218] Conform art. 920 C. proc. civ. instanța poate lua măsuri provizorii, pe timpul procesului de divorț, cu privire la folosirea locuinței familiei, acestea putând produce efecte numai până la rămânerea definitivă a hotărârii de divorț. Ulterior, la finalul procesului de divorț, dacă prin hotărârea pronunțată nu au fost partajate și bunurile comune, instanța poate atribui în continuare beneficiul folosirii fostei locuințe conjugale până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj (art.324 al.(4) din C. civ.).

[219] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: – existența pe rol a unei cereri de divorț prin care s-a solicitat în mod accesoriu și atribuirea beneficiului contractului de închiriere sau, după caz, partajarea fostei locuinței conjugale, bun comun, prin atribuirea ei către reclamant, cu indicarea numărului de dosar; – titlul care conferă drepturi locative părților (contractul de închieriere sau titlul de proprietate); – descrierea locuinței; – motivele pentru care se impune ca aceasta să fie atribuită provizoriu numai unuia dintre soți(spre exemplu, conviețuirea este imposibilă din cauza soțului pârât, reclamantul se ocupă exclusiv de creșterea și îngrijirea copiilor, care au nevoie de spațiu suplimentar etc.); – motivele pentru care măsura este urgentă și trebuie luată pe calea ordonanței președințiale.

[220] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[221] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale.

[222] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[223] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[224] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[225] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[226] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[227] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[228] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze.

[229] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză, spre exemplu faptul că modul de compartimentare a acesteia nu permite conviețuirea părților până la finalul procesului.

[230] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[231] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[232] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[233] Taxa de timbru se va calcula în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 80/2013. În prezent aceasta este de 20 de lei (art.6 al.(4) din O.U.G. nr. 80/2013).

[234] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[235] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[236] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[237] Judecătoria pe rolul căreia se află acțiunea de divorț și/sau de partaj a bunurilor comune până la finalizarea căreia se solicită atribuirea beneficiului locuinței.

[238] Competența aparține judecătoriei de la domiciliul pârâtului, cu excepția cazului în care printre bunurile supuse partajului se regăsește și un imobil, caz în care este competentă numai judecătoria în raza teritorială a căreia se află imobilul. Dacă imobilul se află în raza teritorială a mai multor instanțe, iar domiciliul pârâtului se află în raza vreuneia dintre acestea, respectiva judecătorie este competentă; în caz contrar oricare dintre judecătoriile în circumscripțiile cărora se regăsește imobilul/imobilele supuse partajului este competentă.

[239] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[240] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[241] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[242] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[243] În calitate de pârât va figura celălalt soț.

[244] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[245] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[246] Art. 357 C.civ., in cazul încetării regimului comunității de bunuri ca urmare a desfacerii căsătoriei sau art. 358 C.civ., în cazul partajului în timpul comunității (în timpul căsătoriei).

[247] În cazul în care s-a aplicat regimul matrimonial al separației de bunuri, dar soții au achiziționat împreună anumite bunuri, în coproprietate pe cote-părți. În acest caz instanța nu va mai stabili cota de contribuție a fiecăruia dintre soți, întrucât aceasta este deja stabilită, pentru fiecare bun în parte, prin actul de dobândire a bunului. Dacă însă o astfel de cotă nu este precizată în respectivul act, se va aplica prezumția privind cota egală de contribuție.

[248] Se indică valoarea estimată a fiecărui bun în parte și valoarea masei totale a bunurilor comune.

[249] Art.981 C. proc. civ.

[250] Spre exemplu, în cazul creditelor bancare se va indica valoarea fiecărui contract de credit în parte, soldul creditului la data formulării acțiunii, ratele achitate împreună de soţi sau doar de către unul dintre aceştia.

[251] Cota de contribuție a fiecărui soț la dobândirea bunurilor supuse împărțelii se stabilește în raport de întreaga masă a bunurilor comune, iar nu în raport de fiecare bun în parte.

[252] În cazul în care într-un contract de credit figurează ca debitori ambii soți, în urma partajului nu se poate aduce atingere, în principiu, prevederilor contractului, în relația cu banca ambii soți rămânând în continuare obligați la restituirea creditului. Preluarea întregii datorii numai de către unul dintre soți și liberarea celuilalt de obligațiile stabilite în raport cu unitatea bancară poate avea loc numai în ipoteza în care unitatea bancară este de acord cu aceasta/ este chemată în judecată în calitate de pârât în procesul de partaj și se dovedește că soțul care urmează să preia creditul îndeplinește singur toate condițiile de bonitate necesare.Chiar și în această ultimă ipoteză, refuzul unității bancare de a accepta preluarea întregului credit de către unul dintre soți trebuie să apară ca abuziv pentru a se justifica intervenția instanței, contractul de credit producând efecte depline între părțile contractante.

[253] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: – data încheierii și/sau desfacerii căsătoriei, urmând a se depune înscrisuri doveditoare(copie de pe actul de căsătorie și sentința de divorț); – indicarea regimului matrimonial și a convenției matrimoniale (dacă nu se aplică regimul comunității legale); – identificarea exactă a bunurilor supuse partajului, a datei și modului de dobândire, a locului unde se află, precum și a persoanei care le deține și le administrează; – datoriile comune ale soților, cu detalierea momentului contractării acestora, a stadiului achitării lor și cu precizarea faptului dacă sumele în discuție au fost contractate de către ambii soți/ folosite pentru susținerea sarcinilor căsătoriei; – creanțele existente între soți; – motivele pentru care se pretinde o cotă de contribuție superioară de către reclamant și împrejurările de fapt din care rezultă o astfel de contribuție; – motivația propunerii de atribuire în natură a anumitor bunuri, făcută prin cererea de chemare în judecată.

[254] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[255] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale.

[256] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[257] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[258] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[259] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[260] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[261] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[262] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. Spre exemplu: cota sa superioară de contribuție la dobândirea bunurilor comune, deteriorarea acestora din culpa pârâtului etc.

[263] În cadrul acțiunii de partaj bunuri comune, pot fi efectuate urmatoarele tipuri de expertize: expertiză topografică, expertiză evaluare bunuri mobile, expertiză evaluare auto, expertiză în specialitatea evaluare proprietăți imobiliare, expertiză contabilă.

[264] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză, spre exemplu dacă un anumit imobil este comod partajabil în natura.

[265] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[266] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[267] De principiu, în procesul de partaj părțile vor suporta în mod egal costurile expertizelor și celelalte cheltuieli efectuate. Cu toate acestea, dacă numai una dintre părți a suportat aceste cheltuieli, precum și pentru cota (în principiu de 1/2) care i-ar reveni pârâtului din taxa judiciară de timbru, se poate formula o cerere accesorie de acordare de cheltuieli de judecată.

[268] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt plus un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[269] Taxa judiciară de timbru se va calcula în raport de dispozițiile art. 5 alin. 2 din OUG nr. 80/2013, respectiv 5% din valoarea masei partajabile.

[270] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[271] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[272] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[273] Judecătoria de la domiciliul pârâtului, cu excepția cazului în care printre bunurile supuse partajului se regăsește și un imobil, caz în care este competentă numai judecătoria în a cărei rază teritorială este situat imobilul. Dacă imobilul se află în raza teritorială a mai multor instanțe, iar domiciliul pârâtului se află în raza vreuneia dintre acestea, respectiva judecătorie este competentă; în caz contrar, este competentă oricare dintre judecătoriile în a căror circumscripție este situat imobilul/imobilele.

[274] Competența aparține judecătoriei de la domiciliul pârâtului, cu excepția cazului în care printre bunurile supuse partajului se regăsește și un imobil, caz în care este competentă numai judecătoria în raza teritorială a căreia se află imobilul. Dacă imobilul se află în raza teritorială a mai multor instanțe, iar domiciliul pârâtului se află în raza vreuneia dintre acestea, respectiva judecătorie este competentă; în caz contrar oricare dintre judecătoriile în circumscripțiile cărora se regăsește imobilul/imobilele supuse partajului este competentă.

[275] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[276] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[277] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[278] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[279] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[280] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[281] Regimul comunității legale de bunuri este aplicabil în cazul căsătoriilor încheiate atât anterior, cât și după intrarea în vigoare a Codului civil, la data de 01.10.2011, dacă soții nu au încheiat o convenție matrimonială prin care să aleagă un alt regim matrimonial. O astfel de convenție este valabilă numai dacă a fost încheiată ulterior datei menționate, fostul Cod al familiei sancționând cu nulitatea absolută orice convenție prin care se aducea atingere regimului comunității legale. Regimul comunității convenționale de bunuri poate fi instituit prin încheierea de către soți a unei convenții matrimoniale, prin care se derogă de la regimul comunității legale, în limitele prevăzute de art.367 din C. civ.

[282]Se indică valoarea estimată a fiecărui bun în parte și valoarea masei totale a bunurilor comune.

[283] Art.981 C. proc. civ.

[284] Spre exemplu, în cazul creditelor bancare se va indica valoarea fiecărui contract de credit în parte, soldul creditului la data formulării acțiunii, ratele achitate împreună de soţi sau doar de către unul dintre aceştia.

[285] Cota de contribuție a fiecărui soț la dobândirea bunurilor supuse împărțelii se stabilește în raport de întreaga masă a bunurilor comune, iar nu în raport de fiecare bun în parte.

[286] În cazul în care într-un contract de credit figurează ca debitori ambii soți, în urma partajului nu se poate aduce atingere, în principiu, prevederilor contractului, în relația cu banca ambii soți rămânând în continuare obligați la restituirea creditului. Preluarea întregii datorii numai de către unul dintre soți și liberarea celuilalt de obligațiile stabilite în raport cu unitatea bancară poate avea loc numai în ipoteza în care unitatea bancară este de acord cu aceasta/ este chemată în judecată în calitate de pârât în procesul de partaj și se dovedește că soțul care urmează să preia creditul îndeplinește singur toate condițiile de bonitate necesare.Chiar și în această ultimă ipoteză, refuzul unității bancare de a accepta preluarea întregului credit de către unul dintre soți trebuie să apară ca abuziv pentru a se justifica intervenția instanței, contractul de credit producând efecte depline între părțile contractante.

[287] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În situația de față, în cadrul cererii de chemare în judecată vor fi indicate cel puțin următoarele elemente: data încheierii căsătoriei, indicarea convenției matrimoniale încheiate de către soți(dacă este aplicabil regimul comunității convenționale), bunurile comune aflate în propietatea soților, precum și cele dobândite în timpul căsătoriei și care constituie totuși bunuri proprii ale uneia dintre părți, descrierea și prețuirea acestora, locul în care se află bunurilor, precum și indicarea actelor încheiate de către pârât și motivele pentru care se apreciază că acestea pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei. Totodată, dat fiind că instanța, dacă va admite cererea, va proceda la lichidarea comunității de bunuri, se vor indica cotele de contribuție ale soților la dobândirea bunurilor comune (numai în cazul în care reclamantul solicită o cotă superioară celei de 50%, prezumată de către lege), precum și modalitatea propusă pentru partajarea în natură a acestora. A se vedea și dispozițiile art.980 din C. proc. civ., precum și aspectele indicate în formularul aferent cererii de partaj bunuri comune.

[288] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[289] În situația în care pentru evaluarea/identificarea bunurilor supuse partajului este necesară efectuarea unor expertize tehnice.

[290] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[291] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[292] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[293] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[294] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[295] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[296] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[297] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că pârâtul a  încheiat acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei, poziția pârâtului față de cererea de separație de bunuri, recunoașterea de către acesta a unei cote superioare de contribuție a reclamantului la dobândirea bunurilor comune etc.

[298] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză.

[299] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[300] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[301] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[302] Taxa de timbru se va calcula în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 80/2013, Taxa de timbru pentru modificarea regimului matrimonial este în prezent de 20 de lei, la care se adaugă taxa de timbru datorată pentru lichidarea regimului matrimonial de comunitate, calculată procentual la valoarea bunurilor comune, potrivit art.5 alin. 2 din OUG nr.80/2013.

[303] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[304] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[305] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[306] Judecătoria de la domiciliul pârâtului, cu excepția cazului în care printre bunurile supuse partajului se regăsește și un imobil, caz în care este competentă numai judecătoria în a cărei rază teritorială este situat imobilul. Dacă imobilul se află în raza teritorială a mai multor instanțe, iar domiciliul pârâtului se află în raza vreuneia dintre acestea, respectiva judecătorie este competentă; în caz contrar, este competentă oricare dintre judecătoriile în a căror circumscripție este situat imobilul/imobilele.

[307] Competența aparține judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional(a se vedea sub acest aspect prevederile art.1079 pct.5 C. proc.civ., precum și prevederile art.3 din Regulamentul (CE) nr.2201/2003 al Consiliului Uniunii Europene, cu mențiunea că dispozițiile de drept al Uniunii Europene se aplică prioritar față de reglementările interne), este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul. Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 București (art.915 C. proc. civ.).

[308] Cererea de divorț prin acord se formulează de către ambii soți. De asemenea, ambii soți vor semna cererea de divorț. Cererea se depune personal de către soți sau prin mandatar comun, cu procură specială autentică, la momentul depunerii verificându-se existența consimțământului soților; dacă mandatarul este avocat, el va certifica semnătura soţilor, potrivit legii. A se vedea prevederile art. 930 C. proc. civ.

[309] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[310] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[311] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[312] Mandatarul comun trebuie să prezinte o procură specială autentică, dată anume în vederea divorțului prin acord, care se atașează la cerere. Dacă mandatarul comun este avocat, el va certifica semnătura soților, potrivit legii. A se vedea art.929 C. proc. civ.

[313] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[314] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[315] Mențiunea se va insera doar dacă unul dintre soți a luat la momentul încheierii căsătoriei numele celuilalt soț sau ambii soți au purtat ulterior încheierii căsătoriei numele lor reunite. Încuviințarea păstrării  numelui de familie dobândit prin căsătorie și după divorț se acordă fie ca urmare a existenței acordului soților acestui aspect, fie pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soți sau de interesul superior al copilului.

[316] Mențiunile de mai jos se inserează numai dacă din căsătorie au rezultat copii(sau au fost adoptați minori de către ambii soți) și vreunul dintre aceștia este în continuare minor la data cererii de divorț. Dacă există copii minori inserarea acestor capete de cerere accesorii este obligatorie. Soții au posibilitatea de a se înțelege și asupra acestor aspecte (art.929 alin.(2) și art.930 alin.(1) C.proc.civ.). Totuși, dacă soții se înțeleg doar asupra divorțului, nu și asupra aspectelor accesorii, se va specifica această împrejurare în cererea de divorț, instanța urmând să administreze probele prevăzute de lege și să soluționeze și aceste aspecte (art.930 alin.(2) C.proc.civ.). În acest din urmă caz, hotărârea pronunțată va fi definitivă numai în ceea ce privește divorțul, rămânând supusă apelului pe capetele de cerere accesorii.

[317] Minori rezultați din căsătorie sau adoptați de către ambii soți, aceștia având aceeași situație juridică.

[318] Dacă soții nu mai conviețuiesc la data cererii de divorț, iar cel care va fi obligat la întreținere nu mai contribuie în natură la întreținerea minorului, se va cere obligarea la pensie de la data promovării acțiunii. Dacă soții continuă să trăiască în aceeași locuință comună și prestează amândoi, în natură, întreținere minorului pe parcursul procesului de divorț, se poate solicita obligarea soțului ce va fi obligat la întreținere începând cu data pronunțării sentinței de divorț sau chiar a rămânerii definitive a acesteia, întrucât altminteri ar însemna ca părintele în cauză să presteze întreținere, pentru aceeași perioadă, de două ori. Reamintim că pe tot parcursul procesului de divorț, la cererea părții interesate, instanța poate dispune măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinţei copiilor minori, la obligaţia de intreţinere, la încasarea alocaţiei de stat pentru copii şi la folosirea locuinţei familiei, pe cale de ordonanță președințială, în condiţiile art. 920 C.proc.civ.

[319] Se va evidenția în concret programul solicitat (zilele din săptămână, perioadele din vacanțe, dacă programul se va desfășura la domiciliul minorului sau la domiciliul părintelui separat de copil etc.). Mențiunea nu este obligatorie și rămâne la latitudinea reclamantului, dacă acesta dorește stabilirea programului în favoarea sa. Pârâtul poate solicita și el stabilirea unui astfel de program de păstrare a legăturilor personale pe calea cererii reconvenționale. Temeiul de drept îl constituie dispozițiile art.401. C. proc. civ. A se vedea, pentru amănunte, și formularul corespunzător formulării acestei solicitări pe cale principală.

[320] Dacă se dorește formularea cererii de partaj a bunurilor comune, ca cerere accesorie în procesul de divorț, a se vedea formularul corespunzător ipotezei în care o astfel de acțiune este formulată pe cale separată, ale cărei mențiuni vor fi încorporate în prezenta cerere.

[321] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei.

Pe capătul de cerere principal este suficient să se indice data încheierii căsătoriei și faptul că ambii soți âși manifestă acordul pentru desfacerea acesteia, nefiind necesare alte precizări.

Pe capătul de cerere accesoriu privind numele unuia dintre soți/ a ambilor soți după divorț se vor arăta următoarele: dacă unul/ambii soți și-au schimbat numele de familie prin căsătorie. Dacă se solicită revenirea la numele anterior nu este necesară indicarea unor aspecte suplimentare. Dacă se solicită păstrarea numelui dobândit prin căsătorie se va menționa dacă există sau nu acordul celuilalt soț sub acest aspect, iar, dacă acesta nu există, se vor descrie motivele de fapt pentru care ar trebui totuți încuviințată păstrarea numelui, ținând fie de interesul respectivului soț (spre exemplu, acesta a desfășurat activitate științifică/publicistică și este cunoscut profesional sub numele respectiv sau alte asemenea motive a căror temeinicie va fi apreciată de instanță), fie de interesul copilului minor (spre exemplu, copilul în cauză ar urma să locuiască cu soțul în cauză, fiind în interesul acestuia, din punct de vedere social, să aibă același nume de familie cu părintele la care locuiește).

Pe capetele de cerere accesorii privind autoritatea părintească și locuința minorului/minorilor se va indica dacă există sau nu acordul soților și cu privire la soluționarea acestor aspecte. În caz contrar, se vor detalia următoarele: descrierea situației minorului/ minorilor (data nașterii, locul unde copiii au locuit și părintele care s-a ocupat în mod curent de îngrijirea acestora după separația în fapt a soților, modul în care părinții au exercitat până la acest moment autoritatea părintească, disponibilitatea fiecăruia dintre părinți de a se preocupa de creșterea și dezvoltarea minorului și de a participa la luarea deciziilor esențiale pentru viitorul acestuia; disponibilitatea fiecăruia dintre părinți de  a asigura îngrijirea curentă a minorului și de a locui împreună cu acesta; condițiile materiale și morale pe care fiecare dintre părinți le poate asigura copilului; orice alte aspecte relevante.

Dacă se solicită exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către unul dintre părinți se vor detalia motivele pentru care se solicită această măsură ; potrivit art. 36 alin. 7 din Legea nr. 272/2004, se consideră motive întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte alcoolismul, boala psihică, dependenţa de droguri a celuilalt părinte, violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte, condamnările pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă, precum şi orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorităţii părinteşti.

Pe capătul de cerere accesoriu privind pensia de întreținere pentru copilul minor se va indica dacă există acordul soților și cu privire la aceste aspecte, iar, în caz contrar, se vor detalia următoarele: data nașterii minorului;  nevoile minorului care rezultă din situația sa particulară – respectiv situația școlară, starea de sănătate, activitățile extrașcolare în care este implicat minorul etc. -; veniturile și bunurile părintelui care va fi obligat la întreținere, precum și sursele din care se obțin aceste venituri (locul de muncă al pârâtului, faptul că acesta deține imobile închiriate sau obține venituri din agricultură etc.).  Părinții sunt obligați să acorde întreținere copilului lor pe toată perioadă minorității, precum și după majorat, pe durata continuării studiilor, dar cel mai târziu până la împlinirea vârstei de 26 de ani – art.499 C. civ.).  Minorul este prezumat în stare de nevoie și de incapacitate de muncă în raport cu părinții săi.

[322] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[323] Dacă părțile se înțeleg și asupra modului de soluționare a cererilor accesorii se va solicita doar proba cu înscrisuri. În caz contrar, este posibilă administrarea unor probe precum cea testimonială și cea cu interogatoriu, pentru soluționarea respectivelor cereri accesorii.

[324] Mențiunea se inserează doar dacă din căsătorie au rezultat copii minori și s-au formulat capete de cerere accesorii pricind situația acestora.

[325] Inserarea mențiunii nu este obligatorie, ci rămâne la latitudinea reclamantului. Totuși, dacă copilul minor este în vârstă de peste 10 ani, ascultarea acestuia de către instanță este obligatorie, cu referire strict la capetele de cerere accesorii privind situația copilului. Poate fi însă utilă și ascultarea unui copil de vârstă mai mică, dacă acesta își poate exprima o opinie exprimată în cauză în ceea ce privește relațiile cu părinții și propria sa situație. Chiar dacă ascultarea nu este cerută de către niciuna dintre părți, ea poate fi dispusă de către instanță din oficiu.

[326] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[327] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[328] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților plus un exemplar pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[329] Se va solicita încuviințarea acestei probe doar în situația în care părțile nu se înțeleg și asupra cererilor accesorii (ci numai cu privire la divorț) și exclusiv pentru soluționarea respectivelor cereri accesorii.

[330] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[331] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[332] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[333] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[334]Se va solicita încuviințarea acestei probe doar în situația în care părțile nu se înțeleg și asupra cererilor accesorii (ci numai cu privire la divorț) și exclusiv pentru soluționarea respectivelor cereri accesorii.

[335] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze prin interogatoriul pârâtului. Spre exemplu, culpa acestuia în deteriorarea relațiilor de familie.

[336] Taxa judiciară de timbru pentru acţiunea de divorţ prin acord este in cuantum de 200 lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. 1 lit. a din OUG nr. 80/2003; dacă prin cererea de divorţ se solcită şi partajul bunurilor comune, taxa judiciară de timbru pentru partaj se va calcula în raport de dispozițiile art. 5 alin. 2 din OUG nr. 80/2013, respectiv 5% din valoarea masei partajabile.

[337] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin mandatar comun cu procură autentică/avocat.

[338] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc. civ.

[339] Judecatoria în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional(a se vedea sub acest aspect prevederile art.1078 pct.5 C. proc.civ. și art.1080 alin.(2) pct.2 C.proc.civ., precum și prevederile art.3 din Regulamentul (CE) nr.2201/2003 al Consiliului Uniunii Europene, cu mențiunea că dispozițiile de drept al Uniunii Europene se aplică prioritar față de reglementările interne), este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul. Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 București (art. 915 din C. proc. civ.).

[340] Este vorba de culpa comună a soților sau de culpa exclusivă a pârâtului. Dacă se constată culpa exclusivă a reclamantului, acțiunea de divorț va fi respinsă, cu excepția cazului în care se constată că sunt îndeplinite cerințele divorțului pentru separare în fapt de peste doi ani, reglementat de art.373 lit.c) din C. civ. A se vedea formularul corespunzător.

[341] Competența aparține judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional(a se vedea sub acest aspect prevederile art.1079 pct.5 C. proc.civ., precum și prevederile art.3 din Regulamentul (CE) nr.2201/2003 al Consiliului Uniunii Europene, cu mențiunea că dispozițiile de drept al Uniunii Europene se aplică prioritar față de reglementările interne), este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul. Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 București (art.915 C. proc. civ.).

[342] În calitate de reclamant va figura soțul care invocă că, din cauza unor motive temeinice, cauzate de culpa pârâtului sau de culpa comună a soților, raporturile dintre soți au fost grav vătămate, iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. De regulă, cererea de divorț se formulează personal, fiind însă posibilă formularea acesteia și de către reprezentantul legal, în condițiile 917 alin.(2) C. proc. civ.

[343] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[344] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[345] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[346] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[347] În calitate de pârât va figura soțul reclamantului, respectiv cel ce se face vinovat, în mod exclusiv sau alături de reclamant, pentru vătămarea raporturilor de familie.

[348] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[349] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[350] Mențiunea se va insera doar dacă unul dintre soți a luat la momentul încheierii căsătoriei numele celuilalt soț sau ambii soți au purtat ulterior încheierii căsătoriei numele lor reunite. Încuviințarea păstrării  numelui de familie dobândit prin căsătorie și după divorț se acordă fie ca urmare a existenței acordului soților acestui aspect, fie pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soți sau de interesul superior al copilului.

[351] Formularea acestui capăt de cerere este facultativă, la latitudinea reclamantului. De asemenea, ea poate fi inserată numai dacă se solicită constatarea culpei exclusive a pârâtului pentru desfacerea căsătoriei, neputând fi acordate despăgubiri în caz de culpă comună (art.388 C. civ. ).

[352]  Formularea acestui capăt de cerere este facultativă, la latitudinea reclamantului. De asemenea, ea poate fi inserată numai dacă se solicită constatarea culpei exclusive a pârâtului pentru desfacerea căsătoriei, neputând fi acordată prestație compensatorie în cazul culpei comune a soților (art.390 alin.(1) C. civ.). Prestația compensatorie se poate acorda doar dacă în sarcina soțului care este obligat la plata acesteia se reține culpa exclusivă în desfacerea căsătoriei, dacă căsătoria a durat cel puțin 20 de ani și dacă, în urma divorțului, se va provoca un dezechilibru semnificativ în condițiile de viață ale celui care o solicită.

[353] Prestația compensatorie poate fi stabilită sub forma unei sume globale (caz în care trebuie indicat cuantumul solicitat), a unei rente viagere (respectiv o pensie lunară, plătibilă pe toată durata vieții reclamantului sau pe o durată determinată, stabilită prin hotărâre, caz în care trebuie indicat cuantumul solicitat/ cota procentuală din venitul net al pârâtului și, după caz, perioada pentru care se solicită renta, dacă nu se dorește ca aceasta să aibă caracter viager), ori sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparțin pârâtului (uzufructul poate fi acordat pen întreaga durată a vieții reclamantului, sau pentru o perioadă mai scurtă, stabilită de instanță; ca urmare, trebuie indicate bunurile cu privire la care se solicită instituirea uzufructului, precum și, eventual, perioada pentru care se solicită constituirea acestui drept) – art.392 C. civ.

[354] Mențiunile de mai jos se inserează numai dacă din căsătorie au rezultat copii (sau au fost adoptați minori de către ambii soți) și vreunul dintre aceștia este în continuare minor la data cererii de divorț. Dacă există copii minori, inserarea acestor capete de cerere accesorii este obligatorie.

[355] Minori rezultați din căsătorie sau adoptați de către ambii soți, aceștia având aceeași situație juridică.

[356] Dacă soții nu mai conviețuiesc la data cererii de divorț, iar cel care va fi obligat la întreținere nu mai contribuie în natură la întreținerea minorului se va cere obligarea la pensie de la data promovării acțiunii. Dacă soții continuă să trăiască în aceeași locuință comună și prestează amândoi, în natură, întreținere minorului pe parcursul procesului de divorț, se poate solicita obligarea soțului ce va fi obligat la întreținere începând cu data pronunțării sentinței de divorț sau chiar a rămânerii definitive a acesteia, întrucât altminteri ar însemna ca părintele în cauză să presteze întreținere, pentru aceeași perioadă, de două ori. Reamintim că pe tot parcursul procesului de divorț, la cererea părții interesate, instanța poate dispune măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinţei copiilor minori, la obligaţia de intreţinere, la încasarea alocaţiei de stat pentru copii şi la folosirea locuinţei familiei, pe cale de ordonanță președințială, în condiţiile art. 920 C.proc.civ.

[357] Se va evidenția în concret programul solicitat (zilele din săptămână, perioadele din vacanțe, dacă programul se va desfășura la domiciliul minorului sau la domiciliul părintelui separat de copil etc.). Mențiunea nu este obligatorie și rămâne la latitudinea reclamantului, dacă acesta dorește stabilirea programului în favoarea sa. Pârâtul poate solicita și el stabilirea unui astfel de program de păstrare a legăturilor personale pe calea cererii reconvenționale. Temeiul de drept îl constituie dispozițiile art.401. C.proc.civ. A se vedea, pentru amănunte, și formularul corespunzător formulării acestei solicitări pe cale principală.

[358] Dacă se dorește formularea cererii de partaj a bunurilor comune, ca cerere accesorie în procesul de divorț, a se vedea formularul corespunzător ipotezei în care o astfel de acțiune este formulată pe cale separată, ale cărui mențiuni vor fi încorporate în prezenta cerere.

[359] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte, în ceea ce privește capătul de cerere principal: data încheierii căsătoriei; momentul din timpul căsătoriei de când a început și s-a menținut deteriorarea relațiilor de familie; descrierea conduitei culpabile a soțului pârât/ambilor soți care au condus la această deteriorare a relațiilor de familie (certuri, atitudine violentă, neînțelegeri grave legate de relația de familie sau de proiectele de viitor, legături extraconjugale, atitudinea de dezinteres față de viața de familie etc.), motivele pentru care se apreciază că nu mai este posibilă continuarea căsătoriei.

Pe capătul de cerere accesoriu privind numele unuia dintre soți/ a ambilor soți după divorț se vor arăta următoarele: dacă unul/ambii soți și-au schimbat numele de familie prin căsătorie. Dacă se solicită revenirea la numele anterior nu este necesară indicarea unor aspecte suplimentare. Dacă se solicită păstrarea numelui dobândit prin căsătorie se va menționa dacă există sau nu acordul celuilalt soț sub acest aspect, iar, dacă acesta nu există, se vor descrie motivele de fapt pentru care ar trebui totuți încuviințată păstrarea numelui, ținând fie de interesul respectivului soț (spre exemplu, acesta a desfășurat activitate științifică/publicistică și este cunoscut profesional sub numele respectiv sau alte asemenea motive a căror temeinicie va fi apreciată de instanță), fie de interesul copilului minor (spre exemplu, copilul în cauză ar urma să locuiască cu soțul în cauză, fiind în interesul acestuia, din punct de vedere social, să aibă același nume de familie cu părintele la care locuiește).

Pe capătul de cerere accesoriu privind acordarea de despăgubiri, se vor evidenția următoarele: motivele pentru care pârâtul este singurul culpabil pentru deteriorarea relațiilor de familie, descrierea prejudiciului cauzat reclamantului prin divorț și modul de stabilire al acestuia.

Pe capătul de cerere privind prestația compensatorie, se vor evidenția următoarele: motivele pentru care pârâtul este singurul culpabil pentru deteriorarea relațiilor de familie; evidențierea împrejurării că respectiva căsătorie a durat cel puțin 20 de ani; schimbările pe care divorțul le va produce cu privire la condițiile de viață ale reclamantului și motivele pentru care se apreciază că se va produce un dezechilibru semnificativ față de perioada căsătoriei; descrierea resurselor reclamantului și a mijloacelor pârâtului; vârsta, starea de sănătate, pregătirea profesională a reclamantului și posibilitățile concrete de a realiza venituri, contribuția pe care soții au avut-o sau urmează să o aibă în ceea ce privește creșterea copiilor minori; modul cum a fost determinat cuantumul prestației solicitate; motivele pentru care se optează pentru o anumită formă de prestație compensatorie (sumă globală, rentă viageră, uzufruct asupra unor bunuri mobile/imobile).

Pe capetele de cerere accesorii privind autoritatea părintească și locuința minorului/minorilor se vor indica cel puțin următoarele aspecte:  descrierea situației minorului/ minorilor (data nașterii, locul unde copiii au locuit și părintele care s-a ocupat în mod curent de îngrijirea acestora după separația în fapt a soților, modul în care părinții au exercitat până la acest moment autoritatea părintească, disponibilitatea fiecăruia dintre părinți de a se preocupa de creșterea și dezvoltarea minorului și de a participa la luarea deciziilor esențiale pentru viitorul acestuia; disponibilitatea fiecăruia dintre părinți de  a asigura îngrijirea curentă a minorului și de a locui împreună cu acesta; condițiile materiale și morale pe care fiecare dintre părinți le poate asigura copilului; orice alte aspecte relevante.

Dacă se solicită exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către reclamant se vor detalia motivele pentru care se solicită această măsură ; potrivit art. 36 alin. 7 din Legea nr. 272/2004, se consideră motive întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte alcoolismul, boala psihică, dependenţa de droguri a celuilalt părinte, violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte, condamnările pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă, precum şi orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorităţii părinteşti.

Pe capătul de cerere accesoriu privind pensia de întreținere pentru copilul minor se vor indica cel puțin următoarele aspecte:data nașterii minorului,  nevoile minorului care rezultă din situația sa particulară – respectiv situația școlară, starea de sănătate, activitățile extrașcolare în care este implicat minorul etc. -, precum și veniturile și bunurile pârâtului, dacă acestea sunt cunoscute reclamantului, precum și sursele din care se obțin aceste venituri (locul de muncă al pârâtului, faptul că acesta deține imobile închiriate sau obține venituri din agricultură etc.).  Părinții sunt obligați să acorde întreținere copilului lor pe toată perioadă minorității, precum și după majorat, pe durata continuării studiilor, dar cel mai târziu până la împlinirea vârstei de 26 de ani – art.499 C.Civ.).  Minorul este prezumat în stare de nevoie și de incapacitate de muncă în raport cu părinții săi.

[360] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[361] Mențiunea se inserează doar dacă din căsătorie au rezultat copii minori și s-au formulat capete de cerere accesorii pricind situația acestora.

[362] Inserarea mențiunii nu este obligatorie, ci rămâne la latitudinea reclamantului. Totuși, dacă copilul minor este în vârstă de peste 10 ani, ascultarea acestuia de către instanță este obligatorie, cu referire strict la capetele de cerere accesorii privind situația copilului. Poate fi însă utilă și ascultarea unui copil de vârstă mai mică, dacă acesta își poate exprima opinia în cauză în ceea ce privește relațiile cu părinții și propria sa situație. Chiar dacă ascultarea nu este cerută de către niciuna dintre părți, ea poate fi dispusă de către instanță din oficiu.

[363] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[364] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[365] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[366] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[367] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[368] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[369] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[370] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze prin interogatoriul pârâtului. Spre exemplu, culpa acestuia în deteriorarea relațiilor de familie.

[371] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[372] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[373] Taxa judiciară de timbru pentru acţiunea de divorţ din culpă este in cuantum de 100 lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. 1 lit. b din OUG nr. 80/2003; dacă prin acţiunea de divorţ se solicită şi despăgubiri în temeiul dispoziţiilor art. 388 C.civ. sau stabilirea unei prestaţii compensatorii în temeiul dispoziţiilor art. 390 C.civ., taxa judiciară de timbru pentru fiecare dintre aceste capete de cerere este în cuantum de 50 lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. 1 lit. D din OUG nr. 80/2013 ; dacă prin acţiunea de divorţ se solcită şi partajul bunurilor comune, taxa judiciară de timbru pentru partaj se va calcula în raport de dispozițiile art. 5 alin. 2 din OUG nr. 80/2013, respectiv 5% din valoarea masei partajabile.

[374] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[375] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[376] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[377] Judecatoria în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional(a se vedea sub acest aspect prevederile art.1079 pct.5 C. proc.civ., precum și prevederile art.3 din Regulamentul (CE) nr.2201/2003 al Consiliului Uniunii Europene, cu mențiunea că dispozițiile de drept al Uniunii Europene se aplică prioritar față de reglementările interne), este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul. Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 București (art. 915 din C. proc. civ.).

[378] Competența aparține judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional(a se vedea sub acest aspect prevederile art.1079 pct.5 C. proc.civ., precum și prevederile art.3 din Regulamentul (CE) nr.2201/2003 al Consiliului Uniunii Europene, cu mențiunea că dispozițiile de drept al Uniunii Europene se aplică prioritar față de reglementările interne), este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul. Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 București (art.914 din C. proc. civ.).

[379] În calitate de reclamant va figura soțul care își asumă în totalitate culpa pentru desfacerea căsătoriei, ca urmare a faptului că separarea în fapt a soților durează de cel puțin doi ani. Divorțul se va pronunța din culpa exclusivă a acestuia, cu excepția situației în care pârâtul se va declara de acord cu divorțul, situație în care se va pronunța desfacerea căsătoriei fără a se face mențiune despre culpa soțului. De regulă, cererea de divorț se formulează personal, fiind însă posibilă formularea acesteia și de către reprezentantul legal, în condițiile 918 alin.(2) C. proc. civ.

[380] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[381] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[382] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[383] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[384] În calitate de pârât va figura soțul reclamantului.

[385] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[386] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[387] Dacă pârâtul se va declara de acord cu divorțul, căsătoria va fi desfăcută fără a se mai face mențiune despre culpa soților.

[388] Mențiunea se va insera doar dacă unul dintre soți a luat la momentul încheierii căsătoriei numele celuilalt soț sau ambii soți au purtat ulterior încheierii căsătoriei numele lor reunite. Încuviințarea păstrării  numelui de familie dobândit prin căsătorie și după divorț se acordă fie ca urmare a existenței acordului soților acestui aspect, fie pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soți sau de interesul superior al copilului.

[389] Mențiunile de mai jos se inserează numai dacă din căsătorie au rezultat copii (sau au fost adoptați minori de către ambii soți) și vreunul dintre aceștia este în continuare minor la data cererii de divorț. Dacă există copii minori inserarea acestor capete de cerere accesorii este obligatorie.

[390] Minori rezultați din căsătorie sau adoptați de către ambii soți, aceștia având aceeași situație juridică.

[391] Dacă soții nu mai conviețuiesc la data cererii de divorț, iar cel care va fi obligat la întreținere nu mai contribuie în natură la întreținerea minorului se va cere obligarea la pensie de la data promovării acțiunii. Dacă soții continuă să trăiască în aceeași locuință comună și prestează amândoi, în natură, întreținere minorului pe parcursul procesului de divorț, se poate solicita obligarea soțului ce va fi obligat la întreținere începând cu data pronunțării sentinței de divorț sau chiar a rămânerii definitive a acesteia, întrucât altminteri ar însemna ca părintele în cauză să presteze întreținere, pentru aceeași perioadă, de două ori. Reamintim că pe tot parcursul procesului de divorț, la cererea părții interesate, instanța poate dispune măsuri provizorii cu privire la pensia de întreținere, pe cale de ordonanță președințială.

[392] Se va evidenția în concret programul solicitat (zilele din săptămână, perioadele din vacanțe, dacă programul se va desfășura la domiciliul minorului sau la domiciliul părintelui separat de copil etc.). Mențiunea nu este obligatorie și rămâne la latitudinea reclamantului, dacă acesta dorește stabilirea programului în favoarea sa. Pârâtul poate solicita și el stabilirea unui astfel de program de păstrare a legăturilor personale pe calea cererii reconvenționale. Temeiul de drept îl constituie dispozițiile art.401. C.proc.civ. A se vedea, pentru amănunte, și formularul corespunzător formulării acestei solicitări pe cale principală.

[393] Dacă se dorește formularea cererii de partaj a bunurilor comune, ca cerere accesorie în procesul de divorț, a se vedea formularul corespunzător ipotezei în care o astfel de acțiune este formulată pe cale separată, ale cărui mențiuni vor fi încorporate în prezenta cerere.

[394] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte, pe capătul de cerere principal: data încheierii căsătoriei; data separației în fapt a părților și evidențierea împrejurării că părțile sunt separate în fapt de peste doi ani, precum și împrejurările concrete din care rezultă aceste aspecte.

Pe capătul de cerere accesoriu privind numele unuia dintre soți/ a ambilor soți după divorț se vor arăta următoarele: dacă unul/ambii soți și-au schimbat numele de familie prin căsătorie. Dacă se solicită revenirea la numele anterior nu este necesară indicarea unor aspecte suplimentare. Dacă se solicită păstrarea numelui dobândit prin căsătorie se va menționa dacă există sau nu acordul celuilalt soț sub acest aspect, iar, dacă acesta nu există, se vor descrie motivele de fapt pentru care ar trebui totuți încuviințată păstrarea numelui, ținând fie de interesul respectivului soț (spre exemplu, acesta a desfășurat activitate științifică/publicistică și este cunoscut profesional sub numele respectiv sau alte asemenea motive a căror temeinicie va fi apreciată de instanță), fie de interesul copilului minor (spre exemplu, copilul în cauză ar urma să locuiască cu soțul în cauză, fiind în interesul acestuia, din punct de vedere social, să aibă același nume de familie cu părintele la care locuiește).

Pe capetele de cerere accesorii privind autoritatea părintească și locuința minorului/minorilor se vor indica cel puțin următoarele aspecte:  descrierea situației minorului/ minorilor (data nașterii, locul unde copiii au locuit și părintele care s-a ocupat în mod curent de îngrijirea acestora după separația în fapt a soților, modul în care părinții au exercitat până la acest moment autoritatea părintească, disponibilitatea fiecăruia dintre părinți de a se preocupa de creșterea și dezvoltarea minorului și de a participa la luarea deciziilor esențiale pentru viitorul acestuia; disponibilitatea fiecăruia dintre părinți de  a asigura îngrijirea curentă a minorului și de a locui împreună cu acesta; condițiile materiale și morale pe care fiecare dintre părinți le poate asigura copilului; orice alte aspecte relevante.

Dacă se solicită exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către reclamant se vor detalia motivele pentru care se solicită această măsură ; potrivit art. 36 alin. 7 din Legea nr. 272/2004, se consideră motive întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte alcoolismul, boala psihică, dependenţa de droguri a celuilalt părinte, violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte, condamnările pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă, precum şi orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorităţii părinteşti.

Pe capătul de cerere accesoriu privind pensia de întreținere pentru copilul minor se vor indica cel puțin următoarele aspecte:data nașterii minorului,  nevoile minorului care rezultă din situația sa particulară – respectiv situația școlară, starea de sănătate, activitățile extrașcolare în care este implicat minorul etc. -, precum și veniturile și bunurile pârâtului, dacă acestea sunt cunoscute reclamantului, precum și sursele din care se obțin aceste venituri (locul de muncă al pârâtului, faptul că acesta deține imobile închiriate sau obține venituri din agricultură etc.).  Părinții sunt obligați să acorde întreținere copilului lor pe toată perioadă minorității, precum și după majorat, pe durata continuării studiilor, dar cel mai târziu până la împlinirea vârstei de 26 de ani – art.499 C.Civ.).  Minorul este prezumat în stare de nevoie și de incapacitate de muncă în raport cu părinții săi.

[395] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[396] Mențiunea se inserează doar dacă din căsătorie au rezultat copii minori și s-au formulat capete de cerere accesorii pricind situația acestora.

[397] Inserarea mențiunii nu este obligatorie, ci rămâne la latitudinea reclamantului. Totuși, dacă copilul minor este în vârstă de peste 10 ani, ascultarea acestuia de către instanță este obligatorie, cu referire strict la capetele de cerere accesorii privind situația copilului. Poate fi însă utilă și ascultarea unui copil de vârstă mai mică, dacă acesta își poate exprima o opinie exprimată în cauză în ceea ce privește relațiile cu părinții și propria sa situație. Chiar dacă ascultarea nu este cerută de către niciuna dintre părți, ea poate fi dispusă de către instanță din oficiu.

[398] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[399] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[400] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[401] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[402] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[403] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[404] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[405] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze prin interogatoriul pârâtului. Spre exemplu, faptul că despărțirea în fapt durează de peste 2 ani sau faptul că pârâtul este de acord cu divorțul (pentru a se evita ca divorțul să se pronunțe din culpa exclusivă a reclamantului).

[406] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[407] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[408] Taxa judiciară de timbru pentru acţiunea de divorţ din culpă este in cuantum de 100 lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. 1 lit. b din OUG nr. 80/2003; dacă prin acţiunea de divorţ se solcită şi partajul bunurilor comune, taxa judiciară de timbru pentru partaj se va calcula în raport de dispozițiile art. 5 alin. 2 din OUG nr. 80/2013, respectiv 5% din valoarea masei partajabile.

[409] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[410] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[411] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[412] Judecatoria în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional(a se vedea sub acest aspect prevederile art.1079 pct.5 C. proc.civ., precum și prevederile art.3 din Regulamentul (CE) nr.2201/2003 al Consiliului Uniunii Europene, cu mențiunea că dispozițiile de drept al Uniunii Europene se aplică prioritar față de reglementările interne), este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul. Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 București (art. 915 din C. proc. civ.).

[413] Competența aparține judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional(a se vedea sub acest aspect prevederile art.1079 pct.5 C. proc.civ., precum și prevederile art.3 din Regulamentul (CE) nr.2201/2003 al Consiliului Uniunii Europene, cu mențiunea că dispozițiile de drept al Uniunii Europene se aplică prioritar față de reglementările interne), este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul. Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 București (art.914 din C. proc. civ.).

[414] În calitate de reclamant va figura soțul bolnav, a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. Divorțul remediu reglementat de art.373 lit.d) din C.civ. nu poate fi cerut de către soțul care nu se află în această situație, însă acesta are la dispoziție divorțul din culpă sau divorțul prin acord (dacă ambii soți doresc desfacerea căsătoriei). De regulă, cererea de divorț se formulează personal, fiind însă posibilă formularea acesteia și de către reprezentantul legal, în condițiile 918 alin.(2) C. proc. civ.

[415] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[416] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[417] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[418] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[419] În calitate de pârât va figura soțul reclamantului a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

[420] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[421] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[422] Art.381 din C.civ.

[423] Mențiunea se va insera doar dacă unul dintre soți a luat la momentul încheierii căsătoriei numele celuilalt soț sau ambii soți au purtat ulterior încheierii căsătoriei numele lor reunite. Încuviințarea păstrării  numelui de familie dobândit prin căsătorie și după divorț se acordă fie ca urmare a existenței acordului soților acestui aspect, fie pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soți sau de interesul superior al copilului.

[424] Mențiunile de mai jos se inserează numai dacă din căsătorie au rezultat copii și vreunul dintre aceștia este în continuare minor la data cererii de divorț. Dacă există copii minori inserarea acestor capete de cerere accesorii este obligatorie.

[425] Minori rezultați din căsătorie sau adoptați de către ambii soți, aceștia având aceeași situație juridică.

[426] Dacă soții nu mai conviețuiesc la data cererii de divorț, iar cel care va fi obligat la întreținere nu mai contribuie în natură la întreținerea minorului se va cere obligarea la pensie de la data promovării acțiunii. Dacă soții continuă să trăiască în aceeași locuință comună și prestează amândoi, în natură, întreținere minorului pe parcursul procesului de divorț, se poate solicita obligarea soțului ce va fi obligat la întreținere începând cu data pronunțării sentinței de divorț sau chiar a rămânerii definitive a acesteia, întrucât altminteri ar însemna ca părintele în cauză să presteze întreținere, pentru aceeași perioadă, de două ori. Reamintim că pe tot parcursul procesului de divorț, la cererea părții interesate, instanța poate dispune măsuri provizorii cu privire la pensia de întreținere, pe cale de ordonanță președințială.

[427] Se va evidenția în concret programul solicitat (zilele din săptămână, perioadele din vacanțe, dacă programul se va desfășura la domiciliul minorului sau la domiciliul părintelui separat de copil etc.). Mențiunea nu este obligatorie și rămâne la latitudinea reclamantului, dacă acesta dorește stabilirea programului în favoarea sa. Pârâtul poate solicita și el stabilirea unui astfel de program de păstrare a legăturilor personale pe calea cererii reconvenționale. Temeiul de drept îl constituie dispozițiile art.401. C.proc.civ. A se vedea, pentru amănunte, și formularul corespunzător formulării acestei solicitări pe cale principală.

[428] Dacă se dorește formularea cererii de partaj a bunurilor comune ca cerere accesorie, în procesul de divorț, a se vedea formularul corespunzător ipotezei în care o astfel de acțiune este formulată pe cale separată, ale cărui mențiuni vor fi încorporate în prezenta cerere.

[429] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte, pe capătul de cerere principal: data încheierii căsătoriei; indicarea afecțiunii medicale de care suferă reclamantul sau, cel puțin, motivele pentru care această afecțiune face imposibilă încheierea căsătoriei și starea relațiilor de familie la momentul formulării cererii.

Pe capătul de cerere accesoriu privind numele unuia dintre soți/ a ambilor soți după divorț se vor arăta următoarele: dacă unul/ambii soți și-au schimbat numele de familie prin căsătorie. Dacă se solicită revenirea la numele anterior nu este necesară indicarea unor aspecte suplimentare. Dacă se solicită păstrarea numelui dobândit prin căsătorie se va menționa dacă există sau nu acordul celuilalt soț sub acest aspect, iar, dacă acesta nu există, se vor descrie motivele de fapt pentru care ar trebui totuți încuviințată păstrarea numelui, ținând fie de interesul respectivului soț (spre exemplu, acesta a desfășurat activitate științifică/publicistică și este cunoscut profesional sub numele respectiv sau alte asemenea motive a căror temeinicie va fi apreciată de instanță), fie de interesul copilului minor (spre exemplu, copilul în cauză ar urma să locuiască cu soțul în cauză, fiind în interesul acestuia, din punct de vedere social, să aibă același nume de familie cu părintele la care locuiește).

Pe capetele de cerere accesorii privind autoritatea părintească și locuința minorului/minorilor se vor indica cel puțin următoarele aspecte:  descrierea situației minorului/ minorilor (data nașterii, locul unde copiii au locuit și părintele care s-a ocupat în mod curent de îngrijirea acestora după separația în fapt a soților, modul în care părinții au exercitat până la acest moment autoritatea părintească, disponibilitatea fiecăruia dintre părinți de a se preocupa de creșterea și dezvoltarea minorului și de a participa la luarea deciziilor esențiale pentru viitorul acestuia; disponibilitatea fiecăruia dintre părinți de  a asigura îngrijirea curentă a minorului și de a locui împreună cu acesta; condițiile materiale și morale pe care fiecare dintre părinți le poate asigura copilului; orice alte aspecte relevante.

Dacă se solicită exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către reclamant se vor detalia motivele pentru care se solicită această măsură potrivit art. 36 alin. 7 din Legea nr. 272/2004, se consideră motive întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte alcoolismul, boala psihică, dependenţa de droguri a celuilalt părinte, violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte, condamnările pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă, precum şi orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorităţii părinteşti.

Pe capătul de cerere accesoriu privind pensia de întreținere pentru copilul minor se vor indica cel puțin următoarele aspecte:data nașterii minorului,  nevoile minorului care rezultă din situația sa particulară – respectiv situația școlară, starea de sănătate, activitățile extrașcolare în care este implicat minorul etc. -, precum și veniturile și bunurile pârâtului, dacă acestea sunt cunoscute reclamantului, precum și sursele din care se obțin aceste venituri (locul de muncă al pârâtului, faptul că acesta deține imobile închiriate sau obține venituri din agricultură etc.).  Părinții sunt obligați să acorde întreținere copilului lor pe toată perioadă minorității, precum și după majorat, pe durata continuării studiilor, dar cel mai târziu până la împlinirea vârstei de 26 de ani – art.499 C.civ.).  Minorul este prezumat în stare de nevoie și de incapacitate de muncă în raport cu părinții săi.

[430] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[431] Mențiunea se inserează doar dacă din căsătorie au rezultat copii minori și s-au formulat capete de cerere accesorii pricind situația acestora.

[432] Inserarea mențiunii nu este obligatorie, ci rămâne la latitudinea reclamantului. Totuși, dacă copilul minor este în vârstă de peste 10 ani, ascultarea acestuia de către instanță este obligatorie, cu referire strict la capetele de cerere accesorii privind situația copilului. Poate fi însă utilă și ascultarea unui copil de vârstă mai mică, dacă acesta își poate exprima o opinie exprimată în cauză în ceea ce privește relațiile cu părinții și propria sa situație. Chiar dacă ascultarea nu este cerută de către niciuna dintre părți, ea poate fi dispusă de către instanță din oficiu.

[433] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[434] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[435] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[436] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[437] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[438] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[439] Se vor indica îmrejurarile ce se doresc a fi dovedite prin administrarea acestei probe

[440] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze prin interogatoriul pârâtului.

[441] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[442] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[443] Taxa judiciară de timbru pentru acţiunea de divorţ din culpă este in cuantum de 50 lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. 1 lit. c din OUG nr. 80/2003; dacă prin acţiunea de divorţ se solicită şi partajul bunurilor comune, taxa judiciară de timbru pentru partaj se va calcula în raport de dispozițiile art. 5 alin. 2 din OUG nr. 80/2013, respectiv 5% din valoarea masei partajabile.

[444] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[445] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[446] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[447] Judecatoria în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional(a se vedea sub acest aspect prevederile art.1079 pct.5 C. proc.civ., precum și prevederile art.3 din Regulamentul (CE) nr.2201/2003 al Consiliului Uniunii Europene, cu mențiunea că dispozițiile de drept al Uniunii Europene se aplică prioritar față de reglementările interne), este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul. Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 București (art. 915 din C. proc. civ.).

[448] Prestația compensatorie se poate solicita numai odată cu desfacerea căsătoriei, nu și pe cale separată, astfel încât ea va fi inițial stabilită prin hotărârea de divorț (sau printr-o hotărâre distinctă, doar în ipoteza excepțională în care instanța de divorț a disjuns acest capăt de cerere). Prestația compensatorie se poate acorda doar dacă în sarcina soțului care este obligat la plata acesteia se reține culpa exclusivă în desfacerea căsătoriei (așadar nu și atunci când se reține culpa comună a soților ori în cazul divorțului prin acord sau a celui cauzat de starea de sănătate a unuia dintre soți), dacă căsătoria a durat cel puțin 20 de ani și dacă, în urma divorțului, se va provoca un dezechilibru semnificativ în condițiile de viață ale celui care o solicită.

[449] Competența aparține instanței de tutelă, respectiv judecătoriei de la domiciliul pârâtului.

[450] În calitate de reclamant va figura fostul soț care beneficiază de prestația compensatorie (dacă se solicită majorarea cuantumului acesteia), respectiv fostul soț obligat la plata ei (dacă se solicită micșorarea prestației).

[451] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[452] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[453] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[454] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[455] În calitate de pârât va figura fostul soț care beneficiază de prestația compensatorie (dacă se solicită reducerea prestației), respectiv fostul soț careeste obligat la acordarea prestației compensatorii (dacă se solicită majorarea prestației)..

[456] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[457] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[458] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: calitatea de foști soți a părților; indicarea hotărârii prin care a fost desfăcută căsătoria părților și a fost stabilită prestația compensatorie; modificările care au intervenit în ceea ce privește mijloacele debitorului și/sau resursele creditorului; date privind situația materială concretă a părților de la momentul cererii (cu indicarea cuantumului veniturilor, a bunurilor deținute, cu indicarea locului de muncă și a surselor de venit și a oricăror alte date relevante).

[459] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[460] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[461] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[462] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[463] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[464] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[465] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[466] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[467] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, modificările care au intervenit cu privire la situația materială a părților.

[468] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[469] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[470] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[471] Taxa judiciară de timbru este în cuantum de 50 lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 lit. d din OUG nr. 80/2013.

[472] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[473] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[474] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[475] Judecătoria de la domiciliul sau reşedinţa pârâtului

[476] Competența aparține instanței de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială işi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul).

[477] În calitate de reclamant va figura părintele împreună cu care copilul nu locuiește în mod statornic, iar în calitate de pârât – părintele la care a fost stabilită locuința copilului. De asemenea, ambii părinți pot figura în calitate de reclamanți, dacă instanța de tutelă a stabilit locuința copilului la alte persoane sau la un serviciu de tip rezidențial, fie în condițiile art.400 al.3 din C. civ., fie în condițiile Legii nr.272/2004. De asemenea, în condițiile Legii nr. 272/2004, minorul are dreptul de a păstra legături personale și cu alte persoane decât părinții (bunici, alte persoane din familie etc.), dacă aceasta se impune în interesul superior al copilului, astfel încât și aceste persoane pot formula o astfel de acțiune în justiție.

[478] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[479] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[480] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[481] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[482] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[483] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[484] Se va detalia cât mai exact programul de păstrare a legăturilor personale solicitat, după modelul indicat.

[485] Spre exemplu, în ipoteza în care unul dintre părinți are domiciliul în străinătate, dar se întoarce în țară pe perioada verii, fără a avea în țară domiciliu/ reședință stabilă, va putea solicita să i se permită păstrarea legăturilor personale cu minorul la bunicii minorului sau la altă adresă la care părintele respectiv locuiește în perioada cât se află în țară. În toate cazurile, se va întocmi raport de anchetă socială la adresa respectivă.

[486] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: modalitatea (hotărâre judecătorească, înțelegerea părților etc.) în care locuința minorului a fost stabilită la pârât; neînțelegerile existente între părți cu privire la păstrarea de către reclamant a legăturilor personale cu minorul și cauzele cărora li se datorează aceste neînțelegeri; modul în care reclamantul relaționează cu minorul și istoricul relației acestora, pentru a se evidenția că desfășurarea programului de legături personale nu contravine interesului minorului; condițiile existente la domiciliul reclamantului – dacă se solicită ca minorul să rămână la acesta perioade mai lungi de timp, în cadrul programului -; vârsta minorului; alte aspecte din care să rezulte capacitatea reclamantului de a asigura în bune condiții îngrijirea minorului pe parcursul desfășurării programului și de a răspunde nevoilor specifice ale acestuia – în funcție de vârsta copilului, starea sa de sănătate etc.

[487] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[488] Dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, audierea copilului este obligatorie și va fi dispusă chiar din oficiu de către instanță. Instanța va aprecia dacă se impune ascultarea și a unui copil care nu a împlinit 10 ani și dacă, în funcție de situația concretă, vârsta și celelalte caracteristici ale acestuia, respectiva audiere poate fi utilă pentru soluționarea cauzei.

[489] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[490] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[491] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[492] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[493] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[494] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[495] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[496] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că pârâtul nu permite de bunăvoie reclamantului păstrarea legăturilor personale cu minorul.

[497] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[498] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[499] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[500] Taxa de timbru se va determina în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.80/2013. În prezent, taxa judiciară de timbru aplicabilă este de 20 de lei (art.15 lit.e) din OUG).

[501] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[502] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[503] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă.

[504] Judecatoria în a cărei circumscripţie teritorială işi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul).

[505] Competența aparține instanței de tutelă, respectiv judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială işi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul).

[506] Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.

[507] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[508] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[509] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[510] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[511] În calitate de pârâți vor figura, în funcție de persoana care a introdus acțiunea, persoana care a recunoscut copilul sau moștenitorii acestuia – dacă acțiunea este pornită de către copil sau de moștenitorii acestuia; persoana care a recunoscut copilul și copilul (prin reprezentant legal, dacă nu a împlinit vârsta de 14 ani, respectiv în nume personal și asistat de ocrotitor legal, dacă a împlinit această vârstă) – dacă acțiunea este pornită de către mamă, de către pretinsul tată biologic, de către procuror sau de o altă persoană care poate justifica un interes legitim; copilul în cauză sau moștenitorii acestuia – dacă acțiunea este pornită de către titularul recunoașterii.

[512] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[513] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[514] Petitul accesoriu de mai jos se inserează numai dacă persoana recunoscută (copilul) și-a modificat numele de familie după recunoașterea de paternitate, încuviințându-i-se să poarte numele tatălui.

[515] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: data nașterii minorului; data recunoașterii și modalitatea în care aceasta a fost efectuată; împrejurarea pentru care recunoașterea nu corespunde adevărului (spre exemplu, printr-o expertiză extrajudiciară se constată o incompatibilitate  între profilele genetice aparținând autorului recunoașterii și copilului, paternitatea fiind exclusă sau altele asemenea) sau pentru care această modalitate de stabilire a filiației față de tată era inaplicabilă (spre exemplu, mama minorului era căsătorită la data nașterii copilului).

[516] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[517] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[518] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[519] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[520] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[521] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[522] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[523] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[524] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, împrejurarea că mama și persoana înregistrată ca tată al copilului în temeiul recunoașterii de paternitate nu au conviețuit și nu au întreținut relații intime în perioada concepțiunii.

[525] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză. Spre exemplu, într-o astfel de cauză se poate solicita efectuarea unei expertize tip ADN prin care să se dovedească că autorul recunoașterii nu poate fi, din punct de vedere genetic, tatăl persoanei recunoscute.

[526] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[527] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[528] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[529] Taxa judiciară de timbru este în cuantum de 20 lei, în conformitate cu dispozițiile art.15 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013.

[530] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[531] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[532] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[533] Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială işi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul).

[534] Competența aparține instanței de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul persoana ocrotita (minorul), respectiv judecătoriei.

[535] În calitate de reclamant va figura copilul care dorește să-și stabilească filiația față de pârâtă. Dacă copilul nu a împlinit 14 ani, cererea va fi formulată prin reprezentant legal; dacă minorul a împlinit 14 ani, va formula cererea în nume personal, asistat de ocrotitor legal. Acțiunea mai poate fi formulată şi de către moștenitorii copilului sau de către procuror.

Potrivit art.47 din Legea nr.71/2011, pentru punerea în aplicare a Codului civil, stabilirea filiației, tăgăduirea paternității sau orice altă acțiune privitoare la filiație este supusă dispozițiilor Codului civil și produce efectele prevăzute de acesta numai în cazul copiilor născuți după intrarea lui în vigoare (Codul Civila intrat în vigoare la 01 octombrie 2011).

[536] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[537] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[538] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[539] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[540] În calitate de pârâtă va figura femeia față de care se urmărește stabilirea filiației copilului, iar, dacă este decedată, moștenitorii acesteia. În principiu, filiația față de mamă rezultă din faptul nașterii și se dovedește prin certificatul constatator al nașterii (pe baza căruia se întocmește ulterior actul de naștere). Promovarea unei astfel de acțiuni este necesară doar în ipoteza în care, din orice motiv, dovada filiației față de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al nașterii sau în cazul în care se contestă realitatea celor consemnate în respectivul certificat (spre exemplu, mama copilului s-a folosit de o identitate falsă, aparținând de fapt altei persoane, la momentul nașterii).

[541] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[542] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[543] Registrul de Stare Civilă al Primăriei la care a fost înregistrată nașterea și care a emis actul de naștere al minorului

[544] Capetele de cerere accesorii de mai jos nu sunt obligatorii, ele urmând a fi inserate sau nu, la alegerea reclamantului. Pentru amănunte cu privire la aceste cereri accesorii a se vedea formularele corespunzătoare situației când ele sunt formulate pe cale principală.

[545] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: data nașterii minorului; motivele pentru care dovada filiației față de mamă nu se poate face cu certificatul constatator al nașterii sau împrejurările consemnate în respectivul certificat care nu corespund adevărului. Pentru dovedirea acestor ultime aspecte sunt admisibile orice mijloace de probă (art.422 teza finală din C. civ.).

[546] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[547] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[548] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[549] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[550] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[551] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[552] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[553] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[554] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, împrejurarea că pârâta s-a folosit de o identitate falsă la momentul nașterii sau că nașterea nu a fost consemnată medical, neîntocmindu-se certificat constatator al nașterii.

[555] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză. Spre exemplu, într-o astfel de cauză se poate solicita efectuarea unei expertize tip ADN, în dovedirea legăturii de filiație dintre reclamant și pârâtă.

[556] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[557] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[558] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[559] Taxa judiciară de timbru este în cuantum de 20 lei, în conformitate cu dispozițiile art.15 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013. Dacă se formulează și cereri accesorii, acestea vor trebui timbrate separat (pentru cererea de stabilire a modului de exercitare a autorității părintești și stabilirea locuinței minorului, precum și pentru cererea de purtare a numelui mamei, taxa de timbru este fixă, în cuantum de 20 de lei.

[560] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[561] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[562] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[563] Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul persoana ocrotită (minorul).

[564] Competența aparține instanței de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul), respectiv judecătoriei.

[565] În calitate de reclamant va figura copilul care dorește să-și stabilească filiația față de pârât. Dacă copilul nu a împlinit 14 ani, cererea va fi formulată prin reprezentant legal – respectiv mama copilului, tutorele, directorul DGASPC, după caz; dacă minorul a împlinit 14 ani va formula cererea în nume personal, asistat de ocrotitor legal. Acțiunea mai poate fi introdusă de către moștenitorii copilului sau de către procuror. Dacă mama a pornit acțiunea, în calitate de reprezentant legal al minorului, aceasta poate, de această dată, în nume propriu, să solicite (prin aceeași acțiune sau pe cale separată) de la pârât să o despăgubească cu o jumătate din cheltuielile nașterii și ale lehuziei, precum și jumătate din cheltuielile făcute cu întreținerea ei în timpul sarcinii și în perioada de lehuzie (art.428 din C. civ.). În acest caz, deși acțiunea va fi formulată numai de către mama copilului, vor figura doi reclamanți – copilul, prin reprezentant legal (mama), pe capătul de cerere privind stabilirea filiației față de tată și mama copilului, în nume personal, pentru petitul privind despăgubirile cerute de la pârât, acesta fiind un drept patrimonial propriu al mamei.

Potrivit art.47 din Legea nr.71/2011, pentru punerea în aplicare a Codului civil, stabilirea filiației, tăgăduirea paternității sau orice altă acțiune privitoare la filiație este supusă dispozițiilor Codului civil și produce efectele prevăzute de acesta numai în cazul copiilor născuți după intrarea lui în vigoare (Codul a intrat în vigoare la 01 octombrie 2011).

[566] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[567] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[568] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[569] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[570] În calitate de pârât va figura bărbatul față de care se urmărește stabilirea filiației copilului, iar. dacă acesta a decedat, moștenitorii acestuia. În cazul în care mama nu știe cu siguranță care dintre bărbații cu care a conviețuit în perioada concepțiunii este tatăl copilului îi poate chema în judecată prin aceeași acțiune pe toți aceștia, pentru a se stabili care dintre ei este tatăl copilului.

[571] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[572] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[573] Se indică numele și prenumele reclamantului minor. Dacă cererea are ca obiect numai stabilirea paternității, nu și despăgubirea prevăzută de art.428 din C. civ. , existând un singur reclamant, se va putea folosi și formularea “să constate că pârâtul este tatăl meu (…)”.

[574] Registrul de Stare Civilă al Primăriei la care a fost înregistrată nașterea și care a emis actul de naștere al minorului

[575] Capetele de cerere accesorii de mai jos nu sunt obligatorii, ele urmând a fi inserate sau nu, la alegerea reclamantului. Pentru amănunte cu privire la aceste cereri accesorii a se vedea formularele corespunzătoare situației când ele sunt formulate pe cale principală.

[576] Inserarea acestui capăt de cerere este facultativă.

[577] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: data nașterii minorului; împrejurarea că minorul nu are la acest moment stabilită filiația față de tată (dacă în actul de naștere este înscris un alt bărbat la rubrica “tată”, este necesară formularea în prealabil a unei acțiuni în tăgada paternității sau în contestarea filiației față de tată sau a recunoașterii de paternitate, după caz); faptul că în perioada timpului legal al concepțiunii, mama copilului și pretinsul tată au conviețuit (caz în care este aplicabilă prezumția de paternitate prevăzută de art.426 al. 1 din C. civ.) sau că au întreținut în aceeași perioadă relații de natură să justifice presupunerea că acesta este tatăl copilului. Pentru cererile accesorii se vor indica motivele pentru care purtarea numelui tatălui ar corespunde interesului superior al copilului, modul în care fiecare dintre părinți se implică cu privire la creșterea și îngrijirea copilului sau disponibilitatea pe care o manifestă față de copil (pentru stabilirea autorității părintești), condițiile materiale și morale pe care aceștia le pot oferi copilului, veniturile fiecăruia dintre părinți (pentru stabilirea locuinței și pensiei de întreținere etc.).

Dacă mama solicită despăgubirea pentru cheltuielile de naștere și lehuzie, se vor descrie elementele de fapt relevante și se vor preciza defalcat cheltuielile efectuate.

[578] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[579] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[580] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[581] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[582] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[583] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[584] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[585] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[586] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, împrejurarea că pârâtul a conviețuit cu mama minorului reclamant în perioada timpului legal al concepțiunii.

[587] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză. Spre exemplu, într-o astfel de cauză se poate solicita efectuarea unei expertize tip ADN, prin care, ca urmare a stabilirii și comparării profilelor genetice, ale copilului și ale presupusului tată , să se stabilească probabibilitatea ca acesta din urmă să fie tatăl minorului. De asemenea, poate fi solicitată o expertiză medico-legală, spre a se dovedi că este posibil ca prezumtivul tată să fie părintele minorului, urmând a se completa apoi această dovadă cu alte mijloace de probă.

[588] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[589] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[590] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[591] Taxa judiciară de timbru este în cuantum de 20 lei, în conformitate cu dispozițiile art.15 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013. Dacă se formulează și cereri accesorii, acestea vor fi timbrate separat (pentru cererea de stabilire a modului de exercitare a autorității părintești și stabilirea locuinței minorului, precum și pentru cererea de purtare a numelui tatălui, taxa de timbru este fixă, în cuantum de 20 de lei, în timp ce o eventuală cerere de despăgubiri a mamei va trebui timbrată în funcție de valoarea despăgubirilor pretinse, în cuantumul prevăzut la art. 3 din O.U.G. nr.80/2013).

[592] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[593] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[594] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[595] Judecatoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul).

[596] Competența aparține instanței de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul)., respectiv judecătoriei.

[597] În calitate de reclamant pot figura, după caz, soțul mamei, mama, cel care se pretinde tatăl biologic al copilului, precum și copilul (dacă nu a împlinit 14 ani, cererea va fi formulată prin reprezentant legal; dacă a împlinit 14 ani va formula cererea în numa personal, asistat de ocrotitor legal). De asemenea, acțiunea poate fi pornită sau continuată de moștenitorii oricăruia dintre aceștia. În sfârșit, dacă vreunul dintre titularii acțiunii este pus sub interdicție judecătorească, acțiunea va putea fi pornită de către tutore sau un curator special. Potrivit art.47 din Legea nr.71/2011, pentru punerea în aplicare a Codului civil, stabilirea filiației, tăgăduirea paternității sau orice altă acțiune privitoare la filiație este supusă dispozițiilor Codului civil și produce efectele prevăzute de acesta numai în cazul copiilor născuți după intrarea lui în vigoare.

[598] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[599] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[600] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[601] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.146 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea. Lipsa acestora nu determină nulitatea cererii de chemare în judecată, conform art.196 din C. proc. civ.

[602] În calitate de pârât vor figura, după caz, copilul (prin reprezentant legal, dacă nu a împlinit 14 ani, respectiv, în nume personal și asistat de ocrotitor legal, dacă a împlinit 14 ani la data înregistrării acțiunii) – dacă acțiunea a fost pornită de către soțul mamei, sau moștenitorii acestuia, dacă copilul este decedat; – soțul mamei – dacă acțiunea este pornită de către mamă sau copil, sau moștenitorii acestuia, dacă soțul mamei este decedat; – soțul mamei și copilul – dacă acțiunea este pornită de tatăl biologic, sau moștenitorii acestuia, dacă fie soțul mamei, fie copilul, fie ambii sunt decedați.

[603] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[604] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[605] Este vorba de soțul mamei de la data nașterii/concepțiunii copilului, care figurează în actul de naștere ca tată al copilului, în temeiul prezumției legale de paternitate.

[606] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: data nașterii minorului, faptul că la data nașterii/concepțiunii mama copilului era căsătorită cu persoana care a fost înregistrată în actul de naștere ca tată al copilului, motivele pentru care este imposibil ca respectiva persoană să fie tatăl copilului(spre exemplu, constatarea unei incompatibilități între profilele genetice ale celor două persoane, constatate printr-o expertiză extrajudiciară; faptul că mama copilului și soțul său de la acel moment nu au conviețuit și nu au întreținut relații intime în perioada concepțiunii; imposibilitatea biologică a soțului mamei de a procrea etc.).

[607] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[608] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[609] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[610] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[611] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[612] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[613] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[614] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[615] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, împrejurarea că mama și soțul acesteia de la momentul respectiv nu au conviețuit și nu au întreținut relații intime în perioada concepțiunii.

[616] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză. Spre exemplu, într-o astfel de cauză se poate solicita efectuarea unei expertize tip ADN, prin care, ca urmare a stabilirii și comparării profilelor genetice ale copilului și ale tatălui înregistrat în actul de naștere, să se dovedească că este cu neputință ca acesta să fie tatăl biologic al copilului.

[617] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[618] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[619] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[620] Taxa judiciară de timbru este în cuantum de 20 lei, în conformitate cu dispozițiile art.15 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013.

[621] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[622] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[623] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[624] Judecatoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul).

[625] Competența aparține instanței de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul), respectiv judecătoriei.

[626] Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.

[627] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[628] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[629] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[630] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.146 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea. Lipsa acestora nu determină nulitatea cererii de chemare în judecată, conform art.196 din C. proc. civ.

[631] În calitate de pârâți vor figura, în principiu (în funcție de persoana care a introdus acțiunea), copilul (prin reprezentant legal, dacă nu a împlinit vârsta de 14 ani, respectiv în nume personal și asistat de ocrotitor legal, dacă a împlinit această vârstă) și persoana înregistrată ca tată al copilului în actul de naștere.

[632] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[633] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[634] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: data nașterii minorului; faptul că în actul de naștere, ca urmare a aplicării eronate a prezumției legale de paternitate, a fost înregistrat ca tată al minorului o anumită persoană, situație care nu corespunde realității; împrejurările din care rezultă că prezumția legală de paternitate nu era aplicabilă (spre exemplu, mama și persoana care a fost înregistrată ca tată al copilului, în temeiul prezumției, nu erau de fapt căsătoriți la data nașterii/concepțiunii, momentul concepțiunii a fost greșit calculat, cu încălcarea prezumției legale privind timpul concepțiunii, persoana înregistrată ca tată al copilului nu este de fapt de sex bărbătesc etc.).

[635] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[636] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[637] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[638] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[639] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[640] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[641] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[642] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[643] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, împrejurarea că mama și persoana înregistrată ca tată al copilului în temeiul prezumției legale de paternitate nu erau de fapt căsătoriți la data nașterii/concepțiunii.

[644] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză. Spre exemplu, într-o astfel de cauză se poate solicita efectuarea unei expertize medico-legale prin care să se dovedească că persoana înregistrată ca tată al copilului nu este de fapt de sex bărbătesc.

[645] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[646] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[647] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[648] Taxa judiciară de timbru este în cuantum de 20 lei, în conformitate cu dispozițiile art.15 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 80/2013.

[649] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[650] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[651] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[652] Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul)

[653] Competența aparține instanței de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul), respectiv judecătoriei.

[654] În calitate de reclamant va figura copilul născut în afara căsătoriei, care și-a stabilit ulterior filiația față de tată și dorește să poarte numele acestuia. Dacă minorul nu a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi introdusă prin reprezentant legal (respectiv mama copilului). Dacă minorul a împlinit 14 ani, acesta va acționa în nume propriu, asistat de ocrotitor legal(mama). În calitate de pârât va figura tatăl acestuia.

[655] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[656] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[657] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[658] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[659] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[660] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[661] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: data nașterii minorului, data și modalitatea în care a fost stabilită filiația față de tată a minorului, motivele pentru care se apreciază că schimbarea numelui de familie al minorului și purtarea de către acesta, pe viitor, a numelui tatălui, corespunde interesului superior al copilului.

[662] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[663] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare. Se vor depune: certificatul de naștere al minorului, actul din care rezultă stabilirea filiației față de tată a minorului (hotărâre judecătorească sau declarație notarială de recunoaștere etc.), orice alte înscrisuri relevante.

[664] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[665] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[666] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[667] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[668] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[669] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[670] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că pârâtul este de acord sau se opune nejustificat la purtarea de către minor a numelui tatălui.

[671] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[672] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[673] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[674] Taxa judiciară de timbru este în cuantum de 20 lei, în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr.80/2013.

[675] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[676]Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[677] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[678] Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul).

[679] Această etapă a procedurii de adopție, respectiv deschiderea procedurii de adopție, nu este aplicabilă în cazul adopției persoanei care a dobândit capacitate deplină de exercițiu (în principiu, persoana majoră), și nici în cazul adopției copilului de către soțul părintelui firesc sau adoptiv. În aceste două cazuri nu este aplicabilă nici etapa încredințării copilului în vederea adopției, prin urmare, se poate formula direct cererea de încuviințare a adopției.

[680] Competența aparține tribunalului/ tribunalului specializat (în prezent există un singur tribunal specializat în această materie, respectiv Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov) în a cărui circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa copilului pentru care se deschide procedura de adopție. Dacă nu se poate determina instanța competentă după acest criteriu, cererea va fi soluționată de către Tribunalul București (art.74 alin.(3) din Legea nr. 273/2004.

[681] Cererea de deschidere a procedurii adopției poate fi formulată doar de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul sau reședința minorului.

[682] În calitate de intimați vor figura părinții firești ai copilului (față de care filiația acestuia este legal stabilită). Dacă este instituită tutela, va fi citat în calitate de intimat și tutorele.

[683] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[684] Se va indica de către petent, în măsura în care îi este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[685] În cazul în care s-a instituit anterior pentru copil o măsură de protecție specială (în condițiile Legii nr.272/2004), drepturile și obligațiile părintești pot fi exercitate de către alte persoane decât părinții, respectiv de către  directorul DGASPC ori de către persoana la care care s-a instituit plasamentul copilului (în cazul hotărârilor judecătorești pronunțate anterior modificării  Legii nr.272/2004). În această situație, vor fi indicate aceste persoane și hotărârea judecătorească prin care au fost delegate drepturile și obligațiile părintești în favoarea acestora. Și aceste drepturi se vor suspenda și vor fi exercitate pe viitor de către președintele consiliului județean/primarul sectorului mun. București (art.29 alin.(5) lit. a din Legea nr.273/2004).

[686] Mențiunea se inserează dacă anterior a fost instituită tutela sau dacă printr-o hotărâre de instituire a unei măsuri de protecție specială (în condițiile Legii nr.272/2004) s-a delegat exercițiul tuturor sau numai a unei părți din drepturile și obligațiile părintești către președintele consiliului județean sau, după caz, către primarul sectorului mun.București (art.29 alin.(5) lit.b din Legea nr.273/2004.

[687] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia

elementele de fapt din care rezultă îndeplinirea cerințelor deschiderii procedurii adopției interne, respectiv: faptul că planul individualizat de protecție are stabilită ca finalitate adopția internă; împrejurările din care rezultă că este aplicabilă vreuna dintre ipotezele prevăzute la art.26 alin.(1) lit.a-c sau art.27 din Legea nr.273/2004, cu indicarea expresă a cazului invocat; dacă s-a efectuat consilierea prealabilă a părinților firești, în vederea consimțământului la adopție și dacă la momentul respectiv aceștia s-au declarat de acord sau nu cu deschiderea procedurii de adopție (consimțământul părinților firești trebuie exprimat în fața instanței, în mod direct, însă poziția exprimată în prealabil de către părinți, cu ocazia consilierii, poate fi utilă pentru aprecierea caracterului abuziv sau justificat al refuzului acestora de a consimți la adopție; totodată, dacă părinții și-au manifestat intenția de a nu consimți la adopție, vor fi evidențiate în cerere motivele pentru care deschiderea procedurii de adopție servește interesului superior al copilului și, ca urmare, instanța ar trebui să suplinească consimțământul părinților firești, în condițiile art.8 din Legea nr.273/2004 și art.467 C. civ.). În sfârșit, se va descrie situația copilului și se vor preciza demersurile de reintegrare a copilului în familie, derulate în temeiul art.26 alin.(2) din Legea nr.273/2004, cu evidențierea motivelor de fapt care au împiedicat o astfel de finalitate.

[688] Se vor indica textele legale pe care petenta îşi întemeiază pretenţiile.

[689] Chiar dacă nu se solicită proba cu interogatoriul pârâților, părinții firești și tutorele, dacă este cazul, vor fi citați din oficiu de către instanță, cu mențiunea de a se prezenta personal, în vederea exprimării consimțământului/ refuzului de a consimți la adopție. Lipsa repetată a persoanelor arătate, în condițiile în care au fost legal citate, poate fi considerat refuz abuziv de a consimți la adopția copilului și poate justifica suplinirea consimțământului părinților/tutorelui de către instanță, în condițiile art.8 alin.(2) din Legea nr.273/2004.

[690] Inserarea mențiunii nu este obligatorie, aceste aspecte putând fi dispuse și din oficiu de către instanță. Ascultarea este obligatorie dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, Conform art.78 alin.(3) din Legea nr.273/2004, atunci când ascultarea copilului nu este obligatorie, acestuia i se va solicita opinia, în măsura în care este posibil.

[691] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[692] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[693] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[694] În cazul adopției nu sunt aplicabile prevederile art.358 C.proc.civ. În schimb, lipsa nejustificată a părinților, în mod repetat, poate fi interpretată ca refuz abuziv de a consimți la adopția copilului, în condițiile art.8 alin.(2) din Legea nr.273/2004.

[695] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[696] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți intimați sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă intimații au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru intimații.

[697] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant – consilier juridic.

[698] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.; De asemenea, se va aplica ștampila instituției petente.

[699] Tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa copilul pentru care se deschide procedura de adopție.

[700] Această etapă a procedurii de adopție, respectiv încredințarea provizorie în vederea adopției, nu este aplicabilă în cazul adopției persoanei care a dobândit capacitate deplină de exercițiu (în principiu, persoana majoră) și nici în cazul adopției copilului de către soțul părintelui firesc sau adoptiv. În aceste două cazuri nu este aplicabilă nici etapa deschiderii procedurii adopției; prin urmare, se poate formula direct cererea de încuviințare a adopției. De asemenea, dacă a fost deschisă procedura adopției prin hotărâre judecătorească, nu mai este necesară parcurgerea etapei de încredințare în vederea adopției în cazul copilului care se află în plasament la familia adoptatoare de cel puțin doi ani, precum și în cazul în care a fost instituită tutela de cel puțin doi ani, iar adoptator este tutorele. În aceste din urmă două cazuri, după deschiderea procedurii de adopție se poate face direct cerere de încuviințare a adopției.

[701] Competența aparține tribunalului/ tribunalului specializat (în prezent există un singur tribunal specializat în această materie, respectiv Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov) în a cărui circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa adoptatul. Dacă nu se poate determina instanța competentă după acest criteriu, cererea va fi soluționată de către Tribunalul București (art.74 alin.(3) din Legea nr.273/2004.

[702] Cererea  poate fi formulată doar de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul minorului. Familia/persoana căreia îi va fi încredințat copilul în vederea adopției va fi aleasă prin derularea unui proces de potrivire teoretică și practică, detaliat prin prevederile art.36-39 din Legea nr.273/2004

[703] În calitate de intimați vor figura familia/persoana care au parcurs procesul de potrivire, fiind considerați cei mai compatibili cu copilul în cauză și cărora le va fi încredințat copilul în mod provizoriu, pentru ca la momentul ulterior al încuviințării adopției să se poată aprecia asupra relațiilor de familie care s-ar stabili dacă adopția ar fi încuviințată. De asemenea, dacă potențialii adoptatori au domiciliul în alt județ/alt sector al mun.București decât copilul, se va cita în calitate de intimat și direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul intimaților.

[704] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[705] Se va indica de către petent, în măsura în care îi este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[706] Art.43 alin.(1) din Legea nr.273/2004.

[707] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele elemente de fapt: data deschiderii procedurii adopției interne și hotărârea judecătorească prin care s-a deschis procedura de adopție; demersurile (dacă există) făcute de părinții firești de la momentul deschiderii procedurii de adopție; modul în care a fost selectată familia/persoana potențial adoptatoare și motivele pentru care se consideră că aceasta este cea mai potrivită pentru copil, cu descrierea succintă a modului în care a decurs procesul de potrivire teoretică și practică; descrierea succintă a garanțiilor materiale și morale care îndreptățesc concluzia că intimații sunt în măsură să preia, pentru început temporar, responsabilitatea creșterii, îngrijirii și educării copilului.

[708] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[709] În practică, instanțele citează din oficiu potențialii adoptatori cu mențiunea de a se prezenta personal, pentru a se asigura că aceștia își doresc adopția în viitor a copilului respectiv și că au fost informați asupra tuturor aspectelor necesare pentru a se putea ocupa în bune condiții de îngrijirea acestora. Nu este însă necesară solicitarea probei cu interogatoriu sub aceste aspecte.

[710] Inserarea mențiunii nu este obligatorie, aceste aspecte putând fi dispuse și din oficiu de către instanță. Ascultarea este obligatorie dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, Conform art.78 alin.(3) din Legea nr.273/2004, atunci când ascultarea copilului nu este obligatorie, acestuia i se va solicita opinia, în măsura în care este posibil.

[711] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare. Se depun în mod obligatoriu documentele arătate la art.71 alin.(3) din Norma metodologică din 18.04.2012, de aplicare a Legii nr.273/2004, precum și orice alte înscrisuri considerate relevante.

[712] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[713] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[714] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[715] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți intimați sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă intimații au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru intimații.

[716] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant – consilier juridic.

[717] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ. De asemenea, se va aplica ştampila instituţiei petente.

[718] Tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa adoptatul

[719] Competența aparține tribunalului/ tribunalului specializat (în prezent există un singur tribunal specializat în această materie, respectiv Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov) în a cărui circumscripţie teritorială a se află domiciliul sau reședința adoptatului. Dacă nu se poate determina instanța competentă după acest criteriu, cererea va fi soluționată de către Tribunalul București (art.74 alin.(3) din Legea nr.273/2004.

[720] Dacă s-a urmat procedura de drept comun (s-a deschis procedura adopției, iar copilul a fost încredințar provizoriu unei persoane/ familii potențial adoptatoare), instanța va putea fi sesizată fie de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul adoptatorilor, fie, direct, de către potențialii adoptatori (respectiv persoana sau familia căreia îi fusese încredințat copilul).

În cazul adoptatului major, precum și în cazul adopției copilului de către soțul părintelui firesc sau adoptiv, cererea de încuviințare în vederea adopției va fi formulată în mod direct de către potențialul adoptator. În această situație nu este necesară nici deschiderea procedurii adopției interne și nici încredințarea în vederea adopției.

|În cazul adopției copilului care se află în plasament la familia adoptatoare sau la unul dintre soții adoptatori de cel puțin doi ani, precum și în cazul adopției copilului de către tutorele său, dacă s-a instituit tutela de cel puțin doi ani, calitatea procesuală activă, respectiv dreptul de a sesiza instanța revine fie direcției generale de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul adoptatorilor, fie, direct, potențialilor adoptatori, în ambele cazuri fiind însă necesar ca anterior să se fi deschis procedura adopției interne prin hotărâre judecătorească definitivă.

[721] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[722] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă petentul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[723] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[724] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[725] În calitate de intimați vor figura, după caz: – persoana/familia care dorește să adopte copilul, precum și, dacă este cazul, direcția generală de asistență socială și protecția copilului care a solicitat deschiderea procedurii adopției interne (în situația în care copilul a fost încredințat, în vederea adopției, adoptatorilor, stabilindu-și astfel domiciliul la aceștia, iar cererea este formulată de către direcția generală de asistență socială în raza căruia se găsește acest domiciliu);/ – direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul adoptatorilor și al copilului, precum și, dacă este cazul, direcția generală de asistență socială și protecția copilului care a solicitat deschiderea procedurii de adopție internă (în situația în care copilul a fost încredințat, în vederea adopției, adoptatorilor, stabilindu-și astfel domiciliul la aceștia, iar cererea este formulată

de către potențialii adoptatori, la sfârșitul perioadei de încredințare provizorie);/ – adoptatul major (în cazul în care se solicită adopția unei persoane cu capacitate de exercițiu deplină);/ – părinții firești ai adoptatului (în cazul adopției copilului de către soțul unuia dintre părinții firești sau adoptivi);/ – direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul copilului, precum și, dacă este cazul, direcția generală de asistență socială și protecția copilului care a solicitat deschiderea procedurii adopției interne (în cazul copilului aflat în plasament la adoptatori sau sub tutela adoptatorului de cel puțin doi ani și pentru care a fost deschisă procedura adopției interne, dacă cererea de încuviințare a adopției este formulată în mod direct de către adoptatori);/ – persoana/familia la care copilul se află în plasament/tutorele care doresc să-l adopte pe minor, precum și, dacă este cazul, direcția generală de asistență socială și protecția copilului care a solicitat deschiderea procedurii adopției interne(în situația arătată mai sus, dacă cererea este formulată de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului).

Conform legii (a se vedea art.49 alin.(1)-(2) din Legea nr.273/2004), nu este necesară indicarea în calitate de intimați a părinților firești ai adoptatului (cu singura excepție a cererii de încuviințare a adopției copilului minor de către soțul părintelui firesc/adoptiv), întrucât consimțământul acestora a fost verificat/suplinit în faza deschiderii procedurii adopției. Totuși, dacă apreciază necesar și au intervenit elemente noi, instanța, din oficiu, poate solicita din nou consimțământul părinților firești, în condițiile art.50 alin.(1) din Legea nr.273/2004. Se impune însă mențiunea că din considerentele Deciziei nr.369/2008 a Curții Constituționale reiese că ar fi necesară exprimarea consimțământului părinților firești și în această fază a adopției, însă legiuitorul a considerat probabil că actuala formă a legii răspunde exigențelor Curții.

[726] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[727] Se va indica de către petent, în măsura în care îi este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[728] Dacă adopția se face de către doi soți ori de către soțul care adoptă copilul celuilalt soț, iar soții au nume de familie comun, copilul adoptat poartă acest nume. Dacă soții nu au nume de familie comun, în cerere se va preciza în mod obligatoriu care dintre numele lor de familie au convenit să-l poarte pe viitor adoptatul sau să arate că nu s-au putut înțelege asupra acestui aspect, în acest ultim caz urmând a hotărî instanța.

[729] Mențiunea este facultativă și se va insera doar dacă adoptatorii doresc schimbarea prenumelui copilului. Aceasta poate fi încuviințată numai pentru motive temeinice, care vor fi detaliate în cererea de încuviințare a adopției și numai cu consimțământul adoptatului, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani.

[730] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor indica

elementele de fapt din care rezultă îndeplinirea condițiilor de fond ale adopției (prevăzute la art.455 -468 din C. civ., art.6-15 din Legea nr.273/2004); se va descrie succint modul de derulare a procedurii de adopție – cu indicarea hotărârilor prin care a fost deschisă procedura de adopție, respectiv prin care a fost încredințat copilul, în vederea adopției, potențialilor adoptatori; se vor descrie relațiile care s-au stabilit între adoptatori și adoptat pe perioada încredințării provizorii; se vor evidenția pe scurt garanțiile materiale și morale  pe care le prezintă persoana/familia adoptatoare; se vor prezenta motivele pentru care se apreciază că adopția de către respectivii adoptatori corespunde interesului superior al copilului. Toate aceste elemente vor fi descrise într-o manieră sintetică, ele rezultând din documentația întocmită pe parcursul procedurii de adopție și mai ales din raportul final întocmit la finalul perioadei de încredințare provizorie în vederea adopției și rapoartele intermediare, bilunare, de monitorizare.

În ipotezele speciale în care nu este necesară parcurgerea perioadei de încredințare în vederea adopției se vor indica elementele de fapt din care să rezulte îndeplinirea cerințelor specifice acestora. Spre exemplu, se va arăta că minorul se află în plasament la adoptatori/sub tutela adoptatorilor de mai mult de 2 ani, că în această perioadă s-au dezvoltat între adoptatori și adoptat relații specifice unei familii, se va descrie modul în care adoptatorii s-au preocupat de îngrijirea, creșterea și educarea , adoptatului, se vor indica circumstanțele care au condus la instituirea plasamentului/tutelei și se va preciza dacă în această perioadă adoptatul a ținut legătura/ a dorit să țină legătura cu părinții săi firești.

În ipoteza adoptatului major vor trebui descrise circumstanțele de fapt din care să rezulte că adoptatul a fost crescut de către adoptator(i), cerință esențială pentru încuviințarea adopției în această ipoteză specială.

În ipoteza adopției copilului unuia dintre soți se vor indica și următoarele elemente: data la care adoptatorul s-a căsătorit cu părintele adoptatului, dacă acesta s-a preocupat de copil pe durata respectivei căsătorii, relațiile stabilite între minor și adoptator, care sunt relațiile păstrate de copil cu celălalt părinte firesc, motivele pentru care se apreciază că adopția ar fi în interesul superior al minorului, precum și orice alte aspecte considerate relevante.

[731] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[732] Inserarea mențiunii nu este obligatorie, aceste aspecte putând fi dispuse și din oficiu de către instanță. Ascultarea este obligatorie dacă copilul a împlinit 10 ani, acestuia solicitându-i-se consimțământul pentru adopție (art.78 alin.(2) teza finală din Legea nr.273/2004). Conform art.78 alin.(3) din Legea nr.273/2004, atunci când ascultarea copilului nu este obligatorie, acestuia i se va solicita opinia, în măsura în care este posibil.

[733]Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare. Cererea de încuviințare a adopției va fi însoțită, în mod obligatoriu, de documentele prevăzute la art.48 alin.(2) din Legea nr.273/2004, respectiv: certificatul de nastere al copilului, in copie legalizata; certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de catre unitati publice nominalizate de catre directia de sanatate publica; atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare (notă: nu este necesară depunerea acestui document în cazul adoptatului major și în cazul adopției copilului de către soțul părintelui său); hotararea judecatoreasca definitiva de incredintare in vederea adoptiei (notă: nu este necesară depunerea acestui document în cazul adoptatului major, în cazul adopției copilului minor de către soțul părintelui său, în cazul copilului aflat în plasament la/sub tutela adoptatorului de cel puțin 2 ani); certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare, in copie legalizata; certificatul de casatorie al adoptatorului sau al sotilor din familia adoptatoare, in copie legalizata; cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupa caz, al fiecarui membru al familiei adoptatoare; certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista caruia este inscris; hotararea judecatoreasca definitiva de deschidere a procedurii adoptiei interne a copilului (notă: depunerea acestui document nu este necesară în cazul adoptatului major, respectiv în cazul adopției copilului de către soțul părintelui său firesc/adoptiv); raportul de consiliere si informare a parintilor firesti in cazul adoptiei copilului de catre sotul parintelui firesc; documentul care consemneaza rezultatul expertizei pentru confirmarea filiatiei fata de tata, realizata prin metoda serologica ADN, in cazul adoptiei copilului de catre sotia parintelui firesc atunci cand copilul a fost recunoscut de tata pe cale administrativa, precum si in cazul in care paternitatea copilului a fost stabilita prin hotarare judecatoreasca prin care s-a luat act de recunoasterea de catre tata sau care consfinteste invoiala partilor, fara a se fi cercetat temeinicia cererii; declaratia notariala pe propria raspundere, prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. c) din Legea nr.273/2004.

[734] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[735] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[736] Proba testimonială poate fi necesară, în unele cazuri, pentru dovedirea unora dintre cerințele adopției. Spre exemplu, în cazul adopției majorului, pentru a dovedi că adoptatorii l-au crescut pe acesta în perioada minorității.

[737] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[738] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[739] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[740] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[741] Mențiunea nu este obligatorie. Dacă adoptatorii au în cauză calitatea de intimați, aceștia au obligația să se prezinte pentru a-și exprima consimțământul la adopție în fața instanței, urmând a fi citați în acest sens, chiar dacă nu se solicită interogatoriul prin acțiunea introductivă de instanță.

[742] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția petentului. Se va indica numai dacă petentul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată. Dacă în calitate de petent figurează adoptatorul, acesta va trebui însă să se prezinte personal cel puțin o dată, pentru a-și exprima consimțământul la adopție în fața instanței.

[743] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți intimați sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă intimații au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru intimații.

[744] Numai pentru cererea formulată prin mandatar/avocat.

[745] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ. De asemenea, se va aplica ştampila instituţiei petente.

[746] Tribunalul în a cărui circumscripție teritorială se află domiciliul sau reședința adoptatului

[747] Cererile persoanelor sau familiilor care au reședința obișnuită pe teritoriul altui stat, parte la Convenția de la Haga (Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993 si ratificata de Romania prin Legea nr. 84/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994, cu modificarile ulterioare), si care doresc sa adopte un copil din Romania sunt transmise Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție  prin intermediul autoritatii centrale competente din statul respectiv sau al organizatiilor sale acreditate. În cazul statelor care nu sunt parti la Conventia de la Haga, cererile prevazute la alin. (1) se transmit ANPDCA  prin intermediul autoritatii desemnate cu atributii in domeniul adoptiei internationale sau prin intermediul organizatiilor acreditate in acest sens in statul de primire. Prin urmare, cererea de încuviințare a adopției internaționale nu poate fi depusă direct la instanța de judecată. După efectuarea unor verificări și demersuri administrative, detaliate prin prevederile art.56-62 din Legea nr.273/2004, ANPDCA va înainta instanței judecătorești cererea de încuviințare a adopției, împreună cu documentele prevăzute la art.56-58 și art.59 alin.(3) din Legea nr.273/2004

[748] Competența aparține tribunalului/ tribunalului specializat (în prezent există un singur tribunal specializat în această materie, respectiv Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov) în raza teritorială a căruia se află domiciliul adoptatului. Dacă nu se poate determina instanța competentă după acest criteriu, cererea va fi soluționată de către Tribunalul București (art.74 alin.(3) din Legea nr.273/2004.

[749] În calitate de petenți vor figura adoptatorii. Adoptia internationala a copilului cu resedinta obisnuita in Romania de catre o persoana/familie cu resedinta obisnuita in strainatate poate fi incuviintata numai în următoarele situații:  adoptatorul sau unul dintre sotii familiei adoptatoare este ruda pana la gradul al patrulea inclusiv cu copilul pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne;/ sau adoptatorul sau unul dintre sotii familiei adoptatoare este si cetatean roman (dar, în acest caz, este necesar ca de la deschiderea procedurii adopției interne a copilului să fi trecut cel puțin 2 ani, timp în care nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie adoptatoare cu reședința obișnuită în România);/ sau adoptatorul este sot al parintelui firesc al copilului a carui adoptie se solicita. – a se vedea art.52 din Legea nr.273/2004.

[750] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[751] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă petentul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[752] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[753] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[754] Conform legii, nu este necesară indicarea în calitate de intimați a părinților firești ai adoptatului, întrucât consimțământul acestora a fost verificat/suplinit în faza deschiderii procedurii adopției. Totuși, dacă apreciază necesar și au intervenit elemente noi, instanța, din oficiu, poate solicita din nou consimțământul părinților firești, în condițiile art.50 alin.(1) din Legea nr.273/2004. Se impune însă mențiunea că din considerentele Deciziei nr.369/2008 a Curții Constituționale reiese că ar fi necesară exprimarea consimțământului părinților firești și în această fază a adopției, însă legiuitorul a considerat probabil că actuala formă a legii răspunde exigențelor Curții.

[755] Direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul copilului adoptat.

[756] Prevederile Legii nr.273/2004 fac referire la Oficiul Român pentru Adopții. Acest organism a fost desființat prin O.U.G. nr.11/2014, atribuțiile sale fiind preluate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție.

[757] Dacă adopția se face de către doi soți ori de către soțul care adoptă copilul celuilalt soț, iar soții au nume de familie comun, copilul adoptat poartă acest nume. Dacă soții nu au nume de familie comun, în cerere se va preciza în mod obligatoriu care dintre numele lor de familie au convenit să-l poarte pe viitor adoptatul sau să arate că nu s-au putut înțelege asupra

acestui aspect, în acest ultim caz urmând a hotărî instanța.

[758] Mențiunea este facultativă și se va insera doar dacă adoptatorii doresc schimbarea prenumelui copilului. Aceasta poate fi încuviințată numai pentru motive temeinice, care vor fi detaliate în cererea de încuviințare a adopției și numai cu consimțământul adoptatului, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani.

[759] Potrivit art.2608 C.Civ., efectele adopției sunt guvernate de legea națională a adoptatorului, astfel încât, în ipoteza în care adoptatorul este cetățean străin, mențiunile privind numele și prenumele copilului și întocmirea unui nou act de naștere vor fi reformulate în funcție de prevederile legii naționale a adoptatorului sub aceste aspecte.

[760] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor indica elementele de fapt din care rezultă îndeplinirea condițiilor de fond ale adopției, cu mențiunea că pentru copilul adoptat este vorba de condițiile de fond prevăzute de legea română, iar pentru adoptatori sunt aplicabile condițiile de fond prevăzute pentru a adopta de către legea lor națională (art.2607 C.civ.). În legea română, condițiile de fond ale adopției sunt prevăzute la art.455 -468 din C. civ., art.6-15 din Legea nr.273/2004. De asemenea, se vor evidenția aspectele ținând de cerințele speciale prevăzute de legea română pentru încuviințarea adopției internaționale (art.52, art.56-62 din Legea nr.273/2004) și se vor descrie motivele concrete pentru care se apreciază că adopția internațională corespunde interesului superior al copilului.

[761] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[762] Inserarea mențiunii nu este obligatorie, aceste aspecte putând fi dispuse și din oficiu de către instanță. Ascultarea este obligatorie dacă copilul a împlinit 10 ani, acestuia solicitându-i-se consimțământul pentru adopție (art.78 alin.(2) teza finală din Legea nr.273/2004). Conform art.78 alin.(3) din Legea nr.273/2004, atunci când ascultarea copilului nu este obligatorie, acestuia i se va solicita opinia, în măsura în care este posibil.

[763]Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare. Cererea de încuviințare a adopției internaționale va fi însoțită de documentele prevăzute la insotita de documentele prevazute la art. 56-58 si art. 59 alin. (3) din Legea nr.273/2004.

[764] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[765] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[766] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția petentului. Se va indica numai dacă petentul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată. Totuși, adoptatorii vor trebui să se prezinte personal cel puțin la un termen de judecată, pentru a-și exprima consimțământul la adopție în fața instanței.

[767] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți intimați sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă intimații au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru intimații.

[768] Numai pentru cererea formulată prin mandatar/avocat.

[769] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ. De asemenea, se va aplica ştampila instituţiei petente.

[770] Tribunalul în a cărui circumscripție teritorială se află domiciliul sau reședința adoptatului

[771] Competența aparține tribunalului/ tribunalului specializat (în prezent există un singur tribunal specializat în această materie, respectiv Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov) în raza teritorială a căruia se află domiciliul adoptatului. Dacă nu se poate determina instanța competentă după acest criteriu, cererea va fi soluționată de către Tribunalul București (art.74 alin.(3) din Legea nr.273/2004.

[772] Dacă se invocă nulitatea absolută a adopției, acțiunea poate fi introdusă de către orice persoană interesată (adoptatorul adoptatul, părinții firești, tutorele adoptatului, chiar procurorul, în condițiile art.92 alin.(1) C. proc. civ.). Dacă se invocă nulitatea relativă a adopției, acțiunea poate fi introdusă de orice persoană chemată să consimtă la încheierea adopției (sunt astfel de persoane: adoptatorii, părinții firești și adoptatul, dacă la data adopției era în vârstă de peste 10 ani) și al cărei consimțământ a fost viciat prin eroare asupra identității adoptatului, dol sau violență.

[773] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[774] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[775] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[776] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[777] În calitate de pârât vor figura adoptatorii(dacă nu sunt chiar ei aceia care au formulat cererea), adoptatul care a dobândit capacitate deplină de exercițiu (dacă nu este chiar el autorul cererii), direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul adoptatului și  Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (art.72 din Legea nr.273/2004).

[778] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[779] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[780] Termenul de “anulare” se folosește în cazul în care se invocă nulitatea relativă a adopției.

[781] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor menționa cel puțin următoarele aspecte: data nașterii minorului, numele și prenumele purtate de către acesta anterior adopției, hotărârea judecătorească prin care s-a încuviințat adopția, împrejurările de fapt din care rezultă motivul de nulitate absolută (constituie astfel de motive: încălcarea condițiilor de formă și de fond ale adopției, dacă acestea din urmă nu sunt sancționate cu nulitatea relativă; încheierea adopției în alt scop decât cel al ocrotirii interesului superior al copilului) sau, după caz, relativă(vicierea consimțământului uneia dintre persoanele chemate să consimtă la adopție prin eroare asupra identității adoptatului, dol sau violență) a adopției.

[782] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[783] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare. Se depune obligatoriu hotărârea de încuviințare a adopției a cărei nulitate absolută ori relativă se invocă.

[784] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[785] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[786] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[787] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[788] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[789] Se vor indica împrejurarile ce se doresc a fi dovedite prin administrarea acestei probe

[790] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze, ținând de motivul de nulitate absolută/relativă invocat.

[791] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[792] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[793] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[794] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[795] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[796] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[797] Tribunalul în a cărui circumscripție teritorială se află domiciliul sau reședința adoptatului

[798] Competența aparține instanței de tutelă în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită (minorul), respectiv judecătoriei.

[799] În calitate de reclamant/reclamanți vor figura părinții minorului sau, după caz, părintele care exercită în mod exclusiv autoritatea părintească/ la care a fost fixată locuința minorului în cauză, printr/o hotărâre anterioară a instanței de tutelă.

[800] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[801] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[802] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[803] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[804] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[805] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[806] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față, se vor indica cel puțin următoarele elemente: relația de familie care există între reclamanți și minor, data/perioada de când minorul se află la pârât, circumstanțele în care minorul a ajuns să se afle la acesta, descrierea împrejurărilor din care reiese refuzul pârâtului de a înapoia minorul la părinții săi. Conform art.495 al.(2) din C. proc. civ., instanța de tutelă poate respinge cererea numai dacă înapoierea este vădit contrară interesului superior al copilului. Dacă se prefigurează ridicarea de către pârât a unor astfer de apărări este importantă prezentarea tuturor elementelor de fapt care să prevină o astfel de concluzie – descrierea relațiilor părinților cu copilul, modul în care aceștia s-au ocupat anterior de creșterea acestuia etc., respectiv elementele din care rezultă că este în interesul minorului să se întoarcă la părinții săi/ părintele la care locuiește.

[807] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[808] Ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie și va fi dispusă chiar și din oficiu de către instanță. Poate fi însă ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă instanța va aprecia că aceasta este necesară și utilă pentru soluționarea cauzei (precum și împrejurarea că instanța apreciază că, în funcție de situația concretă a minorului – vârstă, starea medicală etc. -, acesta poate exprima o opinie informată și relevantă).

[809] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[810] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[811] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[812] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[813] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[814] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[815] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[816] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că pârâtul nu permite înapoierea minorului la părinții săi, motivele pentru care adoptă această atitudine etc.

[817] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[818] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[819] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[820] Taxa judiciară de timbru este în cuantum de 20 lei, în conformitate cu dispozițiile art.15 alin. 1 lit. f din OUG nr. 80/2013.

[821] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[822] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[823] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[824] Judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită (minorul).

[825] Conform art.497 al.1 și 2 C.civ., schimbarea locuinței copilului, împreună cu părintele cu care locuiește, nu poate avea loc decât cu acordul prealabil al celuilalt părinte, dacă afectează exercițiul autorității sau al unor drepturi părintești. În caz de neînțelegere între părinți va hotărî instanța de tutelă, în funcție de interesul superior al copilului.

[826] Competența aparține instanței de tutelă în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită (minorul), respectiv judecătoriei.

[827] În calitate de reclamant va figura părintele la care a fost stabilită anterior locuința copilului (prin hotărâre judecătorească, înțelegerea părțlor etc.) și care dorește să-și schimbe locuința împreună cu copilul (mutarea într-o altă localitate, chiar într-o altă țară etc.), iar în calitate de pârât va figura celălalt părinte, care refuză să-și dea acordul pentru această schimbare de domiciliu. Prin ipoteză, în cazul promovării unei astfel de acțiuni, în prealabil (prin hotărâre judecătorească sau înțelegerea părților) locuința copilului a fost stabilită la reclamant, iar părțile exercită în comun autoritatea părintească și, eventual, în favoarea pârâtului a fost stabilit și un program de păstrare a legăturilor personale cu minorul.

[828] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[829] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[830] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[831] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[832] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[833] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[834] Se indică adresa la care urmează să locuiască minorul împreună cu reclamantul. Dacă aceasta nu este încă cunoscută cu precizie se indică măcar țara și/sau localitatea, pentru ca instanța să poată aprecia în ce modalitate schimbarea locuinței va afecta exercitarea autorității părintești.

[835] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: modalitatea (hotărâre judecătorească, înțelegerea părților etc.) în care locuința minorului a fost stabilită anterior la reclamant (în cadrul probei cu înscrisuri se vor depune copii de înscrisurile relevante); motivele de fapt pentru care reclamantul dorește să-și schimbe locuința, precum și motivele pentru care se apreciază că această schimbare corespunde interesului superior al copilului; descrierea condițiilor materiale pe care reclamantul le poate asigura minorului la noua locuință; descrierea aspectelor rezultate din discuțiile prealabile purtate între cele două părți și în urma cărora pârâtul a refuzat să-și dea acordul pentru schimbarea locuinței minorului.

[836] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[837] Dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, audierea copilului este obligatorie și va fi dispusă chiar din oficiu de către instanță. Instanța va aprecia dacă se impune ascultarea și a unui copil care nu a împlinit 10 ani și dacă, în funcție de situația concretă, vârsta și celelalte caracteristici ale acestuia, respectiva audiere poate fi utilă pentru soluționarea cauzei.

[838] Raportul se va întocmiîn principiu la noua locuință, unde se dorește schimbarea domiciliului minorului. Dacă el nu va fi solicitat de către parte, poate fi dispus de instanță, chiar din oficiu. De asemenea, în funcție și de apărările invocate de către pârât, se va putea dispune efectuarea raportului de anchetă psihosocială la domiciliile ambelor părți.

[839] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[840] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[841] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[842] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[843] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[844] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[845] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[846] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că pârâtul se opune abuziv schimbării locuinței minorului.

[847] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[848] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[849] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[850] Taxa judiciară de timbru este în cuantum de 20 lei, în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr.80/2013.

[851] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[852] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[853] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[854] Judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită (minorul)

[855] Competența aparține instanței de tutelă în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită (minorul), respectiv judecătoriei.

[856] În calitate de reclamant va figura unul dintre părinți, respectiv acela care are un interes juridic să obțină reglementarea acestor aspecte pe cale judecătorească (indiferent dacă părinții conviețuiesc sau nu și indiferent dacă minorul locuiește în fapt cu reclamantul sau nu), iar în calitate de pârât va figura celălalt părinte al copilului.

[857] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[858] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[859] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[860] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[861] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[862] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[863] Solicitarea programului de păstrare a legăturilor personale este facultativă. A se vedea pentru amănunte formularul corespunzător unei astfel de cereri.

[864] Se detaliază modalitatea propusă pentru desfășurarea programului de vizită (spre exemplu, o dată la două săptămâni, de vineri ora 17 până sâmbătă la ora 17, o lună în vacanța de vară și o săptămână în vacanța de iarnă).

[865] Pentru amănunte și pentru temeiurile de drept în cazul formulării unui astfel de capăt de cerere accesoriu, a se vedea formularul corespunzător acțiunii pentru stabilirea pensiei de întreținere în favoarea copilului minor.

[866] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: descrierea situației minorului/ minorilor (data nașterii, faptul că este stabilită filiația acestora față de părți, locul unde copiii au locuit și modul în care părinții au exercitat până la acest moment autoritatea părintească); prezentarea situației părților (evidențierea faptului că părinții nu locuiesc împreună și nu se înțeleg asupra exercitării autorității părintești și a locuinței minorului și motivele de fapt ale acestor neînțelegeri); disponibilitatea fiecăruia dintre părinți de a se preocupa de creșterea și dezvoltarea minorului și de a participa la luarea deciziilor esențiale pentru viitorul acestuia; disponibilitatea fiecăruia dintre părinți de  a asigura îngrijirea curentă a minorului și de a locui împreună cu acesta; condițiile materiale și morale pe care fiecare dintre părinți le poate asigura copilului; orice alte aspecte relevante.

Dacă se solicită exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către reclamant se vor detalia motivele pentru care se solicită această măsură; potrivit art. 36 alin. 7 din Legea nr. 272/2004, se consideră motive întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte alcoolismul, boala psihică, dependenţa de droguri a celuilalt părinte, violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte, condamnările pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă, precum şi orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorităţii părinteşti.

Dacă cererea are ca obiect schimbarea modalității de exercitare a autorității părintești/ a locuinței copilului, astfel cum au fost stabilite acestea printr-o hotărâre judecătorească anterioară/înțelegerea părților, se vor detalia elementele de fapt care s-au modificat de la luarea respectivei hotărâri, precum și motivele pentru care modificările propuse corespund interesului superior al copilului.

[867] Dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, audierea copilului este obligatorie și va fi dispusă chiar din oficiu de către instanță. Instanța va aprecia dacă se impune ascultarea și a unui copil care nu a împlinit 10 ani și dacă, în funcție de situația concretă, vârsta și celelalte caracteristici ale acestuia, respectiva audiere poate fi utilă pentru soluționarea cauzei.

[868] Raportul se va întocmi, în principiu, la domiciliile ambelor părți. Dacă el nu va fi solicitat de către parte, poate fi dispus de instanță, chiar din oficiu.

[869] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare. Se vor depune: certificatul de naștere al minorului, dovada domiciliului reclamantului, documente privind posibilitățile materiale ale acestuia de a asigura minorului condiții corespunzătoare etc.

[870] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[871] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[872] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[873] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[874] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[875] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[876] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că pârâtul este dezinteresat de situația minorului sau nu are condiții locative locative pentru a putea locui cu acesta.

[877] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[878] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[879] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[880] Taxa de timbru se va determina în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.80/2013. În prezent, taxa judiciară de timbru aplicabilă este de 20 de lei (art.15 lit.e) din OUG).

[881] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[882] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[883] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[884] Judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită (minorul).

[885] Din punct de vedere material, competența aparține instanței de tutelă, respectiv judecătoriei. În situația în care se solicită stabilirea/majorarea pensiei de întreținere, creditorul – reclamantul poate opta să introducă cererea fie la judecătoria în raza teritorială a căreia domiciliază(art.113 al. (1) pct.2) din C. proc. civ.), fie la judecătoria în raza căruia domiciliază pârâtul (art.107 din C. proc. civ.).

[886] Dacă se solicită stabilirea pensiei de întreținere datorate de către unul dintre părinți către copilul său minor, în vârstă de până la 14 ani, în calitate de reclamant va figura părintele împreună cu care copilul locuiește, în calitate de reprezentant legal al acestuia. Dacă este vorba de un minor între 14 și 18 ani, ca reclamant va figura minorul, în nume propriu, asistat de ocrotitorul său legal(respectiv, în principiu, părintele împreună cu care locuiește copilul).

[887] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[888] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[889] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[890] În cazul minorului în vârstă de până la 14 ani.

[891] În cazul minorului de peste 14 ani.

[892] Mențiunea nu este obligatorie și se inserează numai dacă acțiunea este formulată prin avocat sau s-a acordat procură de reprezentare unui mandatar convențional

[893] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[894] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[895] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[896] Cota maximă din venitul său net lunar pentru care pârâtul poate fi obligat la întreținere este de 1/2. În cazul întreținerii datorate de către părinte întreținerea poate fi stabilită până la 1/4 din venitul lunar al pârâtului pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii – cu mențiunea că 1/3 este cota totală, care poate reveni ambilor copii, nu fiecăruia -, respectiv 1/2 pentru 3 sau mai mulți copii. Se iau în considerare toți copiii aflați în întreținerea pârâtului (inclusiv cei care provin din alte relații ale pârâtului sau care locuiesc împreună cu pârâtul și față de care acesta prestează întreținere în natură).

[897] Executarea obligației de întreținere prin plata anticipată a unei sume globale, iar nu a unor prestații periodice(de regulă lunare), constituie o situație de excepție, care poate interveni numai atunci când pârâtul dispune de mijloacele financiare necesare pentru a acoperi o astfel de plată și în baza acordului părților sau a hotărârii instanței de tutelă, pentru motive temeinice.

[898] Mențiunea este facultativă și va fi inserată numai dacă reclamantul se află în măsura să dovedească că introducerea cererii de pensie de întreținere a fost întârziată culpabil de către pârât. Altminteri, ca regulă generală, pensia va fi stabilită începând cu data cererii de chemare în judecată.

[899] Mențiunea este facultativă și poate fi inserată numai dacă se solicită stabilirea pensiei de întreținere într-o sumă fixă.

[900] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În situația în discuție se vor detalia cel puțin următoarele elemente: data nașterii minorului, faptul că acesta este decendentul direct al pârâtului, nevoile minorului care rezultă din situația sa particulară – respectiv situația școlară, starea de sănătate, activitățile extrașcolare în care este implicat minorul etc. -, precum și veniturile și bunurile pârâtului, dacă acestea sunt cunoscute reclamantului, precum și sursele din care se obțin aceste venituri (locul de muncă al pârâtului, faptul că acesta deține imobile închiriate sau obține venituri din agricultură etc.).  Părinții sunt obligați să acorde întreținere copilului lor pe toată perioadă minorității, precum și după majorat, pe durata continuării studiilor, dar cel mai târziu până la împlinirea vârstei de 26 de ani – art.499 C.Civ.).  Minorul este prezumat în stare de nevoie și de incapacitate de muncă în raport cu părinții săi.  De asemenea, reclamantul trebuie să facă o descriere a nevoilor sale concrete (generate de situația medicală, socială, de resursele necesare pentru subzistență și asigurarea cheltuielilor de întreținere etc.), întrucât cuantumul pensiei va fi apreciat de către instanță în raport cu nevoile creditorului și veniturile debitorului.

În sfârșit, se va evidenția că pârâtul nu-și îndeplinește obligația de întreținere în natură, în condițiile art.530 al. (1) din C.Civ., ceea ce face necesară executarea acesteia printr-o prestație bănească periodică.

[901] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[902] Proba testimonială este necesară numai în cazul persoanelor care trebuie să-și probeze starea de nevoie pentru a obține întreținerea (incapacitatea de muncă rezultând de obicei din documente medicale). Prin urmare, în principiu, o astfel de probă nu este necesară în cazul creditorului minor sau major aflat în continuare de studii și care solicită întreținere de la părinți. În cazul descendentului minor, instanța va dispune însă chiar din oficiu efectuarea unei anchete sociale, în condițiile art.499 al.4 din C. Civ.

[903] Mențiunea este aplicabilă numai în cazul descendentului care solicită întreținere de la părinții săi. În cazul minorilor, ancheta va putea fi dispusă de către instanță chiar și dacă nu a fost cerută de către niciuna dintre părți, din oficiu.

[904] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[905] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[906] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[907] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[908] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[909] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[910] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[911] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, identificarea locului de muncă al pârâtului sau a unor surse suplimentare de venit ale acestuia.

[912] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[913] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în  onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[914] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[915] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[916] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[917] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[918] Judecătoria de la domiciliul sau reședința creditorului sau debitorului întreținerii

[919] Din punct de vedere material, competența aparține instanței, respectiv judecătoriei. În situația în care se solicită stabilirea/majorarea pensiei de întreținere, creditorul – reclamantul poate opta să introducă cererea fie la judecătoria în raza teritorială a căreia domiciliază(art.113 al. (1)  pct.2 din C. proc. civ.), fie la judecătoria în raza căruia domiciliază pârâtul (art.107 din C. proc. civ.).

[920]  Majorul aflat în continuare de studii, precum și celelalte persoane majore îndreptățite la întreținere în condițiile art.516 și urm. din C. civ. formulează cererea în nume propriu și, ca urmare, vor figura în calitate de reclamant. Pentru majorul aflat în continuarea studiilor, în vârstă de până la 26 de ani, care solicită întreținere de la unul dintre părinți, nu este necesară asistarea sau încuviințarea din partea celuilalt părinte, acesta neavând, în principiu, nicio calitate în cauză.

[921] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[922] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[923] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[924] Mențiunea nu este obligatorie și se inserează numai dacă acțiunea este formulată prin avocat sau s-a acordat procură de reprezentare unui mandatar convențional

[925] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[926] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[927] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[928] Cota maximă din venitul său net lunar pentru care pârâtul poate fi obligat la întreținere este de 1/2. În cazul întreținerii datorate de către părinte întreținerea poate fi stabilită până la 1/4 din venitul lunar al pârâtului pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii – cu mențiunea că 1/3 este cota totală, care poate reveni ambilor copii, nu fiecăruia -, respectiv 1/2, pentru 3 sau mai mulți copii. Se iau în considerare toți copiii aflați în întreținerea pârâtului (inclusiv cei care provin din alte relații ale pârâtului sau care locuiesc împreună cu pârâtul și față de care acesta prestează întreținere în natură).

[929] Executarea obligației de întreținere prin plata anticipată a unei sume globale, iar nu a unor prestații periodice(de regulă lunare), constituie o situație de excepție, care poate interveni numai atunci când pârâtul dispune de mijloacele financiare necesare pentru a acoperi o astfel de plată și în baza acordului părților sau a hotărârii instanței de tutelă, pentru motive temeinice.

[930] Mențiunea este facultativă și va fi inserată numai dacă reclamantul se află în măsura să dovedească că introducerea cererii de pensie de întreținere a fost întârziată culpabil de către pârât. Altminteri, ca regulă generală, pensia va fi stabilită începând cu data cererii de chemare în judecată.

[931] Mențiunea este facultativă și poate fi inserată numai dacă se solicită stabilirea pensiei de întreținere într-o sumă fixă.

[932] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În situația în discuție se vor detalia cel puțin următoarele elemente: data nașterii reclamantului, faptul că acesta este fiul/fiica pârâtului, împrejurarea că reclamantul se află în continuarea studiilor, indicându-se instituția de învățământ, forma de desfășurare a cursurilor, anul de studii etc., nevoile concrete ale reclamantului care rezultă din situația sa particulară, veniturile și bunurile pârâtului, dacă acestea sunt cunoscute reclamantului, precum și sursele din care se obțin aceste venituri (locul de muncă al pârâtului, faptul că acesta deține imobile închiriate sau obține venituri din agricultură etc.).  Părinții sunt obligați să acorde întreținere copilului lor chiar și după majorat, pe durata continuării studiilor, dar cel mai târziu până la împlinirea vârstei de 26 de ani – art.499 C.Civ.). De asemenea, reclamantul trebuie să facă o descriere a nevoilor sale concrete (generate de situația medicală, socială, de resursele necesare pentru subzistență și asigurarea cheltuielilor de întreținere etc.), întrucât cuantumul pensiei va fi apreciat de către instanță în raport cu nevoile creditorului și veniturile debitorului.

În sfârșit, se va evidenția că pârâtul nu-și îndeplinește obligația de întreținere în natură, în condițiile art.530 al. (1) din C.Civ., ceea ce face necesară executarea acesteia printr-o prestație bănească periodică.

[933] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[934] Proba testimonială este necesară numai în cazul persoanelor care trebuie să-și probeze starea de nevoie pentru a obține întreținerea. Prin urmare, în principiu, o astfel de probă nu este necesară în cazul creditorului minor sau major aflat în continuare de studii și care solicită întreținere de la părinți. Este însă posibilă din punct de vedere teoretic administrarea acestei probe pentru lămurirea unor aspecte ale cauzei, precum identificarea surselor de venit ale pârâtului, deși astfel de demersuri sunt efectuate de obicei prin intermediul probei cu înscrisuri.

[935] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[936] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[937] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[938] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[939] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[940] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[941] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[942] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, identificarea locului de muncă al pârâtului sau a unor surse suplimentare de venit ale acestuia.

[943] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[944] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[945] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[946] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[947] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[948] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[949] Judecătoria de la domiciliul sau reședința creditorului sau debitorului întreținerii

[950] Din punct de vedere material, competența aparține instanței de tutelă, respectiv judecătoriei. În situația în care se solicită stabilirea/majorarea pensiei de întreținere, creditorul – reclamantul poate opta să introducă cererea fie la judecătoria în raza teritorială a căreia domiciliază(art.113 al. (1)  pct.2 din C. proc. civ.), fie la judecătoria în raza căruia domiciliază pârâtul (art.107 din C. proc. civ.). Debitorul întreținerii, care poate figura ca reclamant într-o acțiune de sistare/reducere a pensiei de întreținere poate introduce cererea la judecătoria în raza căruia domiciliază pârâtul. respectiv persoana căreia îi prestează întreținere.

[951] Dacă se solicită stabilirea pensiei de întreținere datorate de către unul dintre părinți către copilul său minor, în vârstă de până la 14 ani, în calitate de reclamant va figura părintele împreună cu care copilul locuiește, în calitate de reprezentant legal al acestuia. Dacă este vorba de un minor între 14 și 18 ani, ca reclamant va figura minorul, în nume propriu, asistat de ocrotitorul său legal(respectiv, în principiu, părintele împreună cu care locuiește copilul). Majorul aflat în continuare de studii, precum și celelalte persoane majore îndreptățite la întreținere în condițiile art.516 și urm. din C. civ. formulează cererea în nume propriu și, ca urmare, vor figura în calitate de reclamant. Pentru majorul aflat în continuarea studiilor, în vârstă de până la 26 de ani, care solicită întreținere de la unul dintre părinți, nu este necesară asistarea sau încuviințarea din partea celuilalt părinte, acesta neavând, în principiu, nicio calitate în cauză.

[952] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[953] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[954] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[955] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[956] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[957] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[958] Cota maximă din venitul său net lunar pentru care pârâtul poate fi obligat la întreținere este de 1/2. În cazul întreținerii datorate de către părinte întreținerea poate fi stabilită până la 1/4 din venitul lunar al pârâtului pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii – cu mențiunea că 1/3 este cota totală, care poate reveni ambilor copii, nu fiecăruia -, respectiv 1/2, pentru 3 sau mai mulți copii. Se iau în considerare toți copiii aflați în întreținerea pârâtului (inclusiv cei care provin din alte relații ale pârâtului sau care locuiesc împreună cu pârâtul și față de care acesta prestează întreținere în natură).

[959] Executarea obligației de întreținere prin plata anticipată a unei sume globale, iar nu a unor prestații periodice(de regulă lunare), constituie o situație de excepție, care poate interveni numai atunci când pârâtul dispune de mijloacele financiare necesare pentru a acoperi o astfel de plată și în baza acordului părților sau a hotărârii instanței de tutelă, pentru motive temeinice.

[960] Mențiunea este facultativă și va fi inserată numai dacă reclamantul se află în măsura să dovedească că introducerea cererii de pensie de întreținere a fost întârziată culpabil de către pârât. Altminteri, ca regulă generală, pensia va fi stabilită începând cu data cererii de chemare în judecată.

[961] Mențiunea este facultativă și poate fi inserată numai dacă se solicită stabilirea pensiei de întreținere într-o sumă fixă.

[962] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În situația în discuție se vor detalia cel puțin următoarele elemente: relația (care decurge în principiu din legături de  rudenie sau din căsătorie) care există între părți și care îndreptățește pârâtul la primirea unei pensii de întreținere din partea reclamantului (în principiu, obligația de întreținere există între soț și soție, în anumite condiții – între foștii soți, între rudele în linie dreaptă, între frați și surori, precum și între celelalte persoane prevăzute la art.516-518 din C.Civ. și în ordinea prevăzută la art.519 din același Cod); părinții sunt obligați să acorde întreținere copilului lor pe toată perioadă minorității, precum și după majorat, pe durata continuării studiilor, dar cel mai târziu până la împlinirea vârstei de 26 de ani – art.499 C.Civ.).

În al doilea rând se vor prezenta elementele de fapt relevante pentru descrierea stării de nevoie în care se găsește reclamantul și care îl îndreptățește la întreținere, precum și cu privire la motivele pentru care acesta se afla în incapacitate de a se întreține prin muncă sau prin valorificarea bunurilor pe care le deține. Minorul este prezumat în stare de nevoie și de incapacitate de muncă în raport cu părinții săi. Majorul aflat în continuare de studii într-o formă de învățâmânt de zi are în principiu aceeași situație dacă solicită întreținere de la părinții săi, însă situația este nuanțată în raport cu conținutul concret al programului de studii, caracterul acestora și situația financiară proprie a majorului. De asemenea, reclamantul trebuie să facă o descriere a nevoilor sale concrete (generate de situația medicală, socială, de resursele necesare pentru subzistență și asigurarea cheltuielilor de întreținere etc.), întrucât cuantumul pensiei va fi apreciat de către instanță în raport cu nevoile creditorului și veniturile debitorului.

În al treilea rând, se vor indica veniturile și bunurile pârâtului, dacă acestea sunt cunoscute reclamantului, precum și sursele din care se obțin aceste venituri (locul de muncă al pârâtului, faptul că acesta deține imobile închiriate sau obține venituri din agricultură etc.).

În sfârșit, se va evidenția că pârâtul nu-și îndeplinește obligația de întreținere în natură, în condițiile art.530 al. (1) din C.Civ., ceea ce face necesară executarea acesteia printr-o prestație bănească periodică.

[963] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[964] Proba testimonială este necesară numai în cazul persoanelor care trebuie să-și probeze starea de nevoie pentru a obține întreținerea (incapacitatea de muncă rezultând de obicei din documente medicale). Prin urmare, în principiu, o astfel de probă nu este necesară în cazul creditorului minor sau major aflat în continuare de studii și care solicită întreținere de la părinți. În cazul descendentului minor, instanța va dispune însă chiar din oficiu efectuarea unei anchete sociale, în condițiile art.499 al.4 din C. Civ.

[965] Proba cu expertiză ar putea fi necesară numai în situații excepționale, când se pune problema evaluării bunurilor reclamantului pentru a se dovedi starea de nevoie a acestuia (spre exemplu, în condițiile art.524 din C. civ. sau art.525 al. 2 C. civ.).

[966] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[967] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[968] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[969] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[970] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[971] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[972] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[973] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, identificarea locului de muncă al pârâtului sau a unor surse suplimentare de venit ale acestuia.

[974] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză.

[975] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[976] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[977] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[978] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[979] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[980] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[981] Judecătoria de la domiciliul sau reședința creditorului sau debitorului întreținerii

[982] Din punct de vedere material, competența aparține instanței de tutelă, respectiv judecătoriei. În situația în care se solicită stabilirea/majorarea pensiei de întreținere, creditorul – reclamantul poate opta să introducă cererea fie la judecătoria în raza teritorială a căreia domiciliază(art.113 al. (1) pct.2) din C. proc. civ.), fie la judecătoria în raza căruia domiciliază pârâtul (art.107 din C. proc. civ.).

[983] Dacă se solicită stabilirea pensiei de întreținere datorate de către unul dintre părinți către copilul său minor, în vârstă de până la 14 ani, în calitate de reclamant va figura părintele împreună cu care copilul locuiește, în calitate de reprezentant legal al acestuia. Dacă este vorba de un minor între 14 și 18 ani, ca reclamant va figura minorul, în nume propriu, asistat de ocrotitorul său legal(respectiv, în principiu, părintele împreună cu care locuiește copilul). Majorul aflat în continuare de studii, precum și celelalte persoane majore îndreptățite la întreținere în condițiile art.516 și urm. din C. civ. formulează cererea în nume propriu și, ca urmare, va figura în calitate de reclamant. Pentru majorul aflat în continuarea studiilor, în vârstă de până la 26 de ani, care solicită întreținere de la unul dintre părinți, nu este necesară asistarea sau încuviințarea din partea celuilalt părinte, acesta neavând, în principiu, nicio calitate în cauză.

[984] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[985] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[986] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[987] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[988] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[989] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[990] Se va solicita majorarea pensiei de întreținere stabilită fie printr-o sentință civila de stabilire a pensiei de intreținere pronunțată de o instanță judecatorească, fie, doar în ceea ce îi privește pe copiii minori, printr-o Convenție notarială încheiată în procedura divorțului cu copii minori

[991] Cota maximă din venitul său net lunar pentru care pârâtul poate fi obligat la întreținere este de 1/2. În cazul întreținerii datorate de către părinte întreținerea poate fi stabilită până la 1/4 din venitul lunar al pârâtului pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii – cu mențiunea că 1/3 este cota totală, care poate reveni ambilor copii, nu fiecăruia -, respectiv 1/2, pentru 3 sau mai mulți copii. Se iau în considerare toți copiii aflați în întreținerea pârâtului (inclusiv cei care provin din alte relații ale pârâtului sau care locuiesc împreună cu pârâtul și față de care acesta prestează întreținere în natură).

[992] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. Se va indica hotărârea prin care s/a stabilit/majorat anterior pensia de întreținere, precum și schimbările care au intervenit în ceea ce privește mijloacele pârâtului (spre exemplu: schimbarea locului de muncă, majorarea salariului, obținerea unor surse de venit suplimentare etc.) și nevoia celui care o primește (spre exemplu: începerea de către copilul minor ma pregătirii școlare, modificarea stării de sănătate a creditorului, care presupune efectuarea de cheltuieli suplimentare etc.).

[993] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[994] Proba testimonială este necesară numai în cazul persoanelor care trebuie să-și probeze starea de nevoie pentru a obține întreținerea (incapacitatea de muncă rezultând de obicei din documente medicale). Prin urmare, în principiu, o astfel de probă nu este necesară în cazul creditorului minor sau major aflat în continuare de studii și care solicită întreținere de la părinți. În cazul descendentului minor, instanța va dispune însă chiar din oficiu efectuarea unei anchete sociale, în condițiile art.499 al.(4) din C. Civ.

[995] Mențiunea este aplicabilă numai în cazul descendentului care solicită întreținere de la părinții săi. În cazul minorilor, ancheta va putea fi dispusă de către instanță chiar și dacă nu a fost cerută de către niciuna dintre părți, din oficiu.

[996] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[997] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[998] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[999] Proba cu martori este puțin uzitată în astfel de cazuri. Ea ar putea fi relevantă eventual în aprecierea stării de nevoie a creditorului.

[1000] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[1001] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1002] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[1003] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[1004] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, identificarea locului de muncă al pârâtului sau a unor surse suplimentare de venit ale acestuia.

[1005] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[1006] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[1007] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[1008] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[1009] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[1010] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[1011] Judecătoria de la domiciliul sau reședința creditorului sau debitorului întreținerii

[1012] Din punct de vedere material, competența aparține instanței de tutelă, respectiv judecătoriei. Debitorul întreținerii, care poate figura ca reclamant într-o acțiune de sistare/reducere a pensiei de întreținere poate introduce cererea la judecătoria în raza căreia domiciliază pârâtul, respectiv persoana căreia îi prestează întreținere.

[1013] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1014] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[1015] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1016] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[1017] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1018] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[1019] Starea de nevoie a creditorului a dispărut sau s-a diminuat ca urmare a faptului că acesta obține venituri din alte surse, nu mai sunt îndeplinite condițiile obligației legale de întreținere (spre exemplu, descendentul major aflat în continuare de studii a împlinit 26 de ani sau nu se mai află în continuarea studiilor, încadrându-se în muncă) sau alte asemenea situații.

[1020] Pot constitui astfel de temeiuri: pierderea locului de muncă, diminuarea salariului, pierderea unor surse de venit care au fost avute în vedere la stabilirea pensiei etc.

[1021] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. Se va indica hotărârea prin care s-a stabilit/majorat anterior pensia de întreținere, precum și schimbările care au intervenit în ceea ce privește mijloacele pârâtului (spre exemplu: schimbarea locului de muncă, majorarea salariului, obținerea unor surse de venit suplimentare etc.) și nevoia celui care o primește (spre exemplu: începerea de către copilul minor a pregătirii școlare, modificarea stării de sănătate a creditorului, care presupune efectuarea de cheltuieli suplimentare etc.).

[1022] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[1023] Proba testimonială este necesară numai în cazul persoanelor care trebuie să-și probeze starea de nevoie pentru a obține întreținerea (incapacitatea de muncă rezultând de obicei din documente medicale). Prin urmare, în principiu, o astfel de probă nu este necesară în cazul creditorului minor sau major aflat în continuare de studii și care solicită întreținere de la părinți. În cazul descendentului minor, instanța va dispune însă chiar din oficiu efectuarea unei anchete sociale, în condițiile art.499 al.4 din C. Civ.

[1024] Mențiunea este aplicabilă numai în cazul descendentului care solicită întreținere de la părinții săi. În cazul minorilor, ancheta va putea fi dispusă de către instanță chiar și dacă nu a fost cerută de către niciuna dintre părți, din oficiu.

[1025] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[1026] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[1027] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[1028] Proba cu martori este puțin uzitată în astfel de cazuri. Ea ar putea fi relevantă eventual în aprecierea stării de nevoie a creditorului.

[1029] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[1030] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1031] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[1032] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[1033] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că pârâtul nu mai îndeplinește condițiile legale pentru obținerea pensiei de întreține sau că se poate întreține prin mijloace proprii.

[1034] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[1035] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[1036] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[1037] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[1038] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[1039] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[1040] Judecătoria de la domiciliul sau reședința creditorului sau debitorului întreținerii

[1041] Competența aparține instanței de tutelă de la domiciliul pârâtului, respectiv judecătoriei.

[1042] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[1043] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[1044] Într-un astfel de caz, poate fi chemată în judecată fie persoana față de care s-a prestat întreținere în mod necuvenit (care poate fi obligată la restituirea întregii prestații primite), fie persoana care avea în realitate obligația de a presta respectiva întreținere(care însă poate fi obligată la restituire numai în condițiile îmbogățirii fără justă cauză, respectiv cu valoarea cu care s-ar fi diminuat patrimoniul său dacă ea însăși ar fi fost obligată la întreținere).

[1045] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[1046] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În situația de față se vor prezenta cel puțin următoarele elemente – temeiul în baza căruia reclamantul a prestat întreținere către pârât sau în locul acestuia, respectiv sentința judecătorească de stabilire a pensiei de întreținere sau indicarea împrejurărilor care l-au determinat pe reclamant să facă acest lucru de bunăvoie, crezând că are această obligație legală: – perioada în care s-a prestat întreținerea, cuantumul prestațiilor și modalitatea în care s-au făcut respectivele plăți; – motivele pentru care se apreciază că întreținerea nu era datorată (spre exemplu, un bunic a fost obligat la întreținere față de nepotul său crezându-se în mod eronat că părinții sunt decedați etc.). În cazul în care se solicită restituirea de la persoana în locul căreia s-a prestat întreținerea, iar nu de la persoana care a primit-o, trebuie să se arate și cu cât anume s-ar fi diminuat patrimoniul acesteia dacă respectiva persoană ar fi fost ea însăși obligată la întreținere, întrucât persoana în cauză va putea fi obligată la restituire (de fapt, despăgubiri) numai în limita îmbogățirii

[1048] În situația în care pentru evaluarea sumei supuse restituirii este necesată efectuarea unei astfel de expertize(spre exemplu, o expertiză contabilă), deși o astfel de necesitate poate apărea într-un astfel de caz numai în mod excepțional.

[1049] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[1050] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[1051] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[1052] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[1053] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1054] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[1055] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[1056] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că pârâtul a primit întreținere de la reclamant, că aceasta nu era datorată de către reclamant pârâtului etc.

[1057] Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză.

[1058] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[1059] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[1060] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[1061] Taxa de timbru se va calcula la valoarea despagubirilor solicitate, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 1 din O.U.G. nr.80/2013.

[1062] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[1063] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[1064] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[1065] Judecătoria de la domiciliul pârâtului.

[1066] Competența aparține instanței de tutelă în a cărei circumscripție teritorială îșî are domiciliul sau reședința minorul.

[1067] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1068] În calitate de reclamant va figura minorul care a împlinit vârsta de 16 ani și care, pentru motive temeinice, dorește acordarea capacității depline de exercițiu anticipate, în condițiile art. 40 din C. civ. Dacă există acordul ocrotitorului legal/ ocrotitorilor legali (părinți, tutore, directorul DGASPC, după caz) cu privire la această solicitare, minorul va formula cererea personal, asistat de ocrotitori legali. În caz contrar, dacă ocrotitorul legal se opune solicitării minorului, părintele/tutorele va figura în cerere în calitate de intimat, aceasta îmbrăcând un caracter contencios și se va solicita instanței desemnarea unui curator special.

[1069] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[1070] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1071] Mențiunea se inserează numai dacă cererea este formulată prin avocat sau mandatar

[1072] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[1073] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În situația de față se vor detalia următoarele aspecte -descrierea situației minorului (data nașterii, pentru a se evidenția că acesta a împlinit 16 ani, cine sunt ocrotitorii legali ai minorului, dacă acesta este lipsit sau nu de ocrotire părintească, dacă este instituită tutela sau o măsură de protecție specială de tipul plasamentului, dacă minorul s-a încadrat în muncă sau își poate asigura întreținerea prin mijloace proprii etc.); – motivele pentru care se solicită acordarea capacității depline de exercițiu (spre exemplu, părinții minorului nu țin legătura cu acesta, pentru a-i putea încuviința actele juridice, iar minorul își poate asigura singur întreținerea, este încadrat din muncă ori dorește să urmeze o anumită formă de pregătire școlară/profesională, care în mod normal ar necesita încuviințarea ocrotitorilor legali; de asemenea, dacă minorul în plasament se încadrează în muncă, își găsește o locuință și dorește să părăsească sistemul de protecție ori altele asemenenea). Instanța de judecată va aprecia în mod suveran temeinicia acestor motive și dacă ele justifică acordarea capacității depline de exercițiu în mod anticipat.

[1074] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[1075] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[1076] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[1077] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[1078] Se va solicita numai dacă motivele temeinice pe care se întemeiază cererea nu rezultă din înscrisurile pe care petentul le are la dispoziție.

[1079] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[1080] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1081] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[1082] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[1083] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[1084] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt plus un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[1085] Taxa de timbru se va determina în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.80/2013.

[1086] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[1087] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[1088] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[1089] Judecătoria în a cărei circumscripție teritorială îșî are domiciliul sau reședința minorul.

[1090] Acțiunea va fi folosită în situația în care, anterior, pentru copilul în cauză a fost dispusă măsura plasamentului (la asistent maternal, la o altă persoană sau familie sau la un serviciu de tip rezidențial) prin hotărâre judecătorească sau, după caz, prin hotărârea comisiei pentru protecția copilului. În cazul instituirii plasamentului prin hotărâre judecătorească, în principiu, exercitarea drepturilor părintești cu privire la copilul în cauză este delegată directorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului a județului/ sectorului municipiului București.

[1091] Competența aparține instanței de tutelă de la domiciliul copilului, care în acest caz este tribunalul/ tribunalul specializat (în prezent există un singur tribunal specializat în această materie, respectiv Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov) în a cărui circumscripție teritorială se află domiciliul sau reședința copilului.

[1092] Acțiunea poate fi introdusă de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului/sectorului mun.București(reprezentată legal prin director general/executiv), de către părinții copilului, ori numai de către unul dintre aceștia, precum și de copil. Copilul în vârstă de până la 14 ani va acționa prin reprezentant legal. Copilul minor între 14-18 ani va acționa în nume personal, asistat de ocrotitor(i) legal(i).  În cazul instituirii plasamentului prin hotărâre judecătorească, în principiu, exercitarea drepturilor părintești cu privire la copilul în cauză este delegată directorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului a județului/ sectorului municipiului București, în timp ce în cazul plasamentului instituit prin hotărârea comisiei pentru protecția copilului, drepturile și obligațiile părintești continuă, în principiu, să fie exercitate de către părinți. În funcție de conținutul concret al hotărârii de instituire a plasamentului se va determina cine este reprezentantul legal, respectiv ocrotitorul legal, al minorului.

[1093] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1094] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[1095] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1096] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[1097] În calitate de pârâți vor figura, în funcție de persoana care a introdus acțiunea: – părinții copilului/părintele la care se solicită reintegrarea (dacă acțiunea este introdusă de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului), precum și, dacă este cazul, persoana căreia i-au fost anterior delegate drepturile părintești, dacă nu este vorba de către directorul DGASPC (anterior modificării Legii nr.272/2004, aceste drepturi puteau fi delegate de către instanță asistentului maternal, șefului serviciului de tip rezidențial unde era dat în plasament copilul, familiei de plasament etc.); – direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul copilului(dacă acțiunea este formulată de către părinții copilului), precum și   persoana căreia i-au fost anterior delegate drepturile părintești, dacă nu este vorba de către directorul DGASPC; – direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul copilului, părinții și persoana căreia i-au fost anterior delegate drepturile părintești (dacă acțiunea este formulată de către copil).

[1098] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1099] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[1100] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: data nașterii minorului; data instituirii măsurii plasamentului; motivele care au condus la luarea unei măsuri de protecție specială pentru minor; evidențierea împrejurărilor care s-au schimbat de la momentul instituirii plasamentului și care ar justifica reintegrarea în familie; situația materială și condițiile locative a familiei; poziția exprimată de către fiecare dintre părinți cu privire la reintegrarea solicitată, dacă aceștia nu conviețuiesc și angajamentul manifestat de către fiecare dintre aceștia cu privire la asigurarea pe viitor a creșterii, educării și îngrijirii în mod corespunzător a copilului; modul în care persoana la care se solicită reintegrarea a menținut (sau nu) legătura cu copilul pe perioada plasamentului; orice alte aspecte relevante.

[1101] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[1102] Inserarea mențiunii nu este obligatorie, aceste aspecte putând fi dispuse și din oficiu de către instanță. Ascultarea este obligatorie dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, aceasta urmând a fi dispusă chiar și din oficiu de către instanță. La cererea părții sau din oficiu, instanța poate aprecia că se impune chiar ascultarea unui copil de vârstă mai mică, dacă se consideră că acesta poate oferi o opinie informată și conștientă cu privire la situația sa și la ceea ce dorește să se întâmple pe viitor.

[1103] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare. Se depun cel puțin certificatul de naștere al copilului, hotărârea de instituire a plasamentului și eventualele hotărâri ulterioare, privind modificarea acestei măsuri, precum și orice alte înscrisuri relevante privind situația minorului (acte privind situația școlară, acte medicale, evaluare psihologică etc.). Dacă acțiunea este formulată de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului se vor depune obligatoriu și raportul de evaluare detaliată privind situația copilului și planul individualizat de protecție. De asemenea, este utilă depunerea planului de servicii, întocmit de către structura de asistență socială din cadrul autorității locale în vederea reintegrării copilului și monitorizării acestuia ulterior reintegrării (pe o perioadă de minim 6 luni).

[1104] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[1105] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[1106] Participarea prealabilă a părinților/ a părintelui care cere reintegrarea la astfel de ședințe, precum și depunerea documentelor doveditoare sunt obligatorii. Consilierea se asigură de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul copilului, sens în care părinții se vor adresa în prealabil acestei autorități.

[1107] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[1108] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1109] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[1110] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[1111] Proba cu interogatoriu este puțin folosită în astfel de cauze, îndeplinirea condițiilor necesare reintegrării în familie rezultând, de obicei, din înscrisuri, ancheta socială și, eventual, proba testimonială.

[1112] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze.

[1113] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[1114] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[1115] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[1116] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[1117] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[1118] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[1119] Tribunalului în a cărui circumscripție teritorială se află domiciliul sau reședința copilului.

[1120] Competența aparține instanței de tutelă, respectiv judecătoriei, de la domiciliul reclamantului sau de la domiciliul pârâtului(alternativ), alegerea aparținând reclamantului. Nu pot fi sesizate concomitent ambele instanțe, ci numai una dintre acestea, la alegerea reclamantului.

[1121] În calitate de reclamant poate figura fostul soț, care nu s-a recăsătorit până la data cererii și care se află în stare de nevoie, din cauza unei incapacități de muncă care a survenit înainte de căsătorie, în timpul căsătoriei sau într-un interval de cel mult un an de la desfacerea căsătoriei (în acest ultim caz este însă necesar ca incapacitatea de muncă să fie cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria. Poate formula cerere și soțul din a cărui culpă exclusivă a fost desfăcută căsătoria, însă acesta nu va beneficia de întreținere decât timp de un an de la desfacerea căsătoriei.

[1122] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1123] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[1124] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1125] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.146 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea. Lipsa acestora nu determină nulitatea cererii de chemare în judecată, conform art.196 din C. proc. civ.

[1126] În calitate de pârât va figura fostul soț care nu se află la rândul său în stare de nevoie și ale cărui venituri îi permit să presteze întreținere.

[1127] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1128] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[1129] Art.532 alin.(2) C.civ. – se va solicita obligarea debitorului la plata pensiei de întreținere începând cu o dată anterioară celei a cererii de chemare în judecată numai dacă reclamantul are posibilitatea să dovedească că întârzierea formulării cererii a fost cauzată de conduita culpabilă a debitorului.

[1130] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: calitatea de foști soți a părților; indicarea hotărârii prin care a fost desfăcută căsătoria părților ; împrejurările de fapt din care rezultă incapacitatea de muncă(inclusiv data la care a survenit aceasta și din ce cauze) și starea de nevoie în ceea ce-l privește pe reclamant (cu descrierea situației materiale a acestuia, respectiv – precizarea veniturilor și a bunurilor deținute); descrierea împrejurărilor din care rezultă că debitorul refuză să presteze de bună voie întreținere; indicarea mijloacelor materiale debitorului, iar dacă acestea nu îi sunt cunoscute exact reclamantului, cel puțin indicarea surselor de venit (locul de muncă) și a categoriilor de bunuri pe care acesta le deține(imobile care sunt închiriate, terenuri agricole sau forestiere etc.), pentru a se putea dispune verificări în cadrul probelor ce vor fi administrate în cauză.

[1131] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[1132] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare. Se depun hotărârea de divorț, documentele din care rezultă incapacitatea de muncă a reclamantului etc.

[1133] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[1134] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[1135] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[1136] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1137] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[1138] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[1139] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, împrejurarea că debitorul refuză să presteze întreținere de bunăvoie.

[1140] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[1141] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[1142] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt plus un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[1143] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[1144] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[1145] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[1146] Judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află domiciliul sau reședința oricăruia dintre foștii soți

[1147] Dacă executorul judecătoresc constată că însuşi minorul refuză în mod categoric să îl părăsească pe debitor sau manifestă aversiune faţă de creditor, va întocmi un proces verbal în care va consemna constatările sale şi pe care îl va comunica părţilor şi reprezentantului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, iar acesta din urmă va sesiza instanţa pentru ca aceasta să dispună un program de consiliere psihologică pentru minor, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 3 luni.

[1148] Competența aparține instanţei de la locul unde se află minorul, respectiv Judecatoriei.

[1149] Cererea de obligare a minorului la consiliere psihologică poate fi formulată doar de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la domiciliul minorului.

[1150] În calitate de intimați vor figura părinții copilului, sau, după caz, tutorele sau persoana/instituţia la care s-a dispus plasamentul minorului, care vor fi citați potrivit prevederilor art. 913 (2) C. proc. Civ.

[1151] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1152] Se va indica de către petent, în măsura în care îi este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[1153] Consilierea psihologică se realizează de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de la domiciliul minorului, împreună cu ambii părinți

[1154] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puţin elementele privitoare la: titlul executoriu în temeiul căruia se face executarea (respectiv sentinţa civilă), obligaţiile stabilite in titlul executoriu (cum sunt stabilirea locuinţei minorului, darea în plasament, înapoierea minorului de către persoana care îl ţine fără drept, exercitarea dreptului de a avea legături personale cu minorul, etc.), deschiderea dosarului de executare, modalitatea de încuviinţare a executării silite, procesul verbal încheiat de executorul judecătoresc prin care s-a constat refuzul minorului de a-l părăsi pe debitor sau aversiunea faţă de creditor cu ocazia punerii în aplicare a executării silite.

[1155] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[1156] Chiar dacă nu se solicită proba cu interogatoriul intimaţilor, dacă este cazul, vor fi citați din oficiu de către instanță, cu mențiunea de a se prezenta personal pentru a raspunde la interogatoriu.

[1157] Inserarea mențiunii nu este obligatorie, aceste aspecte putând fi dispuse și din oficiu de către instanță. Ascultarea este obligatorie dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani. Instanța va aprecia dacă se impune ascultarea și a unui copil care nu a împlinit 10 ani și dacă, în funcție de situația concretă, vârsta și celelalte caracteristici ale acestuia, respectiva ascultare poate fi utilă pentru soluționarea cauzei, în conformitate cu dispozițiile art. 264 C.civ.

 

[1158] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale.

[1159] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[1160] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate intimatului/intimaţilor și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[1161] Se vor meționa faptele personale pe care reclamantul dorește să le probeze prin interogatoriul intimatului.

[1162] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția petentului. Se va indica numai dacă petentul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[1163] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți intimați sunt plus un exemplar pentru instanță. Dacă intimații au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru intimați.

[1164] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant – consilier juridic.

[1165] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ. De asemenea, se va aplica ștampila instituției petente.

[1166] Judecătoria de la locul unde se află minorul

[1167] Dacă la finalizarea programului de consiliere dispus de instanţă in conformitate cu dispoziţiile art. 913 alin. 2-4 C.proc.civ., procedura de executare nu va putea fi realizată din cauza refuzului minorului, creditorul poate sesiza instanţa în vederea aplicării unei penalităţi debitorului.

[1168] Competența aparține instanţei de la locul unde se află minorul, respectiv Judecatoriei.

[1169] În calitate de petent va figura creditorul obligaţiei ce nu a putut fi executată din cauza refuzului minorului de a-l însoţi pe creditor cu ocazia continuării executării

[1170] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1171] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[1172] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1173] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea

[1174] În calitate de intimat va figura debitorul obligaţiei ce nu a putut fi executată din cauza refuzului minorului de a-l însoţi pe creditor cu ocazia continuării executării

[1175] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1176] Se va indica de către petent, în măsura în care îi este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[1177] Fiind vorba în cauza despre o obligaţie neevaluabilă în bani, instanţa sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor să plătească in favoarea creditorului o penalitate de la 100 la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzută în titlul executoriu

[1178] Se va indica obligaţia neexecutată

[1179] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puţin elementele privitoare la: titlul executoriu în temeiul căruia se face executarea (respectiv sentinţa civilă), obligaţiile stabilite in titlul executoriu (cum sunt stabilirea locuinţei minorului, darea în plasament, înapoierea minorului de către persoana care îl ţine fără drept, exercitarea dreptului de a avea legături personale cu minorul, etc.), deschiderea dosarului de executare, modalitatea de încuviinţare a executării silite, concluziile procesului verbal încheiat de executorul judecătoresc prin care s-a constat refuzul minorului de a-l părăsi pe debitor sau aversiunea faţă de creditor cu ocazia punerii în aplicare a executării silite, hotărârea instanţei privind obligarea minorului la consiliere psihologică, concluziile raportului de consiliere psihologică, refuzul minorului de a-l însoţi pe creditor cu ocazia continuării executării.

[1180] Se vor indica textele legale pe care petentul îşi întemeiază pretenţiile.

[1181] Inserarea mențiunii nu este obligatorie, aceste aspecte putând fi dispuse și din oficiu de către instanță. Ascultarea este obligatorie dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani. Instanța va aprecia dacă se impune ascultarea și a unui copil care nu a împlinit 10 ani și dacă, în funcție de situația concretă, vârsta și celelalte caracteristici ale acestuia, respectiva ascultare poate fi utilă pentru soluționarea cauzei, în conformitate cu dispozițiile art. 264 C.civ.

 

[1182] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale; vor fi ataşate cererii de chemare în judecată, cel puţin următoarele înscrisuri: titlul executoriu ce stă la baza executării silite, încheierea de încuviinţare a executării silite, procesele-verbale încheiate de executorul judecătoresc, hotărârea instanţei privind obligarea minorului la consiliere psihologică, raport consiliere psihologică.

[1183] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[1184] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[1185] Se vor meționa faptele personale pe care reclamantul dorește să le probeze prin interogatoriul intimatului/intimaţilor.

[1186] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția petentului. Se va indica numai dacă petentul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[1187] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția petentului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[1188] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți intimați sunt plus un exemplar pentru instanță. Dacă intimații au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru intimați.

[1189] Taxa de timbru este în cuantum de 20 lei, în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr.80/2013.

[1190] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[1191] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[1192] Judecătoria de la locul unde se află minorul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1193] Ori de câte ori există neînţelegeri între părinţi cu privire la exerciţiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părinteşti

[1194] Competența aparține instanței de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul), respectiv judecătoriei, în conformitate cu dispoziţiile art. 114 C.proc.civ.

[1195] În calitate de reclamant va figura părintele minorului care solicită suplinirea acordului celuilalt părinte.

[1196] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1197] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[1198] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1199] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[1200] În calitate de pârât va figura părintele minorului al cărui acord se solicită a fi suplinit.

[1201] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1202] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[1203] Potrivit art. 17 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, emiterea paşaportului simplu electronic pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii

[1204] Se va indica ţara de destinaţie

[1205] Se va indica perioada pentru care se solicit deplasarea minorului în străinătate

[1206] Potrivit art. 30 alin. 1 lit. b din Legea nr. 248/2005, minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi, i se permite ieşirea din ţară în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia; per a contrario, dacă celălalt părinte nu-şi dă acordul pentru efectuarea de către minor a unor călătorii în străinătate, se impune suplinirea acordului de către instanţa de judecată;

[1207] Potrivit art. 36 alin. 3 din Legea nr. 272/2004, în situaţia în care ambii părinţi exercită autoritatea părintească, dar nu locuiesc împreună, deciziile importante, precum cele referitoare la alegerea felului învăţăturii sau pregătirii profesionale, tratamente medicale complexe sau intervenţii chirurgicale, se iau numai cu acordul ambilor părinţi;ori de câte ori există neînţelegeri între părinţi cu privire la aspectele menţionate anterior, hotărăşte instanţa de tutelă potrivit interesului superior al copilului.

[1208] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: necesitatea măsurii ce se doreşte a fi luată, motivele de fapt pentru care reclamantul doreşte suplinirea acordului, precum și motivele pentru care se apreciază că aceste măsuri corespund interesului superior al copilului; descrierea aspectelor rezultate din discuțiile prealabile purtate între cele două părți și în urma cărora pârâtul a refuzat să-și dea acordul.

[1209] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază cererea, în raport de fiecare caz în parte.

[1210] Dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, ascultarea este obligatorie și va fi dispusă chiar din oficiu de către instanță. Instanța va aprecia dacă se impune ascultarea și a unui copil care nu a împlinit 10 ani și dacă, în funcție de situația concretă, vârsta și celelalte caracteristici ale acestuia, respectiva ascultare poate fi utilă pentru soluționarea cauzei.

[1211] Raportul se va întocmi, în principiu, la domiciliul minorului. Dacă el nu va fi solicitat de către parte, poate fi dispus de instanță, chiar din oficiu. De asemenea, în funcție și de apărările invocate de către pârât, se va putea dispune efectuarea raportului de anchetă psihosocială la domiciliile ambelor părți.

[1212] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[1213] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[1214] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[1215] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[1216] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1217] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[1218] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[1219] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că pârâtul se opune abuziv măsurilor cu privire la care se solicită suplinirea acordului.

[1220] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[1221] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[1222] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[1223] Taxa de timbru este în cuantum de 20 lei pentru fiecare capăt de cerere în parte, în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr.80/2013.

[1224] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[1225] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[1226] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

 

[1227] Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul)

[1228] Instanţa de judecată va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere sau pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara.

[1229] Cererea de ordonanţă preşedinţială se va introduce la instanţa competentă să se pronunţe în primă instanţă asupra fondului dreptului, respectiv judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul).

[1230] În calitate de reclamant va figura părintele minorului care solicită suplinirea acordului celuilalt părinte.

[1231] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1232] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[1233] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1234] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[1235] În calitate de pârât va figura părintele minorului al cărui acord se solicită a fi suplinit.

[1236] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1237] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[1238] Potrivit art. 17 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, emiterea paşaportului simplu electronic pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii. Suplinirea acordului părintelui pentru emiterea pașaportului minorului poate fi obținută pe calea ordonanței președințiale numai dacă se dovedește urgența.

[1239] Se va indica ţara de destinaţie

[1240] Se va indica perioada pentru care se solicit deplasarea minorului în străinătate

[1241] Potrivit art. 30 alin. 1 lit. b din Legea nr. 248/2005, minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi, i se permite ieşirea din ţară în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia; per a contrario, dacă celălalt părinte nu-şi dă acordul pentru efectuarea de către minor a unor călătorii în străinătate, se impune suplinirea acordului de către instanţa de judecată;

[1242] Potrivit art. 36 alin. 3 din Legea nr. 272/2004, în situaţia în care ambii părinţi exercită autoritatea părintească, dar nu locuiesc împreună, deciziile importante, precum cele referitoare la alegerea felului învăţăturii sau pregătirii profesionale, tratamente medicale complexe sau intervenţii chirurgicale, se iau numai cu acordul ambilor părinţi;ori de câte ori există neînţelegeri între părinţi cu privire la aspectele menţionate anterior, hotărăşte instanţa de tutelă potrivit interesului superior al copilului.

[1243] Acţiunea de fond poate avea ca obiect: exercitarea autorităţii părinteşti (in comun de catre ambele părţi sau exclusiv de către una dintre părţi, stabilirea locuinţei minorului, etc.)

[1244] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față, fiind vorba despre o procedura specială, reclamantul va trebui să dovedească, în primul rând, următoarele aspecte: urgenţa (caracterul urgent al măsurii cu privire la care se doreşte suplinirea acordului pârâtului), vremelnicia (deoarece măsura pe care instanţa o va dispune cu privire la minor va caracter provizoriu, producând efecte numai pe o perioada scurta de timp) şi neprejudecarea fondului (măsura solicitată netrebuind să aducă atingere fondului raporturilor litigioase dintre părţi, ce vor fi tranşate în procesul deschis pe calea dreptului comun)

[1245] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază cererea, în raport de fiecare caz în parte.

[1246] Dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, ascultarea este obligatorie și va fi dispusă chiar din oficiu de către instanță. Instanța va aprecia dacă se impune ascultarea și a unui copil care nu a împlinit 10 ani și dacă, în funcție de situația concretă, vârsta și celelalte caracteristici ale acestuia, respectiva ascultare poate fi utilă pentru soluționarea cauzei, în conformitate cu dispozițiile art. 264 C.civ.

[1247] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[1248] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[1249] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[1250] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[1251] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1252] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[1253] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[1254] Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că pârâtul se opune abuziv măsurilor cu privire la care se solicită suplinirea acordului.

[1255] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[1256] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

[1257] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.

[1258]  Se va ataşa certificat de grefă eliberat de instanţă, care face dovada înregistrării dosarului de fond.

[1259] Taxa de timbru este în cuantum de 20 lei pentru fiecare capăt de cerere în parte, în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr.80/2013.

[1260] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[1261] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[1262] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

[1263] Judecătoria competentă să se pronunţe în primă instanţă asupra fondului dreptului, respectiv judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul).

 

[1264] Tutela minorului se instituie atunci când ambii părinţi sunt, după caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte morţi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte că este în interesul minorului instituirea unei tutele.

[1265] Competența aparține instanței judecătoreşti în a cărei circumscripţie teritorială domiciliază sau a fost găsit copilul, în conformitate cu dispoziţiile art. 45 din Legea nr. 272/2004.

[1266] În calitate de petent poate figura orice persoana fizică sau organele administraţiei publice locale ori instituţiile de ocrotire care au luat cunoştinţă despre existenţa unui minor lipsit de îngrijire părintească în condiţiile art. 110 C.civ.. De asemenea, instituirea tutelei poate fi cerută de DGASPC pentru minorul față de care s-a luat măsura plasamentului în regim de urgență, în acest caz soluționarea cauzei fiind de competența tribunalului.

[1267] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1268] Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă petentul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.

[1269] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1270] Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.

[1271] În calitate de intimat  va figura minorul, căruia îi va fi desemnat un curator special. Dacă nu figurează în calitate de petent, se va cita și persoana care urmează să fie desemnată tutore.

[1272] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ

[1273] Se va indica de către petent, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[1274] Se va indica numele persoanei ce va fi desemnată în calitate de tutore

[1275] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei, respectiv a cazului concret dintre cele prevăzute la art. 110 C.civ. care impune instituirea tutelei minorului.

[1276] Se vor indica textele legale pe care petentul îşi întemeiază cererea, în raport de fiecare caz în parte.

[1277] Dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, ascultarea este obligatorie și va fi dispusă chiar din oficiu de către instanță. Instanța va aprecia dacă se impune ascultarea și a unui copil care nu a împlinit 10 ani și dacă, în funcție de situația concretă, vârsta și celelalte caracteristici ale acestuia, respectiva ascultare poate fi utilă pentru soluționarea cauzei.

[1278] Raportul se va întocmi, în principiu, la domiciliul minorului. Dacă el nu va fi solicitat de către parte, poate fi dispus de instanță, chiar din oficiu. De asemenea, dacă minorul nu locuiește la persoana care urmează să fie numită tutore, raportul de anchetă psihosocială se va intocmi și la domiciliul acesteia din urmă.

[1279] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; se vor depune, cel puţin, următoarele înscrisuri: declaraţie din partea persoanei care va fi numitã tutore; copie după buletinul de identitate (carte de identitate) a persoanei care va fi numitã tutore, certificatul de nastere si certificatul de cãsãtorie al persoanei care va fi numitã tutore; cazier judiciar al persoanei care va fi numitã tutore; dovezi asupra situatiei materiale a tutorelui (cupon pensie, adeverintã salariu, etc.), copie certificat nastere minor; copie certificat deces pentru părinţii minorului sau copie sentinţă de declarare judecătoreascã a morţii sau dispariţiei părinţilor  sau hotărârea judecătorească de decădere a părinţilor din exerciţiul drepturilor părinteşti sau hotărârea judecătorească de interzicere a drepturilor părinteşti sau hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie a părinţilor minorului; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale.

[1280] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[1281] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[1282] Mențiunea este facultativă și depinde de persoana petentului. Se va indica numai dacă petentul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[1283] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți intimați sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă intimații au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru intimați.

[1284] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.

[1285] Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.

[1286] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.

 

[1287] Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială domiciliază sau a fost găsit copilul

[1288] Competența aparține instanței judecătoreşti în a cărei circumscripţie teritorială locuieşte minorul, respectiv Judecătoria.

[1289] Cererea de decădere din exerciţiul drepturilor părinteşti poate fi formulată doar de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului.

[1290] În calitate de pârâți vor figura părinții copilului, chiar dacă decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti se solicită doar cu privire la unul dintre părinţi.

[1291] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1292] Se va indica de către reclamant, în măsura în care îi este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[1293] Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti poate fi şi parţială, atunci când priveşte doar anumite drepturi ori anumiţi copii ai pârâtului/pârâților, dar numai dacă, în acest fel, nu sunt primejduite creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor

[1294] Se va indica numele părintelui/părinţilor copilului cu privire la care se solicit decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti

[1295] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puţin elementele privitoare la indicarea faptelor săvârşite de părinte/părinţi (rele tratamente aplicate minorului, consum de alcool sau stupefiante, purtare abuzivă, neglijenţă gravă în îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, atingerea gravă a interesului superior al copilului) şi care au pus în pericol viaţa, sănătatea sau dezvoltarea copilului.

[1296] Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

[1297] Dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, ascultarea este obligatorie și va fi dispusă chiar din oficiu de către instanță. Instanța va aprecia dacă se impune ascultarea și a unui copil care nu a împlinit 10 ani și dacă, în funcție de situația concretă, vârsta și celelalte caracteristici ale acestuia, respectiva ascultare poate fi utilă pentru soluționarea cauzei.

[1298] Referatul de anchetă socială se va întocmi, în principiu, la domiciliul minorului. Dacă el nu va fi solicitat de către parte, poate fi dispus de instanță, chiar din oficiu.

[1299] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[1300] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[1301] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[1302] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[1303] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1304] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[1305] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[1306] Se vor meționa faptele pe care petenta dorește să le probeze. De exemplu, consumul de alcool sau stupefiante, relele tratamente aplicate minorului, purtarea abuzivă sau grava neglijenţă a părintelui/părinţilor .

[1307] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[1308] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți intimați sunt plus un exemplar pentru instanță. Dacă intimații au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru intimați.

[1309] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant – consilier juridic.

[1310] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.; De asemenea, se va aplica ștampila instituției petente.

[1311] Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială locuieşte minorul

[1312] Competența aparține instanței judecătoreşti în a cărei circumscripţie teritorială locuieşte minorul, respectiv Judecătoria.

[1313] Cererea de redare a exerciţiul drepturilor părinteşti poate fi formulată de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului la solicitarea numitului…, în calitate de părinte, sau de părintele decăzut din drepturile părintești.

[1314] În calitate de intimați vor figura părinții copilului, dacă nu sunt titularii cererii.

[1315] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1316] Se va indica de către petent, în măsura în care îi este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[1317] Se va indica numele părintelui/părinţilor copilului cu privire la care se solicită redarea exerciţiul drepturilor părinteşti

[1318] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puţin elementele privitoare la încetarea împrejurărilor care au dus la decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti şi împrejurările din care rezultă că părintele nu mai pune în pericol viaţa, sănătatea si dezvoltarea copilului.

[1319] Se vor indica textele legale pe care petenta îşi întemeiază pretenţiile.

[1320] Dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, audierea este obligatorie și va fi dispusă chiar din oficiu de către instanță. Instanța va aprecia dacă se impune ascultarea și a unui copil care nu a împlinit 10 ani și dacă, în funcție de situația concretă, vârsta și celelalte caracteristici ale acestuia, respectiva audierea poate fi utilă pentru soluționarea cauzei.

[1321] Referatul de anchetă socială se va întocmi, în principiu, la locuinţa minorului. Dacă el nu va fi solicitat de către parte, poate fi dispus de instanță, chiar din oficiu.

[1322] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale..

[1323] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[1324] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[1325] Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.

[1326] Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1327] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[1328] Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu martori

[1329] Se vor meționa faptele pe care petenta dorește să le probeze. De exemplu, fapte personale ale părintelui, din care rezultă că au încetat împrejurările care au dus la decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti .

[1330] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[1331] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți intimați sunt plus un exemplar pentru instanță. Dacă intimații au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru intimați.

[1332] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant – consilier juridic.

[1333] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.; De asemenea, se va aplica ștampila instituției petente.

[1334] Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială locuieşte minorul

[1335] Competența aparține instanței judecătoreşti în a cărei circumscripţie teritorială locuieşte minorul, respectiv Judecătoria.

[1336] Cererea de delegare a autorităţii părinteşti poate fi formulată doar de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului.

[1337] În calitate de intimați vor figura părinții copilului, părintele care exercită în mod exclusiv autoritatea părintească cu privire la minor sau la care a fost stabilită locuinţa minorului prin hotărâre judecătorească sau tutorele, după caz. Se impune și citarea persoanei careia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească.

[1338] Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.

[1339] Se va indica de către petent, în măsura în care îi este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.

[1340] Delegarea autorităţii părinteşti se dispune pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de 1 an

[1341] Persoana desemnată să se ocupe de întreţinerea minorului/minorilor pe durata lipsei părinţilor sau a tutorelui, după caz, trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil.

[1342] Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În cazul de față se vor detalia cel puţin elementele privitoare la situaţia părinţilor şi a copilului/copiilor, aspecte legate de plecarea părinţilor sau, după caz, a tutorelui, la muncă în străinătate, persoana care se va ocupa de minor pe durata lipsei părinţilor, îndeplinirea de către această din urmă persoană a condiţiilor pentru întretinerea minorului.

[1343] Se vor indica textele legale pe care petenta îşi întemeiază pretenţiile.

[1344] Dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, audierea este obligatorie și va fi dispusă chiar din oficiu de către instanță. Instanța va aprecia dacă se impune ascultarea și a unui copil care nu a împlinit 10 ani și dacă, în funcție de situația concretă, vârsta și celelalte caracteristici ale acestuia, respectiva audierea poate fi utilă pentru soluționarea cauzei.

[1345] Referatul de anchetă socială se va întocmi, în principiu, la locuinţa minorului. Dacă el nu va fi solicitat de către parte, poate fi dispus de instanță, chiar din oficiu.

[1346] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. Vor fi anexate cererii de chemare în judecata, cel puţin următoarele înscrisuri: copie certificat naştere minor, copie hotărâre judecătorească de exercitare exclusivă a autorităţii părinteşti sau de stabilire a locuinţei minorului (dacă este cazul), copie hotărâre judecătorească de instituire a tutelei minorului (dacă este cazul), carte de identitate, dovada veniturilor realizate, adeverinţă medicală si cazier jjudiciar  pentru persoana ce va fi desemnată să se ocupe de întreţinerea minorului pe durata lipsei părinţilor

[1347] Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.

[1348] Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.

[1349] Mențiunea este facultativă și depinde de poziția petentului. Se va indica numai dacă petentul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[1350] Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți intimați sunt plus un exemplar pentru instanță. Dacă intimații au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru intimați.

[1351] Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant – consilier juridic.

[1352] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc.civ.; De asemenea, se va aplica ștampila instituției petente.

[1353] Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială locuieşte minorul